Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN “PHÂN CÔNG, HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM TIỂU LUẬN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN”

Lời mở đầu:

 

                                                         BÁO CÁO
                                  Về công tác hướng dẫn, chấm tiểu luận
                     
    Thực hiện Quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Quy chế Đào tạo của Trường Chính trị Nghệ An về việc hướng dẫn, chấm tiểu luận tốt nghiệp Chương trình TCLLCT – HC và Chương trình BDKTQLHCNN ngạch chuyên viên. Trong những năm qua việc hướng dẫn, chấm tiểu luận của giảng viên nhà trường có những ưu điểm và hạn chế sau:
      1- Về ưu điểm:
       - Việc phân công, hướng dẫn, chấm tiểu luận cơ bản đã đảm bảo theo Quy chế Đào tạo đã quy định.
      - Trường đã tổ chức hướng dẫn tiểu luận chung cho học viên khi kết thúc chương trình học. Trưởng hoặc Phó trưởng Phòng Đào tạo hướng dẫn lớp TCLLCT – HC; Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật hướng dẫn lớp Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN để giúp cho học viên lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng và công việc đang đảm nhiệm của mình.
      - Việc phân công hướng dẫn tiểu luận đảm bảo gắn sát với chuyên môn của các giảng viên, Phòng Đào tạo đã phối hợp với lãnh đạo các khoa tham mưu điều tiết việc hướng dẫn tiểu luận đảm bảo hài hòa gắn với trách nhiệm, quyền lợi của các giảng viên và giảng viên kiêm chức một cách phù hợp.
     - Đề tài tiểu luận được phân đến cho các khoa, sau đó các khoa giao cho các giảng viên để tiếp tục hướng dẫn học viên. Các giảng viên hướng dẫn đã chỉnh sửa tên đề tài một cách phù hợp và quá trình hướng dẫn thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm trong việc góp ý chỉnh sửa tiểu luận cho học viên qua hộp thư điện tử, không gây phiền hà, bắt học viên phải đi lại nhiều.
     - Thông qua việc hướng dẫn, chấm tiểu luận, giảng viên đã tích lũy thêm kiến thức từ thực tiễn cuộc sống, các thông tin từ cơ sở để bổ sung vào bài giảng của mình.
      - Việc chấm tiểu luận được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Quy chế Đào tạo, diễn ra kịp thời theo kế hoạch và khá nghiêm túc, khách quan. Việc chấm tiểu luận còn giúp cho các giảng viên phát hiện những thiếu sót của người hướng dẫn để góp ý sửa chữa, bên cạnh đó có sự học tập lẫn nhau của các giảng viên trong hướng dẫn tiểu luận.
      2- Về hạn chế:
     - Khi đăng ký đề tài của học viên được chuyển về cho các khoa thì việc sửa tên đề tài có một số giảng viên còn chưa chú ý nên đã đồng ý như của học viên mặc dầu chưa chính xác hoặc sửa tên đề tài chưa đúng.
    - Học viên gặp giảng viên hướng dẫn gần như chưa có sự chuẩn gì về nội dung đề tài đã chọn và đã được hướng dẫn chung nên gặp khó khăn khi tiếp thu những nội dung hướng dẫn mà trông chờ hoàn toàn vào giảng viên, xin mẫu bài để tham khảo, sao chép.
    - Việc học viên sao chép lại tiểu luận của các khóa trước, chỉ sửa lại thời gian, không gian, địa điểm, còn các văn bản viện dẫn để giải quyết đã cũ hết hiệu lực vẫn để nguyên, thậm chí sao chép của nhau trong một khóa học, hoặc đề tài không liên quan gì đến công việc của học viên. Trong viết tiểu luận về tình huống QLHCNN có học viên lại viết theo kiểu đề án hoặc bố cục của đề tài TCLLCT – HC. Qua đó cho thấy còn có giảng viên hướng dẫn không đọc để sửa, kiểm tra hoặc góp ý cho học viên trước khi nộp tiểu luận nên khi chấm mới phát hiện ra.
    - Một số học viên và giảng viên hướng dẫn không chú ý nhiều đến hình thức trình bày của tiểu luận nên có tiểu luận gây phản cảm, cá biệt có học viên còn đổi cả họ tên của giảng viên hướng dẫn.
    - Việc chấm tiểu luận vẫn còn có sự nể nang nhìn vào người hướng dẫn, có sự trao đổi thông tin giữa những người chấm độc lập nên có trường hợp cho điểm chưa sát, đúng.   
     3- Một số kiến nghị, đề xuất:
     Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phân công, hướng dẫn, chấm tiểu luận cần thực hiện một số nội dung sau:
     - Đối với lớp TCLLCT – HC chỉ còn 20% học viên của lớp được viết tiểu luận xét trên kết quả học tập các môn từ trên xuống nên quá trình đánh giá học viên từ việc tham gia chuyên cần và kết quả điểm chấm thi, kiểm tra cần khách quan, chính xác để lựa chọn học viên là tiểu luận đúng.
     - Yêu cầu đối với học viên, khi lựa chọn đề tài phải gắn với công việc hoặc lĩnh vực công tác của mình thì mới được chấp nhận.
     - Khi thực hiện quy định mới đối với lớp TCLLCT – HC về tỷ lệ học viên 20% làm tiểu luận thì Phòng Đào tạo, các trưởng khoa nên tham mưu cho Ban Giám hiệu phân công các giảng viên có kinh nghiệm, năng lực để hướng dẫn.
    - Giảng viên hướng dẫn cần đảm bảo quy trình hướng dẫn, góp ý, duyệt chấp nhận đề cương của học viên và nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra, góp ý, sửa tiểu luận trước khi nộp.
    - Nâng cao trách nhiệm của người chấm tiểu luận thể hiện tính khách quan, chính xác, không trao đổi thông tin giữa những người chấm.
    - Cần xử lý đối với các trường hợp phát hiện tiểu luận sao chép một cách nghiêm khắc và nếu giảng viên hướng dẫn có lỗi thì cũng phải chịu trách nhiệm.
    - Nên quy định lưu trữ tiểu luận bản mền tại Phòng Đào tạo để có thể tham khảo, kiểm tra, đối chiếu việc sao chép tiểu luận (trước mắt là tiểu luận lớp TCLLCT – HC).
    Trên đây là một số nội dung về công tác hướng dẫn, chấm tiểu luận trao đổi trước hội nghị chuyên môn để rút kinh nghiệm nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ này./.
 

Nơi nhận:                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG   
 - Ban Giám hiệu;                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 - Các khoa, phòng;
- Lưu ĐT, VT.                                                                      Phan Tiến Dũng

Các bài viết:
TTTác giảTựa đề
1 Ths. Trần Viết Linh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ AnMỘT VÀI Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG VIẾT TIỂU LUẬN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
2Ths. Dương Thanh Bình - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngLỰA CHỌN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
3 Ths. Võ Thị Thúy Hà - Phòng Đào tạoNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LỰA CHỌN ĐỀ TÀI TÌNH HUỐNG LÀM TIỂU LUẬN TẠI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
4Ths. Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng Khoa Dân vậnMỘT SỐ VIỆC NÊN LÀM ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
5Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM TIỂU LUẬN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
6Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMVÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC CHẤM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
7Ths. Phạm Thị Như Quỳnh - Phó trưởng Khoa Dân vậnMỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HƯỚNG DẪN VÀ VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA CÁC LỚP TCLLCT – HC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
8Ths. Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luậtBÀN THÊM VỀ CHẤT LƯỢNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
9Ths. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng HCMMỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HƯỚNG DẪN, CHẤM TIỂU LUẬN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NGÀY CÀNG TỐT HƠN
10Nguyễn Tiến Uyên - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngMỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN VÀ VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
11Lê Anh Xuân - Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luậtCÁCH VIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT TIỂU LUẬN
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn