Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

ĐỔI MỚI CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Tác giả : Hồ Sỹ Quế
File đính kèm: Không có

Giảng viên Hồ Sỹ Quế
Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng

    Năm 2015, 2016 là năm đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tiến hành. Sau đại hội, Đảng tiếp tục lãnh đạo cử tri cả nước bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

    Đai hội lần thứ XII của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh đất nước ngày càng đi sâu vào hội nhập quốc tế, nhưng bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Sau khủng hoảng kinh tế là giá dầu tụt giảm chưa từng có, rồi chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc diễn ra ở nhiều nơi...Trong nước thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long.. rất gay gắt.

    Đại hội Đảng toàn quốc nhằm đánh giá,  kiểm điểm lại những việc đã làm được, những ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của 5 năm qua, từ đó đề ra đường lối chiến lược, sách lược, những chủ trương, giải pháp lớn Đảng cần lãnh đạo trong 5 năm tới để đưa đất nước ngày càng phát triển.

     Đại hội Đảng toàn quốc nơi thể hiện tư duy, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Đảng, là diễn đàn đặc biệt quan trọng của Đảng được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, vì nó quyết định đến sự tồn vong của đất nước. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã cho thấy: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    Đảng ta đã ý thức rất rõ điều đó, nên tại các diễn đàn chính trị, trong các bài phát biểu tổng kết hội nghị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhấn mạnh đến việc: “Đổi mới chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh” để đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

    Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là: quán triệt, xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ở các tổ chức của Đảng; trong đó có việc làm thấu suốt đến các tổ chức, toàn thể cán bộ đảng viên quan điểm: “Đổi mới chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng.” là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

    Chỉnh đốn Đảng là thuật ngữ đã được Đảng ta sử dụng trong cuộc vận động nhằm nâng cao trình độ chính trị, lý luận, đạo đức cách mạng, cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo cho Đảng  đủ sức lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc trong thời kỳ mới.

    Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (Tháng 2-1951) do yêu cầu mới đặt ra trong cuộc vận động giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng, Đảng ta đã dùng thuật ngữ “chỉnh Đảng”. “Chỉnh Đảng” nghĩa là nhằm làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần Đường lối cách mạng: “Dân tộc, dân chủ”; đường lối kháng chiến lâu dài, tự lực cánh sinh, loại trừ tư tưởng “phi vô sản” và những biểu hiện bi quan, dao động, ỉ lại vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, quyết tâm chống đế quốc, phong kiến.

    Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) với Đường lối: “Đổi mới đất nước” Đảng ta chủ trương: Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên; xây dựng, củng cố và bảo vệ Đảng làm cho Đảng luôn luôn trong sạch vững mạnh.

    Qua thực tiễn phát triển của Đảng và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ta thấy ở những chặng đường phát triển đi lên của cách mạng đòi hỏi Đảng phải vững vàng hơn, trí tuệ hơn, nội bộ Đảng phải đoàn kết, nhất trí cao hơn, Đảng mới có thể đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

    Đảng ta thấy rõ thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trở thành đòi hỏi bức thiết.

    Tóm lại “Đổi mới chỉnh đốn Đảng” là cuộc vận động giáo dục chính trị, tư tưởng được tiến hành trong Đảng làm cho cán bộ đảng viên thấu suốt quan điểm, đường lối của Đảng, loại trừ những biểu hiện tiêu cực, khắc phục những yếu kém, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên và bộ máy của Đảng; xây dựng, củng cố và bảo vệ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới.

    Thực tiễn xây dựng Đảng của Đảng ta trong những năm qua cho thấy: ở những bước chuyển của cách mạng, nếu Đảng tự giác vận dụng quy luật tự đổi mới, tự chỉnh đốn; xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, nội dung và có bước đi thích hợp, có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, thì cuộc vận động  “Đổi mới chỉnh đốn Đảng” sẽ đạt kết quả tốt.

    Để thực hiện “Đổi mới chỉnh đốn Đảng” có kết quả chúng ta cần nắm vững và thực hiện những vấn đề có tính nguyên tắc sau đây:

    1. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân: Trước hết là nhiệm vụ của tất cả các tổ chức của đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Các tổ chức của Đảng phải tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt ở đảng bộ mình. Điều đó cho ta thấy đổi mới, chỉnh đốn Đảng không phải chỉ làm ở Trung ương, không phải chỉ là công việc của cán bộ mà cần xác định đó là trách nhiệm của toàn Đảng của toàn thê cán bộ, đảng viên, toàn Đảng phải có quyết tâm cao phải đồng tâm, hiệp lực thật sự mới có kết quả như mong đợi được.

    2. Trong quá trình đổi mới chỉnh đốn Đảng phải chú trọng giữ vững định hướng và không xa rời nguyên tắc: kiên định và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng mà các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đã tổng kết, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chống các khuynh hướng bảo thủ dao động, cơ hội, cực đoan...

    3. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng là nhằm xây dựng và bảo vệ Đảng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; giữ vững ổn định chính trị. Đổi mới chỉnh đốn Đảng phải gắn với đổi mới các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; gắn với quá trình hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý, gắn với kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị...

    4. Xây dựng tổ chức, xây dựng con người, đây là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm, phải tiến hành tích cực, không né tránh, nhưng đồng thời phải có bước đi và phương pháp thích hợp.

    Quá trình đổi mới nhân sự cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta đã thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng, bước đầu đã tạo được niềm tin trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

    Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chúng ta phải tiến đồng bộ nhiều giải pháp cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

    Về phương diện công tác xây dựng Đảng, Đảng ta khẳng định: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

    Trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW4 Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 vấn đề lớn:

    1. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

    Đối với vấn đề này tôi thấy Đảng ta đã có báo cáo tổng kết thành một chuyên đề riêng; trong báo cáo đã nêu những ưu điểm, tồn tại nguyên nhân. Song tôi thấy để giải quyết được vấn đề này phải có biện phảp tổng hợp, đồng bộ, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Vừa tiến hành công tác tư tưởng, vừa gắn với biện pháp hành chính, kinh tế, luật pháp nghiêm minh dân chủ công khai, minh bạch. Xóa bỏ tận gốc các điều kiện tạo ra lợi ích nhóm. Để hội nhập quốc tế thành công, phát triển nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường phải tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh, vì hiện nay kinh tế  “ngầm” còn hoạt động rất phức tạp.

    Trong sinh hoạt nội bộ của các tổ chức đảng hiện nay đặc biệt là các tổ chức cơ sở đảng ở xã phường, thị trấn số lượng đảng viên của một số chi bộ rất đông phần lớn là đảng viên về hưu, ít gắn với lao động sản xuất. Vì vậy đảng viên không còn mặn mà với việc góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo của tổ chức đảng, phần lớn các buổi sinh hoạt, đảng viên đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết của bí thư chi bộ đưa ra, rất ít thảo luận bàn bạc, điều đó đã dẫn đến năng lực lãnh lạo, sức chiến đấu của Đảng giảm sút rõ rệt. Lòng tin của đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng có biểu hiện suy giảm.

    Đảng ta cần đi sâu khảo sát hoạt động thực tiễn ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đề xuất được hình thức tổ chức, chế độ sinh hoạt phù hợp để nâng cao được năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở.

    2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

    Vấn đề này, thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đã thể hiện tinh thần ý chí quyết tâm đổi mới căn bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo trước hết là cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội.
Sau khi nhận nhiệm vụ mới cán bộ đứng đầu các cơ quan nhà nước đều Tuyên thệ trước Quốc dân, đồng bào. Với tinh thần ấy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan Trung ương đã tạo đựợc lòng tin trong toàn Đảng, toàn dân.

    3. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo.

    Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết TW4 khóa XI, lần này trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng ta đã có tổng kết thành một chuyên đề. Riêng tôi cho rằng nội dung trong báo cáo chuyên đề này rất đầy đủ, nghiêm túc chúng ta cần học tập, quán triệt và có ý thức tham gia tổ chức thực hiện. 

    Để đổi mới chỉnh đốn Đảng thành công chúng ta cần nắm vững các nội dung cơ bản sau:

    1. Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đây là vấn đề cơ bản bao trùm có tính nguyên tắc đối với hoạt động của tất cả các Đảng Cộng sản. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng ta khẳng định: “Điểm xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay là tiếp tục giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng...”. Điểm cốt lõi của bản chất giai cấp công nhân là bản chất cách mạng và khoa học.

    2. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực của cán bộ đảng viên. Đây là nội dung xây dựng đảng vững mạnh về tư tưởng trong thời kỳ mới. Đây vừa đòi hỏi người đảng viên thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong cả lời nói và việc làm. Để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi mỗi đảng viên phải ra sức học tập nâng cao trình độ nhận thức về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn dân tộc với thời đại.

    3. Củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

    Sức mạnh của Đảng về chính trị, tư tưởng phải được đảm bảo bằng tổ chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các Đoàn thể theo hướng tinh giản và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau Đại hội lần thứ XII Đảng ta đang quyết tâm thực hiện vấn đề này. Đây là điều đáng mừng chúng ta cần ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Trong sinh hoạt đảng cần xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên, cán bộ phải tự rèn luyện tính tổ chức tính kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình..

    4. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI: Đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất Đảng ta cần nắm chắc để thúc đẩy công cuộc đổi mới, có ý nghĩa cách mạng... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những kết quả của báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII ở từng cơ sở...

    5. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Khảo sát kỹ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân để có các biện pháp đổi mới, chỉnh đốn phù hợp.

    6. Đổi mới và tăng cường công tác vận động nhân dân. Công tác vận động nhân dân bao giờ cũng là nhiệm vụ chiến lược. Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là vấn đề sống còn của Đảng. Phải dựa vào dân để thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Nhà nước. Chăm lo đến lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân. Cần chống nguy cơ quan liêu xa rời nhân dân.

    7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền v.v.

    Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị... Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... Đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm..

    Đổi mới phương thức lãnh đạo là vấn đề đã được Đảng ta đặt ra từ lâu, nhưng cũng phải thẳng thắn thấy rõ là những vấn đề rất khó phải có ý chí quyết tâm cao và cách làm việc thật sự khoa học mới đạt được hiệu quả tốt.

    8. Đổi mới công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều Lệ Đảng mà  nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta đã nêu những ưu, khuyết điểm, tồn tại nguyên nhân, nhiệm vụ sắp tới cần thực hiện. Các tổ chức đảng cần quán triệt đầy đủ các nội dung đó đến cấp ủy đảng và toàn thể đảng. Để các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc đổi mới chỉnh đốn Đảng.

    Trên đây là các nội dung cơ bản cần nhận thức, cụ thể hóa và nỗ lực thực hiện nghiêm túc sẽ đảm bảo cho Đảng ta trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn