Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

TỪ THỰC TIỄN Ở HUYỆN THANH CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Ths. Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng khoa Dân vận - Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

         Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một quyết tâm chính trị to lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Việc triển khai, tổ chức, thực hiện chương trình này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế.

Là huyện miền núi thấp, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như tiềm năng đất đai, nguồn lực lao động dồi dào, nông dân cần cù; cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sát... việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nếu huyện Thanh Chương không quyết tâm và thực hiện một cách đồng bộ, đồng thời các giải pháp thì khó thành công, khó theo kịp các huyện khác trong Tỉnh.

         I. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THANH CHƯƠNG HIỆN NAY

Thanh Chương là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Nghệ An, có 40 đơn vị hành chính trực thuộc (01 thị trấn và 39 xã); phía tây nam giáp Lào, phía đông giáp huyện Đô Lương và Nam Đàn, phía tây bắc giáp huyện Anh Sơn, phía đông bắc giáp huyện Đô Lương và phía nam giáp huyện Anh Sơn; cách Thành phố Vinh 50 km.

1. Những khó khăn, thách thức

         - Cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân. Đây là rào cản lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở Thanh Chương hiện nay.

         - Huyện Thanh Chương có địa bàn rộng nhưng địa hình lại phức tạp, nhiều vùng ruộng cao cưỡng, lầy thụt, bậc thang, một số xã có ruộng, đất xâm canh với nhau nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

         - Đời sống nhân dân còn rất nghèo, sự trông chờ, ỷ lại vào nhà nước còn phổ biến, thậm chí thành căn bệnh cố hữu trong nhân nhân dân nên việc huy động nội lực của nhân dân còn rất hạn chế, đặc biệt là việc góp tiền để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng.

         - Nền kinh tế của Thanh Chương có điểm xuất phát thấp, tập quán và kinh nghiệm sản xất hàng hóa chưa phổ biến. Trình độ thâm canh, tổ chức và tiếp cận thị trường kém, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn ít.

- Bộ máy tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới cấp huyện, cấp xã hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm nên chất lượng và hiệu quả công việc còn thấp.

2. Những kết quả bước đầu

         - Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng Nông thôn mới được kiện toàn từ cấp huyện đến cơ sở. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các xã rà soát, đánh giá thực trạng đồng thời giúp Ban Chỉ đạo huyện tổ chức, kiểm tra, theo dõi, đánh giá và tổng hợp. Ở cơ sở, Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Ban Giám sát cộng đồng do đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã làm trưởng ban; có 501 thôn, xóm đều thành lập Ban Phát triển thôn do đồng chí BT Chi bộ làm trưởng ban.

         - Công tác tuyên truyền được chú trọng. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện đã tập trung xây dựng chương trình phát sóng và tăng thời lượng các chương trình. Cụ thể từ năm 2010 đến 2013 đã gửi Đài Truyền hình Tỉnh phát sóng 3 chuyên đề, 21 bài phóng sự, 70 bài, 150 tin về Nông thôn mới... Trung tâm Văn hóa, Ban Tuyên giáo huyện ủy, MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện cũng đã có nhiều chương trình tuyên truyền, vận động để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

         - Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã đăng ký đảm nhận công trình xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, tu sửa các trục đường, cầu cống, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Kết quả đã tu sửa và nâng cấp được 11 km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông 13 km kênh mương thủy lợi, xây dựng 20 mô hình thắp sáng đường quê...

         - Công tác tập huấn cho cán bộ từ năm 2012 – 2013 đã tổ chức được 15 lớp với 1400 lượt người tham gia, tổng kinh phí khoảng 420 triệu đồng.

         - Về tiêu chí quy hoạch, 39/39 xã đã phê duyệt và công bố quy hoạch. Tiêu chí giao thông đến thời điểm hiện nay mới được cứng hóa trục đường xã là 39,35 km, các tiêu chí khác đang thực hiện nhưng còn chậm. Đến nay mới chỉ có 1/39 xã đạt được 16 tiêu chí là xã Thanh Lĩnh; có 2 xã đạt 3/19 là xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm.

         II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Những khó khăn và kết quả bước đầu trong xây dựng Nông thôn mới ở Thanh Chương trong thời gian qua đòi hỏi các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở phải hết sức coi trọng và cụ thể hóa thành các giải pháp trong tổ chức thực hiện để trở thành một phong trào quần chúng rộng lớn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có sự tham gia tích cực, chủ động của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

         1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trước hết, cần tuyên truyền, phổ biến để toàn Đảng, toàn dân có nhận thức đúng đắn về chủ trương, quan điểm, giải pháp và đặc biệt là hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng Nông thôn mới, tập trung đến đối tượng chính là nông dân để họ nhận thức đầy đủ về vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

         Đảng bộ cần họp quán triệt và ra nghị quyết lãnh đạo; phân công cán bộ, đảng viên đến quán triệt cho nhân dân ở các thôn; tổ chức thảo luận, nghiên cứu kỹ chương trình và các giải pháp tổ chức thực hiện; Mặt trận và các đoàn thể nhân dân quán triệt cho đoàn viên, hội viên, xác định trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và ra nghị quyết để tham gia chương trình; chọn nội dung tham gia cho phù hợp. Mở các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mở nhiều các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và kỹ năng vận động, tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng Nông thôn mới.

         2. Nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là các xã khó khăn, lạc hậu, một số nơi chưa thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách trong tổ chức vận hành chương trình. Nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng xây dựng Nông thôn mới chỉ là phát triển hạ tầng nông thôn nên chưa quan tâm chỉ đạo lĩnh vực sản xất, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống, chăm lo công tác quốc phòng, an ninh.

         Mặt khác, tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng đề án; tham gia xây dựng quy hoạch. Đề án xây dựng Nông thôn mới thể hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, quyền lợi của nhân dân. Một khối lượng công việc lớn và mới ở nông thôn, từ trước đến nay chưa có. Một mặt là để quán triệt cho nhân dân hiểu, nhưng mặt khác phải huy động sự đóng góp của nhân dân ngay từ khâu xây dựng đề án và lập các quy hoạch. Công việc lập dự án, quy hoạch có nhiều việc, nhiều khâu và liên quan đến đất đai, nhà ở, đời sống của nhân dân nên phải lấy ý kiến của dân nhiều lần, trình bày với dân kỹ để dân hiểu và tham gia. Sau khi hoàn tất phải công khai đề án, quy hoạch ở nơi công cộng để dân được biết rõ. Hiện nay đang có tình trạng địa phương thuê gần như khoán cho cơ quan chuyên làm quy hoạch. Do cùng một lúc có nhiều địa phương cùng làm nên không khảo sát kỹ, không làm tốt các bước thảo luận, lấy ý kiến tham gia của nhân dân, dẫn đến chất lượng không đảm bảo.

         3. Xây dựng một quy chế riêng thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thực hiện chương trình Nông thôn mới.

         Quy chế cần quy định rõ việc gì Ban Quản lý Chương trình phải công khai cho dân biết; việc gì trước khi quyết định dân phải được bàn; việc gì do dân quyết định; việc gì nghĩa vụ dân phải đóng góp. Đặc biệt chú ý cơ chế công khai, dân chủ và cơ chế dân giám sát hoạt động của Ban Quản lý Chương trình; cơ chế giám sát việc chi tiêu quản lý vốn, tổ chức triển khai thực hiện các dự án của Chương trình.

         4. Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ dân phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ áp dụng tiến bộ vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cải tạo vườn tạp; hỗ trợ chỉnh trang nhà cửa; hỗ trợ làm đường thôn xóm, nhà văn hóa thôn...

         Những công việc không đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, dân làm được thì tổ chức cho nhân dân địa phương tham gia trực tiếp để tăng thêm việc làm, thu nhập cho dân ngay trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng Nông thôn mới.

         5. Tiếp tục vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp tiền của, công sức, hiến đất, hiến tài sản để mở rộng, làm mới các trục đường giao thông theo quy hoạch. Sự đóng góp của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyên, dân bàn bạc dân chủ và quyết định như: đóng góp tiền xây dựng các công trình thôn, đóng góp công cho các công trình cải tạo đồng ruộng; hiến đất cho các dự án; huy động vốn, mạnh dạn vay vốn, biết sử dụng vốn vào đầu tư phát triển sản xuất; phát triển ngành nghề; cải tạo vườn tạp; chỉnh trang nhà cửa; mạnh dạn phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nghiệp...

         6. Thiết kế, phát động các phong trào quần chúng thi đua tham gia thiết thực với Chương trình.

         Mỗi thôn, mỗi đoàn thể nên lựa chọn một việc làm cụ thể để làm mẫu và vận động nhân dân tham gia, có mục tiêu, có hiệu quả thiết thực. Ví dụ: Hội Nông dân chọn việc cải tạo vườn tạp; Đoàn Thanh niên chọn việc đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, lập doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng hóa. Hội Cựu chiến binh chọn việc chỉnh trang nhà cửa, du nhập ngành nghề; Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh phong trào "5 không, 3 sạch" và chọn việc vệ sinh môi trường, hướng dẫn chị em biết vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế hộ, phát triển sản xuất kinh doanh... Trong các phong trào của Mặt trận, đoàn thể cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt đông. Nên xây dựng thành các tiểu dự án và có đầu tư vốn để thực hiện. Phong trào nên xác định rõ mục tiêu, giải pháp và sản phẩm công việc cụ thể, hiệu quả thiết thực trong thực hiện 19 tiêu chí Nông thôn mới. Cần khắc phục tình trạng hô hào chung chung.

         7. Vừa làm, vừa phải chú ý sơ kết, tổng kết, tham khảo, tiếp thu những kinh nghiệm thực tế của các địa phương bạn, kinh nghiệm của nhân dân; lắng nghe ý kiến của nhân dân để điều chỉnh kịp thời./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn