Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Tác giả : Gs. Ts. Nguyễn Xuân Thắng
File đính kèm: Không có

Gs. Ts. Nguyễn Xuân Thắng
UV BCHTW Đảng, BTĐU, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh

     Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng nước ta, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ có tính chiến lược, căn bản, lâu dài; là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại  đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng(1).

     Nhận thức rõ và thực hiện nghiêm túc những di huấn của Người, Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng, dù khó khăn, gian khổ đến mấy đều đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chính vì vậy, mọi chặng đường đấu tranh cách mạng với những thắng lợi vẻ vang đều khắc ghi giá trị quý báu của bài học: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng. Trong hành trình vẻ vang đó, cùng với các Trường Chính trị trong cả nước, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã liên tục phấn đấu, quyết tâm, vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lịch sử truyền thống 70 năm của nhà trường thực sự đã trở thành giá trị nền tảng, là động lực to lớn để nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

     Với tư cách là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự hào vì đã sát cánh cùng với Đảng bộ và nhân dân các địa phương trong cả nước trong đó có Nghệ An thực hiện nhiệm vụ hệ trọng được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao cho, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong thời gian qua, với quyết tâm cao độ và sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lý luận, nội dung, phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng, công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị của chúng ta đã góp phần làm sâu sắc, biện chứng thêm nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng; bổ sung, phát triển những nhận thức mới từ thực tiễn phong phú và sinh động, tổng kết và rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm bổ ích; giải đáp, làm sáng tỏ những vấn đề mới và khó đặt ra trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, với bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy lý luận khoa học, sắc bén, chúng ta đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN và đường lối đổi mới.

     Hiện nay, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng đang đứng trước những vấn đề đặt ra ngày càng mới và phức tạp, đặc biệt là sự vận động, chuyển biến của đời sống thực tiễn đang hết sức sôi động, phong phú, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn một số vấn đề cần phải qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm rõ. Trong khi đó, các thế lực thù địch đang dùng nhiều thủ đoạn chống phá cách mạng, làm cho công tác đấu tranh về tư tưởng, lý luận càng phức tạp, khó khăn. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân có biểu hiện thiếu niềm tin, yếu bản lĩnh, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Chính vì vậy, việc đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là rất cần thiết.

     Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác tư tưởng, lý luận tại Đại hội ĐHĐBTQ lần thứ XII: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả(2), cùng với Học viện CTQG Hồ Chí Minh, các học viện trực thuộc, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước, trường Chính trị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” như nội dung Nghị quyết số 32 –NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị đã đề ra. Để đáp ứng được yêu cầu đó, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ từ nhận thức đến lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chiến lược, lộ trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp mình đồng thời quan tâm phối hợp quản lý, tạo điều kiện để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt.

     Hai là, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo và công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học với phương châm lý luận gắn với thực tiễn, gắn học với hành, tạo động lực tích cực học tập, nghiên cứu cho các đối tượng học viên. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,  giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và phong cách công tác mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

    Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần chú trọng đào tạo trình độ chuyên sâu theo lĩnh vực công tác đồng thời quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp quản lý, rèn luyện phong cách, đạo đức trong công việc và cuộc sống, thực sự là tấm gương để cán bộ, viên chức noi theo.

     Đối với đội ngũ giảng viên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những vấn đề đặt ra trong đời sống thực tế cũng như trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhà trường cần kết hợp một cách khoa học giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy với tăng cường nghiên cứu, tiếp xúc thực tế cơ sở nhằm bổ sung, tích lũy kiến thức, tăng hàm lượng thực tiễn trong các bài giảng lý luận, có năng lực phân tích, giải đáp những vấn đề khó, nhạy cảm đồng thời biết cách gợi mở tư duy, định hướng nhận thức và hành động cho các đối tượng học viên một cách đúng đắn. Chú trọng rèn luyện về ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và đạo đức, phong cách người cán bộ, đảng viên, giảng viên trường Đảng.

     Ba là, Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các đối tượng học viên. Tăng cường phối kết hợp với các cấp, nghành, địa phương, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa loại hình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Bốn là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế đầu tư, hỗ trợ để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Coi đây là yếu tố đầu vào, là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

     Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước”(3). Với tinh thần đó, công tác lý luận của Đảng đang đứng trước yêu cầu rất lớn, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, tổng kết làm thấm nhuần sâu sắc những nguyên lý, giá trị của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam, chúng ta có nhiệm vụ rất quan trọng phải đi sâu nghiên cứu, bổ sung, phát triển các cơ sở nhận thức, luận cứ khoa học cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong điều kiện thực tiễn mới. Do đó, cùng với hệ thống của Học viện CTQGHCM, các học viện, viện nghiên cứu, các trường Đại học, các trung tâm khoa học, các Trường Chính trị cấp tỉnh phải xác định nâng tầm chất lượng và mở rộng phạm vi, quy mô tác động của công tác nghiên cứu khoa học. Tỉnh và nhà trường cần có cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đã và đang được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, là những người thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt cụ thể, sát thực những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, đưa hoạt động nghiên cứu, tổng kết đi vào chiều sâu, gắn với giải quyết yêu cầu của thực tiễn sôi động và phong phú. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường phải trở thành nguồn cung cấp chất liệu tri thức khoa học bổ ích, thiết thực cho không chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng mà còn trở thành nguồn tham khảo quý báu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định, phát triển và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách.

     Năm là, Thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng cao, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiến tới xây dựng Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An thành Trường chuẩn trong hệ thống trường chính trị cấp tỉnh của cả nước theo Đề án số 12 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường chính trị trong cả nước, các cơ sở đào tạo của bộ, ngành và các tổ chức quốc tế; khai thác các dự án đầu tư về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học để từng bước phát triển toàn diện và nâng cao năng lực, vị thế của Trường Chính trị tỉnh trong giai đoạn mới.

      Sáu là, Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo về chuyên môn và sự phối hợp với các Học viện; sự giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

     Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường cần chú trọng công tác tổ chức nghiên cứu, nắm vững nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống quy chế đã được Học viện ban hành, bổ sung, phát triển, hoàn thiện bộ quy chế của nhà trường một cách phù hợp, đồng thời tăng cường tiếp xúc, trao đổi với Vụ các trường Chính trị, Vụ quản lý khoa học và các Viện chuyên nghành thuộc Học viện trung tâm và các Học viện trong hệ thống nhằm phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

     Có thể nói rằng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường là bộ phận cấu thành sự nghiệp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Đảng. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là thuộc tính khoa học trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là kết quả hợp thành của các nhân tố trong đó giá trị lớn nhất chính là thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cán bộ, thực hành công việc gốc của Đảng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã đi qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng với với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, với bề dày lịch sử và những giá trị quý báu được đúc kết qua nhiều thế hệ, với đội ngũ cán bộ, giảng viên mẫu mực, bản lĩnh, giàu trí tuệ, tâm huyết vì sự nghiệp chung, sự tin yêu của các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương, nhà trường sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, đủ năng lực và điều kiện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, quyết tâm  cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu “xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp..." theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới./.

Chú thích

 (1)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011,t.5.tr.309
 (2)  Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XII – Văn phòng TW Đảng, HN 2016,tr. 200; 201
 (3)  Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XII – Văn phòng TW Đảng, HN 2016,tr. 200; 201

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn