Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.7

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
7 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
8 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
9-13 S-C Nghỉ      
14 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
15 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: NN-PL 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
16-20 S-C Nghỉ      
21 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
22 S Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
23-27 S-C Nghỉ      
28 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
29 S Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn