Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : ThS. Dương Thanh Bình
File đính kèm: Không có

ThS. Dương Thanh Bình
ĐUV, Trưởng khoa Xây dựng Đảng

    Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người đã trực tiếp đào tạo bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ xuất sắc cho cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng của Người về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mọi giai đoạn cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Người cho rằng: “…huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Gốc có chắc, khoẻ thì cây mới xanh, tốt. Có làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thì mới có đội ngũ cán bộ “…đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng

    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không phải là một việc đơn giản, muốn làm được thì phải hiểu cho rõ mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, phải có đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn làm công tác đào tạo, bồi dưỡng; Phải có tài liệu và các phương tiện đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “phải thiết thực, chu đáo trong công việc huấn luyện”. Phải biết “Huấn luyện ai? Ai huấn luyện? Huấn luyện gì? Huấn luyện thế nào?”4 Người nói giản đơn mà hàm ý sâu sắc, toát lên những tư tưởng lớn chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta.

    Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này. Người làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như “máy cái” trong công nghiệp dùng để sản xuất các “máy con”. Vì vậy, người làm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ “phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc” và “phải học thêm mãi mới làm được công việc huấn luyện của mình”.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng quyết định nội dung, phương pháp. Vì vậy, trước hết phải biết “huấn luyện ai”, tức là nắm chắc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để có nội dung, phương pháp thích hợp.

    Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, Người yêu cầu phải hết sức thiết thực. Dạy, học lý luận Mác- Lê nin phải biết liên hệ thực tế, thực hành lý luận, tránh nhồi nhét lý luận suông. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghề nghiệp thì “phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy”7. Ngoài dạy lý luận, chuyên môn, còn phải dạy công tác.

    Là người đã từng tổ chức và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm chắc và vận dụng nhuần nhuyễn quy luật tư duy và phương pháp luận Mác- Lê nin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người đã đề ra hệ thống nguyên lý, phương châm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như:

    Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều”8. Đào tạo, bồi dưỡng cũng như người sản xuất hàng hoá. Sản xuất ra số lượng sản phẩm nhiều là tốt nhưng trước hết phải đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, người tiêu dùng ưa chuộng thì mới có hiệu quả thiết thực. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ “cốt yếu phải làm cho người học hiểu thấu đáo vấn đề” và biết vận dụng vào thực tế công việc. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, về làm việc hiệu quả hơn, nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn.

    Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế”. Dạy, học lý luận phải biết  liên hệ tình hình cụ thể, kinh nghiệm công tác để giải thích các vấn đề lý luận đặt ra. Như thế là thực hiện nguyên lý “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”.

    Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu”, có nghĩa là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo yêu cầu quy hoạch sử dụng. Người nói: “Ban huấn luyện như người làm ra hàng. Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu thụ.”

    “Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng”11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn học tập với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, phương pháp công tác. Người dạy: “Phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho  sạch những vết xấu xa trong đầu óc.”

    Trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nâng cao và hướng dẫn việc tự học.

    Về mục đích học tập của cán bộ, Người chỉ rõ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân và cho Tổ quốc, nhân loại”. Vì vậy: “Học để sửa chữa tư tưởng. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng. Học để tin tưởng. Học để hành".

    Về nội dung học tập, Người yêu cầu: Ngoài học lý luận, học chuyên môn, phải học chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học công tác...

    Về phương pháp học tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. Như vậy mới phát huy được tính độc lập sáng tạo của người học, tránh được tình trạng học tập thụ động một chiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: “Học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn”. “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Người khẳng định: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận không liên hệ thực tiễn là lý luận suông”.

    Có phương pháp học tập đúng chưa đủ, người học còn phải có động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khi học lý luận thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, hoặc tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa nó ra để mặc cả với Đảng. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch.

    Những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy ở trên thật giản dị, dễ hiểu. Vậy mà thực hành cho được thật khó.

    Học tập và thực hành tư tưởng của Người, trong những năm qua Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng có nhiều tiến bộ, hiệu quả.

    Trường đã bám sát mục tiêu, đối tượng, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu quy hoạch sử dụng cán bộ các cấp; Từng bước mở rộng loại hình, đa dạng hoá hình thức, xây dựng bổ sung nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặt ra hàng năm của Nghệ An.

    Phương thức đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng được nghiên cứu biên soạn, cải tiến theo yêu cầu thiết thực, phù hợp với đối tượng. Trong giảng dạy và học tập đã chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, trang bị khả năng vận dụng kiến thức, thực hành thông qua giải quyết các vấn đề, các tình huống đặt ra trong thực tế.

    Đi đôi với nhiệm vụ giảng dạy và học tập, trường đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Ngoài nghiên cứu các đề tài khoa học, Trường đã tổ chức cho cán bộ giảng viên đi thực tế, xây dựng mô hình, tổ chức các hoạt động hội thảo, sinh hoạt chuyên đề khoa học, cung cấp thông tin tư liệu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, học tập.

    Đội ngũ cán bộ giảng viên được bổ sung số lượng, trẻ hoá, được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và rèn luyện về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

    Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học như nơi ăn, ở, trường lớp, phương tiện, tài liệu giảng dạy, học tập rèn luyện ngày càng đáp ứng tốt hơn.

    Những chuyển biến nói trên đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

    Bên cạnh những chuyển biến, tiến bộ nói trên, quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường những năm qua vẫn còn những hạn chế.

    Chương trình, nội dung đổi mới, cải tiến còn chậm, thiếu cập nhật thường xuyên, chưa thật phù hợp đối tượng. Việc cập nhật, bổ sung kiến thức phù hợp quá trình biến đổi của tình hình thực tiễn còn yếu.

    Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập còn chưa thường xuyên, chất lượng dạy và học có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của mục tiêu và đối tượng người học.

    Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa được đầu tư đúng mức, nên chất lượng chưa cao. Các ấn phẩm chưa thực sự hấp dẫn, thiết thực; ít có sự tham gia, phối hợp giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực. Hoạt động khoa học bước đầu đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhưng chưa có đóng góp nổi bật trong tham gia phản biện, đề xuất các chính sách, cơ chế trên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

    Một số cán bộ giảng viên còn hạn chế về kiến thức và năng lực thực tiễn; chưa hình thành được đội ngũ chuyên gia, giảng viên đầu ngành trong từng khoa, từng bộ môn; chưa xây dựng được cơ chế phù hợp đối với việc huy động giảng viên kiêm chức ngoài nhà trường tham gia giảng dạy.

    Một số học viên tinh thần thái độ, động cơ học tập chưa đúng đắn. Học chỉ cốt có bằng cấp. Vì vậy, dẫn đến tình trạng học đối phó, thiếu chủ động, sáng tạo, không tập trung nghiên cứu, đọc tài liệu, liên hệ thực tiễn, thực hành vận dụng kiến thức được học vào thực tế.

    Học tập và thực hành tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần phát huy những ưu điểm, tiến bộ, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm nói trên, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong thời gian tới, toàn trường tập tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

    1. Bám sát mục tiêu, nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để xác định hình thức, loại hình đào tạo thích ứng, xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập phù hợp. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình đào tạo, bồi dưỡng, từ khâu tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả đến theo dõi quá trình trưởng thành của cán bộ sau đào tạo.

    2. Trong đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện tốt phương châm: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ cung cấp cho người học tri thức mà còn phải hướng dẫn họ phương pháp công tác, rèn luyện họ về phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong. Phải gắn toàn bộ hoạt động của Nhà trường với cuộc sống, gắn giảng dạy, học tập trong Nhà trường với thực tiễn cách mạng sôi động ở các ngành, các địa phương trong tỉnh.

    3. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học. Đối với giảng dạy phải tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp cho phù hợp yêu cầu đối tượng. Giảng dạy lý luận phải chú trọng liên hệ thực tiễn, hướng dẫn thực hành vận dụng vào thực tế công tác. Đối với việc học phải nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu của học viên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, khắc phục tình trạng tiếp thu bài giảng thụ động một chiều, học không đi đôi với hành.

    4. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ giảng dạy và học tập, tham gia ý kiến có luận cứ khoa học giúp lãnh đạo tỉnh trong hoạch định các chủ trương, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

    5. Không ngừng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu trong đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường theo hướng hiện đại, tạo môi trường cảnh quan sư phạm tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

    Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nói trên, mỗi một cán bộ giảng viên nhà trường phải không ngừng học tập, rèn luyện để thật sự kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc... Khắc phục khuyết điểm chưa say mê nghiên cứu, học tập, chưa chịu khó cập nhật kiến thức mới và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với mỗi học viên,  phải xác định đúng mục đích, động cơ, thái độ học tập... theo lời Bác dạy. Đổi mới phương pháp học tập theo tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường tự học, tự nghiên cứu ; Học phải đi đôi với hành, học kiến thức đi đôi với rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức và phương pháp, tác phong công tác. Khắc phục tình trạng học chỉ cốt lấy bằng cấp, sinh ra đối phó thụ động.

    Công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung, ở Nghệ An nói riêng đang đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận, chuyên môn và năng lực thực tiễn, có nhiệt tình tâm huyết, có đạo đức cách mạng và có lối làm việc khoa học, hiệu quả. Vì vậy, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Học tập và thực hành tốt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn