Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Phát biểu đề dẫn

Tác giả : Th.s Trần Công Dương - Tỉnh ủy viên, BT Đảng ủy, Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

     Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí!
     Trong những ngày này, trên khắp mọi miền của đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước ( 30- 4- 1975 ); ngày Quốc tế lao động 1- 5 và đặc biệt là kỷ niệm 118 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2008). Hoà chung với không khí thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, Trường Chính trị Tỉnh Nghệ an tổ chức Hội thảo khoa học : “Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay ”.  Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng  dạy học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà.
     Kính thưa các đồng chí ! 
     Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá của thế giới. Tư tưởng của Người đã và đang soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam gần tám mươi năm qua.  Đảng ta khẳng định : “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”  . “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại”. Do đó, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn mà cả đối với sự nghiệp Đổi mới của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công, bằng dân chủ, văn minh. Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại và vô cùng sôi nổi của Người, Hồ Chí Minh đã có những cống hiến đặc biệt có ý nghĩa đối với hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại nói chung, đối với sự giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nói riêng. Bước ngoặt căn bản trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh chính là việc Người tiếp cận với Chủ nghĩa Mác- Lênin một cách có hệ thống và hết sức sâu sắc. Bằng tư duy sáng tạo, biện chứng, Hồ Chí Minh không những kế thừa vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần phát triển, làm phong phú thêm Chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện mới. Đó là tư tưởng của Người về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…  Với ý nghĩa to lớn đó, đối với Đảng và cách mạng nước ta, việc vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc sống còn trong việc hoạch định đường lối lãnh đạo. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới với  nhiều thách thức đan xen không thể xem thường. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nhằm giải đáp sáng tỏ những nội dung mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc của công cuộc đổi mới đang đặt ra.
     Phải nhận thức một cách đúng đắn là: việc học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước không thể tách rời việc tìm hiểu và quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc giảng dạy các môn lý luận chính trị phải gắn liền với việc phân tích, làm sáng tỏ những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề đặt ra trong môn học. Không chỉ môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trình bày một cách đầy đủ, hệ thống, lịch sử hình thành phát triển và các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, mà tất cả các môn học khác trong các chương trình lý luận chính trị đều chứa đựng nội dung tư tưởng của Người. Mặt khác, vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học các bộ môn lý luận chính trị thiết nghĩ không chỉ phân tích làm sáng tỏ quan điểm tư tưởng của Người trong nội dung môn học mà phải biết vận dụng quan điểm tư tưởng của Người để giải đáp những vấn đề đặt ra trong lý luận và thực tiễn liên quan đến môn học; vận dụng sáng tạo phương pháp của Người để đồi mới cách dạy cách học một cách thiết thực hiệu quả. 
     Kính thưa quý vị và các đồng chí !
     Trong những năm gần đây, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành môn học chính thức trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của nền giáo dục nước ta. Đối với hệ thống Trường chính trị, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đã được triển khai giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn bảo đảm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng . Tuy nhiên, cũng như những khó khăn, bất cập của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay cũng đang bộc lộ một số hạn chế nhất định. Đó là khả năng giải đáp, làm sáng tỏ những vấn đề mới, những biểu hiện ngày càng phức tạp của đời sống thực tiễn; đó là tăng cường sức mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; đó là kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động.v.v.. Vì vậy, trong hội thảo này chúng tôi mong muốn các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm và làm sáng tỏ các vấn đề sau:
     - Quán triệt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng môn học lý luận chính trị.
     - Vận dụng quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh để giải đáp những vấn đề đặt ra trong lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung môn học.
     - Vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh trong dạy học lý luận chính trị.
     - Mối quan hệ giữa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn học lý luận chính trị khác, 
     Nhằm góp phần khắc phục những khó khăn cụ thể đặt ra đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, chúng tôi nghĩ rằng việc hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, trong khuôn khổ của Hội thảo là một hoạt động thể hiện rõ nét ý thức trách nhiệm cũng như thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp của người làm công tác khoa học. Với tư cách là cơ quan trực tiếp tổ chức, chúng tôi hy vọng rằng bằng sự đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ giảng viên, hội thảo sẽ tập trung trình bày, phân tích và thảo luận những nội dung cơ bản cần quán triệt, vận dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Thông qua đó, hình thành sự thống nhất biện chứng trong nhận thức và hành động cũng như trong giáo dục, tuyên truyền và phổ biến lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh , đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong đời sống nhân dân.
     Kính thưa các đồng chí !
     Trường Chính trị Nghệ An là trường có quy mô lớn trong hệ thống các trường Chính trị của cả nước. Tự hào là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cho hệ thống chính trị  trên quê hương Bác Hồ kính yêu, tự hào là cơ quan làm công tác giáo dục chính trị với hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta hoàn toàn ý thức được vinh dự và trách nhiệm to lớn của mình. Quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học là nội dung trọng yếu đã được cụ thể hoá bằng nhiều hoạt động thường xuyên, liên tục của nhà trường. Với ý nghĩa đó, Hội thảo của chúng ta là đợt sinh hoạt chuyên môn có chiều sâu khoa học đáp ứng những yêu cầu đặt ra không chỉ đối với nhiệm vụ chính trị của nhà trường mà còn góp phần đóng góp vào thành quả chung của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường và Ban tổ chức Hội thảo, tôi chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các nhà khoa học và tất cả các thành viên tham dự! Bằng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của mình chúng ta hãy xem đây như một cách để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn