Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2018

Người đăng : Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

TT1

Loại hình

Khai giảng

    I. ĐÀO TẠO TCLLCT-HC  
     2017 chuyển sang  
1 1 Hưng Nguyên 10 22/11/2016
2 2 Quỳ Hợp 8 26/12/2016
3 3 Nam Đàn 13 13/02/2017
4 4 Diễn Châu 19 16/02/2017
5 5 Cửa Lò 8 21/02/2017
6 6 Đô Lương 15 13/03/2017
7 7 Nghĩa Đàn 13 17/03/2017
8 8 Yên Thành 16 18/04/2017
9 9 Thanh Chương17 09/06/2017
10 10 Quỳnh Lưu 19 14/06/2017
11 11 Tương Dương 9 19/06/2017
12 12 Tân Kỳ 11 20/06/2017
13 13 CĐQK4.K1(Tuần1,3) 07/08/2017
14 14 ĐHQK4.K2(Tuần1,3) 07/08/2017
15 15 Hoàng Mai 4 16/08/2017
16 16 Vinh 17 21/08/2017
17 17 K47.1(tập trung) 07/09/2017
18 18 K47.2(tập trung) 07/09/2017
19 19 K47.3(TC) 07/09/2017
20 20 K47.4 (TC) 07/09/2017
21 21 ĐUDNK2 (T7,CN) 10/09/2017
22 22 Con Cuông 10 20/09/2017
23 23 K47.5(TC) 06/11/2017
24 24 K47.6 (TC) 06/11/2017
25 25 Kỳ Sơn 11 08/11/2017
26 26 Nghi Lộc 16 21/11/2017
27 27 Quỳnh Lưu 20 21/11/2017
28 28 Anh Sơn 14 06/12/2017
29 29 Quỳ Hợp 9 20/12/2017
30 30 Hưng Nguyên 11 29/12/2017
31 31 Tân Kỳ 12 21/12/2017
    Mở mới 2018  
32 1 K9.2 (QS) 02/01/2018
33 2 Diễn Châu 20 30/01/2018
34 3 Nam Đàn 14 30/01/2018
35 4 Quỳ Châu 8 T3/2018
36 5 Quế Phong 10 T3/2018
37 6 Yên Thành 17 T3/2018
38 7 KI.Sở GD&ĐT (T7,CN) T4/2018
39 8 KI.ĐH Vinh (T7,CN) T4/2018
40 9 Thái Hoà 5 T4/2018
41 10 Đô Lương 16 T4/2018
42 11 Công an tỉnh (T7,CN) T5/2018
43 12 Cửa Lò 9 T5/2018
44 13 Nghi Lộc 17 T5/2018
45 14 KII.ĐH Vinh (T7,CN) T6/2018
46 15 KII.Sở GD&ĐT (T7,CN) T6/2018
47 16 Thanh Chương 18 T6/2018
48 17 Quế Phong 11 T8/2018
49 18 Vinh 18 T8/2018
50 19 Tương Dương 10 T8/2018
51 20 K48.1 (TT) T9/2018
52 21 K48.2 (TT) T9/2018
53 22 K48.3 (KTT) T9/2018
54 23 K48.4 (KTT) T9/2018
55 24 Quỳnh Lưu 21 T10/2018
56 25 Con Cuông 11 T10/2018
57 26 K48.5 (KTT) T11/2018
58 27 K48.6 (KTT) T11/2018
59 28 Anh Sơn 15 T11/2018
60 29 Hưng Nguyên 12 T11/2018
61 30 Kỳ Sơn 12 T12/2018
62 31 Tân Kỳ 13 T12/2018
63 32 Diễn Châu 21 T12/2018
64 33 Quỳ Hợp 10 T12/2018
    II. BỒI DƯỠNG  
65 1 Ngạch CV-K32 T5/2018
66 2 Ngạch CV chính T5/2018
67 3 BTĐU cấp xã /Lớp 1 T5/2018
68 4 BTĐU cấp xã /Lớp 2 T5/2018
69 5 Lãnh đạo cấp phòng T6/2018
70 6 CB dân vận/ Lớp1 T8/2018
71 7 CB dân vận/ Lớp2 T8/2018
72 8 Nâng cao một số kỹ năng soạn thảo văn bản T8/2018
Các kế hoạch khác
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn