Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

2 S Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 TP,Ths: Lê Thu Hường  
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
  C Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 GV,Ths: Đinh Văn Dũng  
3 S Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 GV,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
4 S Thảo luận 4 GV,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các ĐTND … 4 GV,Ths: Đinh Văn Dũng  
5-S9 S-C Đi thực tế cơ sở 40 Khoa, chủ nhiệm lớp  
9 C Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
10 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
11 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
12 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
   

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

     
13 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
  C NC      
14-15 S-C Nghỉ      
16 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
18 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
19 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C NC      
21-22 S-C Nghỉ      
23 S NC      
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
24 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
25 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Nguyễn Thùy Dung  
26 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác KT, GS  4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
27 S Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C NC      
28-29 S-C Nghỉ      
30 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
31 S Thi hết môn: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý… 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn