Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Học tập và làm theo tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả : Lê Văn Minh - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm lí luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề của cách mạng Việt Nam; Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; Là sự thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập tới tất cả các phương diện, các lĩnh vực của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Là về sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết toàn dân tộc; Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; Về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và Về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Học tập quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thêm một lần nữa nhận thức sâu sắc hơn di sản tinh thần vô giá mà Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và cho muôn đời con cháu mai sau. Với chủ trương tiếp tục giương cao ngọn cờ Tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động sau hơn một năm triển khai đã thực sự trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, có sức thu hút, lan tỏa rộng lớn, sâu sắc. Nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người, xin được bàn thêm một đôi điều về tấm gương đạo đức “Lời nói đi đôi với việc làm” và trách nhiệm “làm theo tấm gương đó” của chúng ta hôm nay.
Trước hết cần thấy rõ với ý chí, nghị lực phi thường của mình, trải qua bao nhiêu năm bôn ba đi tìm đường cứu nước qua khắp Năm Châu, bốn biển, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thâu thái  cho mình một khối lượng đồ sộ những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chính với vốn văn hóa rộng lớn và sâu sắc đó, đi đến đâu, dù là ở phương Tây hay ở phương Đông, Người luôn luôn tìm được tiếng nói chung để thu hút tất cả mọi người theo mình, dù đó là già trẻ, gái trai hay văn hóa cao thấp. Tuy nhiên cũng rất dễ nhận thấy, ngoài vốn văn hóa phong phú, sức thu hút, lôi cuốn của Hồ Chí Minh một phần rất quan trọng (nếu chưa muốn nói là quyết định) lại luôn luôn được bắt đầu từ tấm gương “Lời nói đi đôi với việc làm” trong bất cứ hoàn cảnh nào của chính  Người - điều mà trong thực tế không phải chính khách nào cũng có thể thực hiện được.
Đó là năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trước câu hỏi của một người bạn: Ra đi bằng cách nào thì Người đã khẳng khái trả lời: Bằng đôi tay. Và quả nhiên, bằng đôi tay người thanh niên mảnh khảnh ấy đã đi đến được nhiều nơi để rút ra một kết luận quan trọng: Dù ở Châu Á, Châu Âu hay Châu Mỹ, dù màu da có khác nhau thì trên đời này chỉ 2 giống người: Giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Chính với kết luận quan trọng này, Người đã từng bước đi đến với chủ nghĩa Mác Lênin để tìm thấy ở đó con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Tiếp đó, sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của chính quyền cách mạng non trẻ, chính Bác Hồ là người xác định đất nước đang đứng trước 3 thứ “giặc” là “giặc đói”, giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”. Để chiến đấu chống giặc đói, Người kêu gọi cả nước đẩy mạnh sản xuất tăng gia, lập “Hũ gạo cứu đói” bằng cách mỗi bữa bớt lại một nắm gạo, mười ngày nhịn ăn một bữa. Không chỉ là người đứng ra phát động phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chính là người đã nêu gương đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này. Chuyện kể lại là đúng bữa cơ quan Chính phủ nhịn ăn thì Bác Hồ phải dự một bữa tiệc ngoại giao. Chiều hôm đó Người đã tình nguyện cắt cơm trước sự sững sờ của tất cả anh chị em phục vụ trong cơ quan. Rồi khi kêu gọi toàn dân tập thể dục, Người cũng khẳng định: “Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng cố gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”(1)
Như vậy, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, “miệng nói, tay phải làm” là  yêu cầu bắt buộc, là một nguyên tắc nhất quán trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người. Chính với tấm gương đó mà trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ của thời kỳ hoạt động bí mật, của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Người đã thu hút, đã lôi cuốn được hàng triệu triệu cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lao động đi theo mình đứng lên xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào. Nói một cách khác, tấm gương “hành động gương mẫu là mệnh lệnh không lời” của Người đã thực sự trở thành khuôn vàng, thước ngọc chỉ đạo hoạt động của cách mạng Việt Nam trong suốt mấy chục năm vừa qua. Cũng chính từ tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của Người, hiện tượng “Hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm” đã thường xuyên bị Đảng ta phê phán, nhắc nhở.
Làm theo tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 78 năm vừa qua hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã không quản ngại gian khổ khó khăn “giàu sang không khuất phục, uy vũ chẳng chuyển lay” để thực sự làm nên những tấm gương sáng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó là chiến sỹ cộng sản dù trong gông cùm của nhà tù đế quốc vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam, bất chấp roi vọt để bảo vệ Đảng, bảo vệ đồng chí, đồng bào; Đó là những La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện… đã bằng máu của chính mình để đem lại chiến thắng; Đó còn là những Lê Mã Lương, Hồ Vai, Kan Lịch, Tạ Thị Kiều… mà khẩu hiệu chung lúc đó của cả một thế hệ là “Nước còn giặc còn đi đánh giặc”. Ngoài ra, đó cũng còn là những Lương Đình Của, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch… mà bằng trí tuệ, nghị lực vô song của mình, họ đã góp phần tích cực cho chiến công thắng Mỹ, thắng đói nghèo của dân tộc Việt Nam. Điều nổi bật là trong cả một khoảng thời gian dài hàng mấy thập kỷ đã qua ấy, đã có biết bao anh hùng dũng sỹ có tên và không tên trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của cách mạng Việt Nam nhưng điểm chung nhất của họ là bằng việc làm miệt mài, không tính toán hơn thiệt, họ đã thực sự góp phần tích cực cho thắng lợi chung của cả nước.
Hiện nay công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang đứng trước những thời cơ vận hội to lớn, đồng thời đang đối mặt với những thách thức nguy cơ rất phức tạp, khó lường. Bối cảnh đó đã, đang đặt ra những nhiệm vụ to lớn, nặng nề cho mỗi cán bộ, đảng viên. Hơn bất cứ lúc nào, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay đang đòi hỏi chúng ta phải nêu cao ý chí tiến công, phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam để tranh thủ thời cơ, vượt qua nguy cơ nhằm nhanh chóng hoàn thành mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tất nhiên chỉ một mình đội ngũ cán bộ, đảng viên thì chúng ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang này. Như vậy, công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH hôm nay đang đòi hỏi chúng ta phải động viên toàn dân tộc bước vào một cuộc chiến đấu mới là chiến đấu chống đói nghèo. Do tính chất vốn có, do các âm mưu phá hoại “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch và cả do chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm nên đây tất yếu sẽ là một cuộc chiến đấu rất phức tạp, khó khăn. Thực tế cho thấy, để giành thắng lợi một mặt chúng ta cần đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho toàn Đảng, toàn dân. Mặt khác chúng ta phải bằng các cơ chế, chính sách để động viên được sự tham gia hăng hái của quần chúng nhân dân. Và như một bài học kinh nghiệm của lịch sử, chính tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay sẽ là nhân tố cơ bản, quan trọng nhất để chúng ta động viên được sự tham gia vào công cuộc đổi mới của mọi người, mọi thành phần trong xã hội .
Cũng cần phải nói thêm, hiện nay do nhiều nguyên nhân, một bộ phận cán bộ, đảng viên (thậm chí là có lúc, có nơi không ít) sa vào quan liêu, tham nhũng “dĩ công dinh tư” như lời cảnh báo của Bác Hồ lúc sinh thời. Chính những việc làm không gương mẫu của số cán bộ đảng viên này đã gây tác hại hết sức to lớn, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, với chế độ của quần chúng nhân dân ta. Cũng chính bằng những việc làm xấu, không gắn và thậm chí là trái ngược với lời nói tốt đẹp mà hàng ngày họ vẫn rao giảng, số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đã, đang tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam thực hiện việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp, kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Bác Hồ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, nhất chính là ở chỗ mỗi chúng ta trên cương vị công tác của mình hãy bắt đầu bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung. Nói một cách khác, Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, làm đi đôi với nói là đòi hỏi cấp bách đối với mỗi chúng ta hiện nay ./.

Chú thích:
1. HCM toàn tập, Tập 4, Nxb STHN năm 1984, tr122.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn