Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN

Tác giả : ThS. Nguyễn Thị Hoài An
File đính kèm: Không có

ThS. Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu

    Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đồng thời khẳng định: cùng với công tác giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Trường Chính trị Nghệ An, đơn vị có chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có trách nhiệm tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

    Từ “khoa học” xuất phát từ tiếng Latin “Scienta”, nghĩa là tri thức. Theo Luật Khoa học công nghệ Việt Nam 2013, Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy1. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn2. Nó là một loại hình hoạt động đặc biệt nhằm đưa lại những nhận thức mới, những giá trị về kiến thức, tư tưởng… Thông qua hoạt động này con người đã không ngừng khám phá được cái mới, không ngừng tìm tòi phát hiện ra chân lý, tiếp cận chân lý. Có thể nói ngắn gọn: nghiên cứu khoa học là một (hoặc những) hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua phương pháp khoa học và để ứng dụng vào thực tiễn.

    Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Nghiên cứu khoa học là hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Hoạt động này đang được đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xu thế hội nhập và phát triển. Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập của nước ta hiện nay, để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác khoa học, nhất là giảng viên phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sở dĩ nói giảng viên là lực lượng nòng cốt là bởi, người thầy đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hai nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau; nếu chỉ thực hiện được một trong hai nhiệm vụ ấy thì có nghĩa, người thầy đó chưa hoàn thành  và cũng chưa thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Như vậy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của mỗi giảng viên, trong đó có giảng viên trường chính trị. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện nhất định để vừa động viên cán bộ, giảng viên tham gia, vừa là yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên thông qua hệ thống quy chế nội bộ của Trường. Quy chế hoạt động khoa học của Trường hiện nay (trên cơ sở các văn bản QPPL hiện hành, Quyết định số 1779/QĐ-UB ngày 27 tháng 8 năm 1993 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Nghệ An và kế thừa có hệ thống quy chế hoạt động của trường các năm 2009; 2010; một số nội dung sửa đổi năm 2011; năm 2013, 2014-2015) được quy định rất đầy đủ, chi tiết, cơ bản phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện khách quan của nhà trường.

    Mục đích của hoạt động khoa học được xác định cụ thể là:

    - Nâng chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

    - Góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ;

    - Tham gia ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, cơ chế mới của tỉnh.

    Để đạt được mục đích này, công tác nghiên cứu khoa học trước hết phải gắn chặt và phục vụ tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập của nước ta hiện nay, để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác khoa học, nhất là giảng viên phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà trước hết là hoạt động giảng dạy. Theo thống kê của Phòng Khoa học, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm khá nhiều và phần nào đã tạo ra được sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phát huy tính tích cực chủ động của giảng viên, góp phần thúc đẩy công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. Từ năm 1993 đến nay, giảng viên, cán bộ, công chức trong Nhà trường đã thực hiện được 84 đề tài, đề án khoa học cấp Trường, cấp Khoa; chủ trì thực hiện 6 đề tài khoa học cấp Tỉnh3; tham gia nghiên cứu cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; viết giáo trình, bài giảng các chương trình trung cấp và chương trình bồi dưỡng do trường đảm nhiệm thực hiện, như chương trình bồi dưỡng cho bí thư, cấp ủy cơ sở, chương trình bồi dưỡng cán bộ hội nông dân, đoàn thanh niên, phụ nữ; chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4…; viết bài tham gia Hội thảo từ cấp trường trở lên; viết lịch sử trường, tham gia viết lịch sử các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An; viết bài cho các báo, tạp chí TW, địa phương và cho Nội san của nhà trường; tham gia các đề tài, đề án do cấp trên phân công; đề xuất và thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, trong hoạt động nghiên cứu khoa học và trong hoạt động tác nghiệp hành chính, quản lý các lĩnh vực...Ở tất cả các nội dung nghiên cứu khoa học, cán bộ, viên chức nhà trường đều tích cực tham gia sôi nổi.

    Trong công tác tổng kết thực tiễn - một trong những nhiệm vụ của hoạt động khoa học, nhà trường đã tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế trường chính trị. Hằng năm, trường chủ động kế hoạch đưa các giảng viên trẻ về công tác tại cơ sở để bổ sung kinh nghiệm thực tế cho hoạt động giảng dạy. Hiện nay, đã có 14 giảng viên  được bố trí về công tác tại các đơn vị cơ sở, các địa phương với thời gian từ 6 tháng đến một năm. Hoạt động này được đánh giá rất cao bởi vì vừa tạo điều kiện cho giảng viên mở mang kiến thức thực tiễn, vừa giúp được cơ sở giải quyết một số công việc mang tính lý luận, tư tưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường vẫn có những hạn chế cần khắc phục như tình trạng đối phó trong nghiên cứu cũng như xét duyệt các công trình. Tư tưởng này đã tồn tại một thời gian dài và cần nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa. Trong một bộ phận giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, vẫn có hiện tượng lười đọc, chưa chuyên sâu nghiên cứu, lười đọc sách kinh điển nên dễ dẫn đến tình trạng trích dẫn nguồn một cách thiếu kiểm chứng…

    Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khắc phục những nhược điểm nói trên và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

    Thứ nhất, tiếp tục xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính hợp lý tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học

    Lãnh đạo nhà trường đã có sự quan tâm chỉ đạo cho hoạt động khoa học thông qua các cơ chế chính sách đổi mới như: cho phép phòng khoa học chủ động tham mưu một số hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học phù hợp trong nhà trường trong điều kiện hiện tại, tăng thị phần ngân sách cho hoạt động khoa học, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh để thúc đẩy và đa dạng hóa các hoạt động cũng như các ứng dụng khoa học….Trong thời gian tới, cần xem xét, rà soát lại các hệ thống quy chế, thống nhất và lựa chọn quy định phù hợp giữa các Văn bản quy phạm pháp luật, quy chế hoạt động khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với quy chế Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bổ sung các quy định cần thiết để xây dựng một quy chế lĩnh vực khoa học đồng bộ theo hướng động viên cho hoạt động khoa học.

    Thứ hai, cần có định hướng cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên

    Hiện nay, trường đang theo cơ chế “xét duyệt” nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. Việc làm này đã đem lại những tác dụng nhất định trong nghiên cứu; tuy nhiên, như đã trình bày, thường những cá nhân tham gia đều đưa những hướng nghiên cứu vốn là thế mạnh của mình (tất nhiên là phải thuyết phục được Hội đồng xét duyệt về tính cấp thiết), trong khi đó, có nhiều vấn đề thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả, nhưng do tâm lý ngại vất vả trong việc nghiên cứu hoặc khó khăn khi triển khai nên ít giảng viên thực hiện. Do vậy, bên cạnh việc xét duyệt đề tài, cần có cơ chế giao khoán những đề tài này cho những cá nhân, đơn vị có khả năng thực hiện đề tài, đặc biệt là những đề tài nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

    Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa trường với các đơn vị trong phạm vi không gian nghiên cứu

    Trong thời gian gần đây, lãnh đạo nhà trường đã có một số hoạt động phối hợp trong công tác khoa học như liên hệ với các địa phương thuộc phạm vi không gian nghiên cứu của các đề tài cấp trường, đã tổ chức và đang có kế hoạch tiếp tục thực hiện việc đồng tổ chức một số hội thảo chuyên đề cấp tỉnh; phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh và các đơn vị cơ sở nghiên cứu các mô hình…Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này để vừa tạo một diễn đàn khoa học sôi nổi vừa tranh thủ được nguồn tài chính bên ngoài và học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu. Tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo khoa học bên ngoài nhà trường kết hợp với việc tổ chức các hội thảo sinh hoạt chuyên môn nhỏ cấp khoa để vừa đa dạng hóa các hoạt động khoa học vừa tiếp cận được nhiều thông tin thực tiễn từ các đơn vị ngoài nhà trường.

    Thứ tư, tăng cường đầu tư cho Thư viện của nhà trường, bổ sung các trang thiết bị nghe nhìn cần thiết để phục vụ tốt cho hoạt động thông tin khoa học, tạo điều kiện tối ưu để giảng viên tiếp cận với các phương tiện ứng dựng công nghệ thông tin.

    Trên đây là một số nhận định về công tác khoa học của Trường Chính trị Nghệ An. Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường cần phải có sự thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tuy nhiên, việc hiện thực các giải pháp đòi hỏi phải có thời gian và bước đi thích hợp.  Với một đội ngũ lãnh đạo và giảng viên có trách nhiệm, yêu nghề, với một bề dày truyền thống lịch sử tự hào  70 năm, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, chúng ta tin rằng, bức tranh khoa học của nhà trường sẽ ngày càng  khởi sắc./

PHỤ LỤC

Thống kê công trình khoa học cấp Tỉnh do Trường Chính trị Nghệ An thực hiện
từ năm 2006 đến năm 2016


Số TT

Đơn vị chủ trì

Tên đề tài

Năm

thực hiện

1

Trường chính trị Nghệ An

Phần học Nghệ An trong chương trình TCLLCT

2006

2

Trường chính trị Nghệ An

Xây dựng và sử dụng mô hình văn phòng di động M-Office tại Trường Chính trị Nghệ An

2007

3

Trường chính trị Nghệ An

Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả QLNN của chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

2013

4

Trường chính trị Nghệ An

Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ dân vận cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn hiện nay

2015

5

Trường chính trị Nghệ An

Xây dựng TBG “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020” trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện CTQG HCM ban hành năm 2014.

2015

6

Trường chính trị Nghệ An

Thực trạng và giải pháp chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Nghệ An

2015

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn