Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍN

Tác giả : ThS. Nguyễn Văn Điều
File đính kèm: Không có

ThS. Nguyễn Văn Điều
Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

     Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22 – 3- 2016 của Bộ Chính trị “Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, đồng thời xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị hiện nay, việc quán triệt, vận dụng những điểm mới trong nội dung văn kiện Đại hội vào việc nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu cần thiết.

     Đối với bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, theo chúng tôi cần chú ý một số vấn đề sau đây:

     Thứ nhất, Giai cấp công nhân và việc tạo động lực phát triển giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần đại hội XII của Đảng

     Tạo động lực phát triển giai cấp công nhân Việt Nam là quan điểm nhất quán của Đảng ta được xác định trong các văn kiện chính trị và thể hiện trong thực tiễn, nhất là những năm đổi mới vừa qua. Văn kiện Đại hội XII khẳng định rõ những yếu tố, điều kiện nhằm tạo động lực trực tiếp cho giai cấp công nhân phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Khi bàn về động lực phát triển giai cấp công nhân, cần phải nhận thấy những yếu tố, điều kiện để tạo động lực cho sự phát triển cá nhân và phát triển giai cấp. Đối với người công nhân, động lực trực tiếp của họ là lợi ích thiết thân về vật chất và tinh thần như: Việc làm, thu nhập, đời sống, mức độ thụ hưởng đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần thông qua việc xác định và thực hiện tốt hệ thống chính sách, pháp luật. Do đó, động lực phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay chính là tạo môi trường lao động bền vững, những giá trị vật chất và tinh thần có được từ chính sự lao động sáng tạo và hơn hết chính là sự quan tâm, trách nhiệm lãnh đạo, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công nhân. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đã xác định: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm XH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp,…để đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.”1. Mặc dù trong văn kiện lần này, Đảng không đề cập đến vị thế và sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng quan điểm về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã được Đảng kế thừa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, khóa X và Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011). Việc Đảng nhấn mạnh đến vấn đề tạo động lực cho giai cấp công nhân phát triển trong bối cảnh, điều kiện phát triển đất nước hiện nay là phù hợp, thể hiện rõ nhận thức đúng đắn về mục tiêu, động lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

     Thứ hai, Nhận thức đầy đủ hơn về đặc trưng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Tiếp tục đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời có chủ trương, chính sách, xử lý hiệu quả những vấn đề mới nẩy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mỗi quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta. Đó là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ,…

     Để tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp đổi mới, Đại hội XII đã lần đầu tiên đề cập đến các nhân tố tạo động lực cho sự phát triển, đó là kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người; vai trò của khoa học – công nghệ; tiếp tục đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách, tổ chức…

     Thứ ba, Quan điểm về liên minh giai cấp và đại đoàn kết toàn dân tộc trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

     Về tính chất và mục tiêu của quan hệ giai cấp, Đại hội XII đã thể hiện rất rõ ngay trong chủ đề của Đại hội là “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa”2. Từ đó, Đại hội XII đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó, một trong những nội dung của bài học đầu tiên là: “…phải phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự nhất trí trong Đảng và đồng thuận xã hội; tăng cường mỗi quan hệ mật thiết với nhân dân…”. Khi đánh giá, nhìn lại 30 năm đổi mới, Đại hội nêu ra một số bài học, trong đó, bài học thứ hai là: “…đổi mới phải luôn quán triệt “dân là gốc” vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

     Với tính chất, mục tiêu quan hệ giai cấp nêu trên, đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay có nội dung mới. Qua quá trình phát triển nhận thức, từ thực tiễn của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ: “Nội dung chủ yếu của đấu tranh trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”.

     Đến nay, những nội dung chủ yếu trên về cơ bản vẫn còn nguyên giá trị. Tuy vậy, thực tiễn đã có nhiều biến đổi nên cũng cần được bổ sung. Sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay phải tiến hành gắn với phát triển kinh tế tri thức để phù hợp với sự phát triển chung của thời đại. Từ năm 2011, Đại hội XI đã xác định, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, đây chính là tiền đề, điều kiện để tại Đại hội XII Đảng ta xác định mục tiêu cao hơn là phấn đấu để đất nước phát triển nhanh  và bền vững…Như vậy, nội dung đấu tranh giai cấp luôn biến đổi và được nhận thức mới hơn.

     Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, nội dung liên minh giai cấp hiện nay cũng mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời có nhiều hình thức liên minh phù hợp với các lĩnh vực và các chủ thể tham gia. Đại hội XII nhấn mạnh: “Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; mở rộng hình thức liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đổi mới công nghệ”.

     Về đường lối chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nội dung chủ yếu của đường lối này đã được nêu trong Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Đại hội XII một lần nữa thống nhất với những tinh thần nói trên về đường lối chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

     Trước nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng, hiện nay toàn Đảng đang nỗ lực, tích cực triển khai học tập, phổ biến nội dung văn kiện Đại hội XII đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc quán triệt, vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng  vào giảng dạy bộ môn CNXHKH trong chương trình Trung cấp LLCT-HC là một việc làm hết sức cần thiết trong việc nâng cao nhận thức cho các đối tượng học viên là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp; là cách thiết thực để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn của đất nước./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn