Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ KỸ NĂNG GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó Trưởng Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu - Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

          Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Sau 3 năm triển khai thực hiện trên toàn quốc đã thu được những kết quả bước đầu, nhiều mô hình, nhiều cách làm hiệu quả ở các địa phương đã được ghi nhận và nhân rộng, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Điều đáng mừng là qua quá trình triển khai các tầng lớp nhân dân đã thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nên đã hợp tác, ủng hộ và đã tích cực tham gia để chủ trương này đi vào cuộc sống.

          Đối với tỉnh Nghệ An, sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã cho thấy sự đổi thay căn bản trong đời sống của người dân nông thôn. Đến nay trên toàn tỉnh đã có 435/435 xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch của cả nước và của tỉnh (hoàn thành xây dựng quy hoạch NTM trong năm 2012), nhiều xã đã đạt được trên 50% trong 19 tiêu chí và 39 nội dung xây dựng nông thôn mới, trong đó có một số xã đạt từ 14 đến 19 tiêu chí, có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí, đặc biệt có Sơn Thành, huyện Yên Thành là xã đầu tiên về đích trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Để đạt được kết quả như trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Thực tế cho thấy, để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả cần nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố cơ bản là năng lực (kỹ năng) và tâm huyết của đội ngũ cán bộ cơ sở. Để phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ cơ sở cần phải tiếp tục rèn luyện, phát huy một số kỹ năng cần thiết sau:

          Thứ nhất, kỹ năng lập kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

          Nghệ An là một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, có địa hình phức tạp với đa dạng các vùng, miền từ thành phố đến vùng biển, vùng đồng bằng đến miền núi cao và có cả những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (có 3 huyện thuộc 62 huyện nghèo nhất cả nước được hưởng Chương trình 30a)... Chính vì vậy khi triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới đòi hỏi các địa phương trong tỉnh cần phải có cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình.

          Từ kế hoạch của trung ương, của tỉnh, của huyện, mỗi xã phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể cho địa phương mình. Thực tế đã cho thấy, nếu xã nào xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương thì sẽ phát huy được thế mạnh, lợi thế và đạt được các tiêu chí sớm nhất. Nếu xã nào không chủ động, không xây dựng được quy hoạch, kế hoạch riêng cho mình thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Vậy, muốn có 1 bản quy hoạch, kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với thực tiễn thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương đó phải có kỹ năng xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch tốt. Để làm được điều đó người cán bộ cơ sở phải xác định rõ mục đích, nội dung cụ thể gắn với điều kiện, đặc thù của địa phương như địa hình, khí hậu, các nguồn lực... Bên cạnh việc xác định được mục đích, nhiệm vụ của địa phương cần phải xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, cách thức thực hiện, sự phối hợp trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể như thế nào để tạo sự thống nhất, đồng bộ, phát huy hết lợi thế và tránh sự trùng lặp, chồng chéo.

          Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần xác định rõ trong từng nhiệm kỳ, từng năm, mỗi tổ chức, cá nhân phải tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Nếu làm được điều đó, tin rằng xây dựng nông thôn mới không còn là chủ trương nữa mà sẽ trở thành một việc làm thường xuyên và tự thân của các địa phương, đơn vị ở cơ sở.

          Thứ hai, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới

          Xây dựng nông thôn mới, chúng ta cần phải xác định rõ chủ thể là nhân dân, phát huy nội lực trong nhân dân. Đảng, Nhà nước chỉ hỗ trợ, cán bộ, đảng viên là người tổ chức, vận động nhân dân thực hiện. Xác định rõ điều đó để tránh tư duy người dân trông chờ, ỷ lại. Điều này không chỉ tồn tại trong tư duy người dân mà thậm chí ở ngay trong đội ngũ cán bộ cơ sở. Do đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở để người dân nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới.

          Thực tế cho thấy, khi người dân đã nhận thức rõ vấn đề thì họ đã thay đổi nhận thức và từ nhận thức sẽ chuyển thành hành động, đó là quy luật trong tâm lý con người. Thực tế cũng đã chứng minh, trong mọi hoạt động và cụ thể là trong xây dựng nông thôn mới các cấp, các ngành đều khẳng định tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Và thực tế đã cho thấy địa phương nào làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới thì đơn vị đó sẽ về đích sớm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả, chúng ta cần tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động.

          Thứ ba, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong lãnh đạo, điều hành

Có thể nói thông tin là một yếu tố quan trọng, quyết định sự thành, bại của mọi công việc. Trong lãnh đạo, điều hành, người lãnh đạo phải có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin tốt. Trong xây dựng nông thôn mới, sau khi chương trình, kế hoạch đã được thông qua, các quyết định đã thống nhất, trong quá trình triển khai thực hiện đội ngũ cán bộ cơ sở cần phải thường xuyên nắm tình hình, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra để thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành người cán bộ phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các cấp, các ngành trên chỉ đạo xuống và đặc biệt là thông tin từ thực tiễn, từ người dân để có sự chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp. Một bản quy hoạch, kế hoạch hay một nghị quyết, quyết định đã được phê duyệt nhưng khi triển khai thực hiện sẽ khó đạt được hiệu quả nếu người lãnh đạo không nắm hay không xử lý được thông tin. Cụ thể khi đưa các tiêu chí, nội dung trong xây dựng nông thôn mới vào thực hiện ở các địa phương thì có một số tiêu chí và nội dung có thể dễ đạt được ở địa phương này nhưng lại khó, thậm chí không thể đạt được ở địa phương khác. Ví dụ như tiêu chí về chợ hay tiêu chí về giao thông... Vì vậy khi triển khai thực hiện, cán bộ lãnh đạo địa phương phải nắm rõ thông tin định hướng của cấp trên đồng thời nắm được thông tin từ thực tế (số liệu, báo cáo...), đặc biệt là dư luận, ý kiến của người dân về nội dung này, vấn đề kia... để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch hoặc báo cáo lên cấp trên để có những điều chỉnh cho phù hợp. Yêu cầu thông tin đến với lãnh đạo phải đầy đủ, chính xác và kịp thời. Muốn đạt được điều đó, trong quá trình lãnh đạo điều hành người cán bộ lãnh đạo phải:

          + Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện cũng như tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức dưới quyền, thái độ, lòng tin của người dân.

          + Đưa ra cách chỉ đạo rõ ràng, hợp lý.

          + Sẵn sàng có những phương án hỗ trợ khi cần thiết.

+ Nhanh chóng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn mắc phải, hướng dẫn cấp dưới cách tự giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện.

Thứ tư, kỹ năng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

          Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều vấn đề mới phát sinh, nhiều mâu thuẫn, xung đột có thể xảy ra hay đã xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột ấy có thể là khách quan hay chủ quan... Tuy nhiên nếu đội ngũ cán bộ cơ sở sâu sát với thực tế, nắm vững tình hình, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay nói khác đi là họ có kỹ năng xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Như vậy, họ sẽ phân tích được nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột, những khiếu kiện, khiếu nại của người dân, kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại của người dân. Từ đó người dân sẽ đồng thuận và ủng hộ mọi chủ trương, quyết định mà cán bộ địa phương đưa ra.

Tóm lại, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng của Đảng và nhà nước ta, phù hợp trong điều kiện phát triển đất nước hiện nay. Đây là một chủ trương lớn, lộ trình thực hiện còn dài, những kết quả chúng ta đạt được sau hơn 3 năm mới là những kết quả bước đầu. Để xây dựng nông thôn mới thành công, chúng ta cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; nhân rộng những mô hình, những cách làm hay để các địa phương học tập; kịp thời phát hiện và điều chỉnh những nội dung chưa hợp lý để có hướng giải quyết cho phù hợp. Và điều quan trọng hơn là chúng ta cần quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự mạnh, vững vàng về bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo, điều hành tốt. Tin rằng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của người dân cả nước, chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ta sẽ thành hiện thực./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn