Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2016

Người đăng : Nguyen Khac Ha File đính kèm: Không có

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2016
TT TT Loại hình Khai gảng


I. CN, CAO CẤP
1 1 CCLLCT 14 (TT) 27.10.2014
2 2 CCLLCT 15 (I) 27.6.2015
3 3 CCLLCT 16 (I) 29.12.2015
4 4 CCLLCT 17 (I) T6.2016
5 5 CCLLCT 18 (I) T12.2016


Cộng I


II. Tr/cấp LLCT-HC


Năm 2015 chuyển sang
6 1 Nam Đàn 11 06.01.2015
7 2 Tương Dương 7 16.01.2015
8 3 Quân sự K8.1 09.3.2015
9 4 Con Cuông 8 20.3.2015
10 5 Đô Lương 13 14.4.2015
11 6 Kỳ Sơn 9 20.4.2015
12 7 Hoàng Mai 2 20.5.2014
13 8 Nghĩa Đàn 12 11.6.2015
14 9 Quỳnh Lưu 17 16.6.2015
15 10 CĐ Nghề TM-DL 05.7.2015
16 11 QS K8.2 10.8.2015
17 12 Anh Sơn 12 12.8.2015
18 13 K45.1(tập trung) 09.9.2015
19 14 K45.2(tập trung) 09.9.2015
20 15 K45.5 (DN) 17.10.2015
21 16 Hưng Nguyên 9 21.10.2015
22 17 Vinh 15 23.10.2015
23 18 K45.3 (TC) 10.11.2015
24 19 K45.4 (TC) 10.11.2015
25 20 K45.6 (Thuế+CácCQ) 05.12.2015
26 21 Thanh Chương 15 07.12.2015
27 22 Quỳ Hợp 7 15.12.2015


LỚP DỰ KIẾN MỞ 2016
28 23 Nam Đàn 12 07.01.2016
29 24 Diễn Châu 18 23.02.2016
30 25 Tương Dương 8 25.02.2016
31 26 Quế Phong 9 T3/2016
32 27 Yên Thành 14 T3/2016
33 28 Cửa Lò 7 T3/2016
34 29 Đô Lương 14 T4/2016
35 30 Tân Kỳ 10 T4/2016
36 31 Con Cuông 9 T4/2016
37 32 Quân Sự K8.3 T5/2016
38 33 Quỳ Châu 7 T5/2016
39 34 Nghi Lộc 15 T5/2016
40 35 Thái Hòa 4 T6/2016
41 36 K46.4(ĐU Khối) T6/2016
42 37 Vinh 16 T8/2016
43 38 Thanh Chương16 T8/2016
44 39 K46.1(tập trung) T9/2016
45 40 K46.2(tập trung) T9/2016
46 41 K46.3(tập trung) T9/2016
47 42 K46.5 (CQ không tập trung) T9/2016
48 43 K46.6 (CQ không tập trung) T9/2016
49 44 K46.7(CQ không tập trung) T9/2016
50 45 Quỳnh Lưu 18 T10/2016
51 46 Kỳ Sơn 10 T10/2016
52 47 Quân Sự K9 T11/2016
53 48 Hưng Nguyên 10 T11/2016
54 49 Quỳ Hợp 8 T12/2016
55 50 Hoàng Mai 3 T2/2016


III. BỒI DƯỠNG


1. QLNN
56 1 BDNCV T5/2016
57 2 BDNCVC T5/2016


Cộng 1:


2. BD Đoàn thể
58 1 BDCB Dân vận/ Lớp1 T10/2016
59 2 BDCB Dân vận/ Lớp2 T10/2016


Cộng 2


3. BD Đối tượng 4
60 1 BD ĐT4/Lớp 1 T6/2016
61 2 BD ĐT4/Lớp 2 T6/2016


Cộng 3


4. BD BTĐU
62 1 BDBTĐU xã /Lớp 1 T5/2016
63 2 BDBTĐU xã /Lớp 2 T5/2016


Cộng 3


CỘNG BỒI DUỠNG III


TỔNG CỘNG A


CÁC LỚP LIÊN KẾT VÀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH


1 BD CV
64 1 K29.2 (TD) 08.8.2015
65 2 K29.3 (NĐ) 15.8.2015
66 3 K29.4 (Vinh) 29.8.2015
67 4 K29.5 (DC) 05.9.2015
68 5 K29.6 (QP) 12.9.2015
Các kế hoạch khác
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn