Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN HIỆN NAY

Tác giả : Ths. Đinh Văn Dũng
File đính kèm: Không có

Ths. Đinh Văn Dũng
Khoa Dân vận

     Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Người khẳng định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

     Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta3. Đã có nơi mở lớp huấn luyện, thế rất tốt. Song những lớp ấy còn nhiều khuyết điểm. Thí dụ: huấn luyện cho cán bộ trong các cơ quan hành chính mà không đụng đến công việc hành chính. Còn dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được”.

     Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong quá trình lãnh đạo, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn thanh niên và xác định: “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác thanh niên và cán bộ Đoàn, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào đoàn phát triển. Cán bộ đoàn là cán bộ của Đảng; được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên, thông qua tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng họ; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cán bộ Đoàn là thủ lĩnh thanh niên, đi đầu trong công tác tập hợp, vận động thanh thiếu niên, đồng thời cũng là người hiến kế trong tổ chức thực hiện các phong trào, các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch hoạt động của hệ thống tổ chức Đoàn; họ là cầu nối giữa thanh niên với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Phong trào Đoàn có mạnh hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ Đoàn với phương châm “cán bộ nào, phong trào ấy” đã khẳng định nhân tố đặc biệt quan trọng của người thủ lĩnh thanh niên.


     Tuy nhiên, không phải người nào sinh ra cũng đều có thể làm cán bộ Đoàn, ngoài tố chất, sự nhiệt tình thôi chưa đủ, người cán bộ Đoàn đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn thanh niên. Điều này có thể có được thông qua nhiều kênh: tư rèn luyện, học tập, tích lũy kiến thức, đúc rút kinh nghiệm hoạt động thực tiễn…. trong đó thông qua kênh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là một trong những phương pháp “tiết kiệm” thời gian và hiệu quả nhất. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, người cán bộ Đoàn được cung cấp và cập nhật hệ thống kiến thức bài bản cả về lý luận và kỹ năng về công tác Đoàn thanh niên, nắm vững và hiểu sâu hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên; hiểu được vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Đoàn..v.v… Qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng đó, cán bộ đoàn có cơ hội nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn lý luận với hoạt động thực tiễn. Do vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là một nhu cầu tự thân của hệ thống tổ chức Đoàn, là việc thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, thời đại, khoa học, đổi mới.

     Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ngày càng được quan tâm và đổi mới về nội dung chương trình, phương thức triển khai nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn còn nhiều bất cập, chưa thường xuyên và vẫn còn theo kiểu “xuân thu nhị kỳ”; hình thức mở các lớp đơn điệu, thiếu tính sáng tạo; nội dung nghèo nàn, nặng về lý thuyết, chưa chú trọng về kỹ năng, nghiệp vụ; chưa lồng ghép vào việc xây dựng các mô hình thanh niên, xây dựng các cá nhân điển hình để cán bộ đoàn tham khảo, học tập, qua đó cổ vũ, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cá nhân tiêu biểu; đội ngũ báo cáo viên thiếu kỹ năng truyền đạt, rập khuôn, máy móc, thiếu tính linh động, chưa cập nhật kiến thức….Thực tế, việc học tập của cán bộ đoàn chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn, còn nặng về lý luận, dàn trải, thiếu sự liên thông, kế thừa, trùng lặp về nội dung, thiếu tính thiết thực, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn.

     Trong xu thế phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ, tri thức của loài người không ngừng được bổ sung thì yêu cầu về tri thức, văn hoá và trình độ chuyên môn của người cán bộ càng phải cao hơn. Đội ngũ cán bộ đoàn cần có phông tri thức khoa học xã hội phong phú mà trước hết là phải có những hiểu biết cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ trên các mặt của lĩnh vực mình đang hoạt động. Xuất phát từ thực trạng trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

     Trước hết, cần thay đổi tư duy về công tác cán bộ Đoàn và hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn

     Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể cần quan tâm sâu sát hơn nữa đối với thanh niên và công tác cán bộ đoàn, đồng thời luôn nhận thức đó là trách nhiệm của mình. Cần có cơ chế, chính sách đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn, tin tưởng trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong hệ thống chính trị; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân; tạo điều kiện, môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để các thế hệ thanh niên yên tâm công tác cống hiến cho quê hương, đất nước.

     Rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Đoàn trong nhiệm kỳ mới. Chủ động tạo nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung nhân sự; từ đó xây dựng kế hoạch để cử cán bộ đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn.   

     Thứ hai, xác định vị trí, vai trò, chức năng, trách nhiệm và công tác phối hợp của các tổ chức có liên quan đến công tác thanh niên.

     Cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đến thanh niên để từ đó có cơ chế phối hợp, hợp tác; tránh chồng chéo, phân tán, làm giảm tính hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp xây dựng chương trình chuẩn, thống nhất từ nội dung, phương pháp đến văn bằng, chứng chỉ… trong toàn hệ thống, tránh tình trạng “mạnh ai người đó làm”.

      Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức chuyên về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thanh thiếu nhi trong cả nước. Đồng thời có sự phân cấp, gắn với trách nhiệm, quyền lợi rõ ràng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn giữa các đơn vị từ trung ương xuống cơ sở, nhất là ở cấp cơ sở.

     Thứ ba, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng khoa học, thiết thực, phù hợp với đối tượng người học.

     Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo, phù hợp với từng đối tượng. Cần thiết có quy trình tổ chức phân loại và đánh giá chất lượng đầu vào của  đối tượng - người học để có cơ sở điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với trình độ của từng nhóm đối tượng nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Kiến thức cơ bản phải cung cấp cho người học phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cần dành một tỷ lệ thích hợp cho kỹ năng thực hành trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác nhau để khi gặp những tình huống cụ thể trong công tác thì cán bộ có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả.

     Thường xuyên đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng, cập nhật và lựa chọn những kiến thức mới, phù hợp với từng giai đoạn, tránh rập khuôn máy móc, nặng về lý thuyết; đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng theo như cầu thực tiễn, cụ thể, hướng về các hoạt động đoàn ở cơ sở, tránh chung chung, đại khái…Phấn đấu hầu hết cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp đều được đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp luận, lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng phần kỹ năng, nghiệp vụ.

     Thứ tư, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên có cơ cấu số lượng hợp lý, đủ trình độ, năng lực đáp ứng với tính chất đặc trưng của tuổi trẻ.

     Hình thành, xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, giảng viên chuyên trách có kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, nắm chắc kiến thức và nghiệp vụ về công tác Đoàn đồng thời có chế độ thỏa đáng cho đội ngũ này. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Cần tăng cường hoạt động cho giảng viên đi thực tế có thời hạn tại cơ sở để có cơ hội cọ xát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm phục vụ thiết thực, hiệu quả, gắn sát với thực tiễn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

     Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn theo nhu cầu công việc đạt hiệu quả.

     Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là một yêu cầu tất yếu, thường xuyên, có tính kế thừa, đổi mới và hoàn thiện trên tất cả các nội dung. Hoạt động này đã góp phần quan trọng trong xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ đoàn có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn hiện này càng có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, chuẩn hóa và hội tụ phẩm chất vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy sức mạnh tuổi trẻ Việt Nam luôn là một lực lượng to lớn, hùng hậu, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn