Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tác giả : Ths. Võ Thị Thúy Hà - Phòng Đào tạo - Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta nên khi triển khai vào thực tiễn đã tạo được sự đồng thuận cao, sức lan tỏa lớn, thiết thực, sớm đi vào cuộc sống.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh vừa là chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, vừa là nhân tố quyết định đến cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Xác định được điều đó, trong thời gian qua, hệ thống chính trị cơ sở đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống chính trị ở cơ sở đảm nhiệm vai trò tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính vì vậy, năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành – bại của mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo được phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn quốc. Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa xác định rõ vai trò của mình trong việc thực hiện mục tiêu nên còn một số hạn chế như sau:

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa xác định rõ tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của địa phương; việc quy hoạch chi tiết một số nơi chưa sát với thực tế; trình độ của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế; sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của một số Ban chỉ đạo các cấp chưa đúng mức.

- Một số xã chỉ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức tới đầu tư phát triển sản xuất. Trình độ sản xuất của nhiều hộ nông dân còn thấp, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; nhiều địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn xây dựng một mô hình có hiệu quả.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Một số cán bộ, đảng viên ở cơ sở chỉ đạo thiếu cụ thể, chưa tận tâm, tận lực, gương mẫu trong triển khai thực hiện Chương trình.

- Một số địa phương, một bộ phận cán bộ chưa xác định rõ xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm, nghĩa vụ của địa phương mình, còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào cấp trên, chưa nhận thức đúng về quan điểm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chưa nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở đối với xây dựng nông thôn mới.

         - Nhiều địa phương chưa có các giải pháp tích cực để huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thực hiện Chương trình; nguồn vốn đang chủ yếu là lồng ghép các chương trình.

         Để thực hiện tốt mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và xứ Nghệ; môi trường sinh thái đựợc bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng XHCN”, trong thời gian tới cần nâng cao vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở theo các nội dung sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý của các cấp chính quyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy sức mạnh các đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở theo tinh thần Kết luận 64-KL/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng ở cơ sở trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Bổ sung nhân lực và tăng cường năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và kiến thức hội nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở; phấn đấu đến năm 2015 đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản đạt chuẩn.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng cần đào tạo, tập huấn: Cán bộ thuộc các cơ quan có chức năng xây dựng, thẩm định quy hoạch nông thôn mới; cán bộ quản lý, chuyên môn xây dựng nông thôn mới ở huyện; cán bộ Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã.

- Phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới. Trong tuyên truyền phải tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng, bản, ấp; hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, làm rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để kịp thời tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn, hướng vào phục vụ dân, sát dân, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của nông dân và dân cư nông thôn để vươn lên làm giàu cho chính mình và gia đình, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

         - Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, kiện toàn ban chỉ đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở cần xác định rõ vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị với phương châm quyết liệt, kiên trì, liên tục; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa tốt, không hoàn thành nhiệm vụ.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi đua để phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực của người dân trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết từ xã đến cấp huyện và tỉnh để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng các điển hình, các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn