Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NHÌN TỪ THỰC TIỄN CỦA XÃ THANH KHAI, HUYỆN THANH CHƯƠNG

Tác giả : Ths. Dương Thanh Bình - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, được triển khai trên phạm vi cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Thanh Khai là một xã nông nghiệp, nằm ở cuối huyện Thanh Chương, giáp Nam Đàn. Trong những năm vừa qua, Đảng bộ xã đã quan tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: đạt được một số tiêu chí, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những bước khởi sắc.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng bộ trong xây dựng Chương trình nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: khá nhiều chỉ tiêu còn chưa đạt được; cơ sở vật chất huy động từ nguồn nội lực trong dân và ngoại lực còn hạn chế; đội ngũ cán bộ còn có những hạn chế nhất định; hệ thống giao thông; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa lớn; lao động trong nông nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao so với mức bình quân chung toàn huyện; đời sống văn hóa nông thôn có nhiều tiến bộ nhưng chưa theo kịp xu thế chung của cả nước.

        Qua quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Khai, có thể rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo như sau:

        Thứ nhất, biết xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trước, tạo điều kiện mở đường thực hiện các tiêu chí khác như một phản ứng dây chuyền trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền đối với quần chúng.

        Thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng ruộng đất lần hai tại Thanh Khai cho thấy, để hướng tới no ấm, hạnh phúc là điều người dân nào cũng mong muốn. Thế nhưng, người nông dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, không muốn thay đổi. Đó là một trở ngại rất lớn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Thanh Khai trong việc tiến hành thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nắm vững điều đó, trước lúc triển khai thực hiện chuyển đổi, Đảng ủy đã xác định cần phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng để mọi người dân nhận thức được sự cần thiết, tính tất yếu khách quan phải tiến hành chuyển đổi ruộng đất lần 2. Nhờ vậy, sau hơn hai tuần tác động bằng nhiều biện pháp, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhất trí thực hiện đề án 1804 về chuyển đổi ruộng đất.

        Thứ hai, thực sự dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tuyệt đối không áp đặt hay dân chủ hình thức trong quá trình vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân. Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Tại xã Thanh Khai, nhờ thực hiện dân chủ, dân chúng được tự do bày tỏ chính kiến, đề đạt nguyện vọng hợp tình, hợp lý, đội ngũ cán bộ đã chịu nghe, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân nên đã thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, thấu hiểu tâm lý, tư tưởng của nhân dân. Từ đó, Đảng bộ và chính quyền đã có những giải đáp thỏa đáng, kịp thời, chính xác với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, nhờ vậy đã tạo được sự đồng tình, đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân.

Thứ ba, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của tập thể đội ngũ ban chấp hành Đảng ủy, quyết tâm đổi mới và đổi mới có hiệu quả phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

        Thanh Khai là 1 trong 8 đơn vị có kết quả đạt được khá cao trong phong trào chuyển đổi ruộng đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thanh Chương. Để đạt được điều đó, tập thể ban chấp hành Đảng bộ xã đã thực sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, mạnh dạn và quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo phong trào đi đúng hướng, có hiệu quả cao. Ngay từ lúc tiếp nhận chủ trương của cấp ủy, chính quyền huyện, ban chấp hành Đảng bộ đã nhanh chóng triển khai hội nghị toàn thể để bàn bạc thống nhất tư tưởng, quyết tâm làm và làm trước các đơn vị bạn nhằm tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng trong việc triển khai thực hiện đề án 1804 để mở đường tiến tới thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập thể ban chấp hành đã nhiệt tình cộng sự bàn bạc, góp ý tìm ra những biện pháp hoặc dự kiến những tình huống có thể xảy ra và phương pháp tác động như thế nào để đạt hiệu quả nhất... để khai thông tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, từ chỗ chỉ có quần chúng của 2/7 thôn đồng ý thực hiện Đề án thì sau hơn hai tuần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để chỉ đạo, cả 7/7 thôn đã thống nhất và đồng ý triển khai thực hiện Đề án.

        Thứ tư, phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng không thể thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tuyên truyền vận động giác ngộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nhân dân. Hiểu rõ điều đó nên ngay từ cuộc họp chấp hành đầu tiên, ngoài việc thống nhất chủ trương, nội dung chương trình hành động, cấp ủy đã khẳng định để việc tổ chức các cuộc họp quán triệt nội dung đề án 1804 và trưng cầu ý dân thắng lợi. Ngoài việc tập trung chỉ đạo của ban chấp hành Đảng ủy thì tất cả các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị xã phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đi sâu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời giải đáp những vướng mắc của quần chúng nhằm tạo nên sự thống nhất cao trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi đối tượng quần chúng để có cơ sở tạo điều kiện triển khai nhanh và đúng tiến độ Đề án 1804 của UBND huyện. Nhờ vậy có những thôn lúc đầu số người đồng tình hưởng ứng rất thấp, tới lúc kết thúc đợt vận động thì lại có tới 100% hộ gia đình nhất loạt đồng ý và đề nghị Đảng ủy, chính quyền khẩn trương triển khai thực hiện Đề án.

        Từ thực trạng về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương trong thời gian qua, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

        Giải pháp 1: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Chương trình Nông thôn mới.

        Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới muốn thành công đòi hỏi sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực và phối hợp tốt giữa chính quyền, mặt trận đoàn thể và nhân dân. Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM giai đoạn từ nay đến 2015 có tính đến 2020, cần:

        + Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tập trung trí tuệ, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập đang đặt ra đối với quá trình lãnh đạo. Tiếp tục rà soát, tổng kết kinh nghiệm thực hiện các tiêu chí để hàng năm bổ sung vào nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên đã được phân công, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình, có biện pháp giúp đỡ chi bộ xóm tháo gỡ khó khăn.

        + Phát huy vai trò, sự chủ động của Đảng ủy viên phụ trách và chi ủy các xóm. Thực tế xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn như Thanh Khai đã cho thấy tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ. Trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng này, phát huy tính gương mẫu đi đầu, tích cực, tự giác của đảng viên trong chi bộ, bảo đảm thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

        Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

        Công tác tuyên truyền tốt đã được xem là mấu chốt cho việc Thanh Khai vươn lên từ những khó khăn, hoàn thành một số tiêu chí tưởng chừng rất khó, điều đó tiếp tục cần được chú trọng lãnh đạo, nâng cao hiệu quả. Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện những giải pháp sau đây:

        + Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết TW 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ-Ttg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 02/12/2011 của BCH Đảng bộ Huyện Thanh Chương về tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

        + Công tác tuyên truyền tập trung làm rõ phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xác định mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn xã. Quán triệt và đề cao vai trò của các thôn xóm, đoàn thể và người dân, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhà nước. Rút kinh nghiệm giai đoạn đầu triển khai ở một số đơn vị, công tác truyên truyền rầm rộ nhưng chưa đúng tinh thần chủ trương, làm dân hiểu sai: NTM mới là do nhà nước lo nên xuất hiện tư tưởng trông chờ, ỷ lại, hoặc tham gia miễn cưỡng, hời hợt, thụ động.

        + Kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, khắc phục tư tưởng trông chờ vào nhà nước hoặc doanh nghiệp cũng như nguồn ngoại lực.

        + Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể cấp xã và Ban công tác mặt trận, đoàn thể các xóm trong công tác vận động, tuyên truyền. Tập trung vận động, tuyên truyền vào những vấn đề chưa thống nhất, những hộ dân còn lừng chừng, những đối tượng có thái độ tiêu cực.

        Giải pháp 3: Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

        Xác định rõ Xây dựng NTM là thay đổi cuộc sống của người dân ở nông thôn theo hướng tích cực hơn, là hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, việc xây dựng NTM ở xã Thanh Khai cần gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể:

        Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng ruộng đất, cố gắng phấn đấu giảm số thửa đất trên mỗi hộ xuống còn 1 - 2 thửa, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        Thứ hai, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khắc phục tình trạng quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng cạnh tranh của sản phẩm thấp. Tăng cường các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, thế mạnh của địa phương.

        Thứ ba, hoàn thành xây dựng các tuyến giao thông nội đồng và các trục đường giao thông xã, xóm.

        Thứ tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. Cụ thể trước mắt là tăng cường phối hợp với Nhà máy Gạch Rào Gang để giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương. Khai thác hiệu quả chợ Cầu và các dịch vụ nhỏ trên địa bàn. Chủ động liên hệ tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các đối tượng trong độ tuổi lao động để giúp họ tìm kiếm các cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

        Giải pháp 4: Lãnh đạo tăng cường phát huy nội lực gắn với tranh thủ hiệu quả các yếu tố ngoại lực thuận lợi để huy động, tập trung nguồn lực cho các mục tiêu cụ thể của xã về nông thôn mới.

        Yếu tố quyết định dẫn đến những thành công bước đầu của xã Thanh Khai là biết lãnh đạo phát huy nội lực đồng thời tranh thủ cao độ những nguồn ngoại lực. Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cả hai yếu tồ này, trong đó nội lực là yếu tố quyết định và ngoại lực đóng vai trò quan trọng. Cụ thể là:

        Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Quốc hội để tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực từ đóng góp của nhân dân. Động viên nhân dân có biện pháp tích lũy vốn để chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế theo hướng hàng hóa.

        Giải pháp 5: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, cấp ủy địa phương đối với xây dựng nông thôn mới.

- Thứ nhất, đổi mới nội dung lãnh đạo

Đổi mới nội dung lãnh đạo là cấp ủy các cấp từ xã đến chi bộ thôn xóm cần xác định đúng nội dung lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đồng thời xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tránh dàn trải. Để thực hiện nhiệm vụ trên cấp ủy cần xác định tập trung lãnh đạo những nội dung sau:

- Ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, gắn với việc giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương như vấn đề dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng chuyên canh, vấn đề về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

- Lãnh đạo chính quyền cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, gắn với xóa đói giảm nghèo, tạo cơ sở xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, phát triển y tế, giáo dục. Lãnh đạo khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của xã, phát huy nội lực, tạo cơ sở cho việc mở mang các ngành nghề tại địa phương và các nguồn vốn đầu tư vào địa phương.

- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đến từng đối tượng và nhóm đối tượng có nhu cầu cầu và hoàn cảnh tương tự trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới. Kết hợp tuyên truyền với cam kết thực hiện các tiêu chí trong khả năng của các hộ gia đình và cộng đồng dân cư; đồng thời vận động các nhà tài trợ, các gia đinh đình tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí.

- Tiếp tục lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ xã đến xóm, đảm bảo tiêu chuẩn, am hiểu thực tiễn, sâu sát với nhân dân. Vấn đề bức thiết đang đặt ra cho Thanh Khai là lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn nhiều, việc chuyển giao thành tựu khoa học, kỹ thuật còn nhiều khó khăn.

- Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thể hiện qua những nội dung sau đây:

- Nâng cao chất lượng các nghị quyết, quyết định của Đảng bộ, cấp ủy địa phương về xây dựng nông thôn mới. Các nghị quyết, quyết định của Đảng bộ và cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới phải dựa trên cơ sở khoa học, có tính khả thi, sát với thực tiễn cơ sở, đồng thời đó phải là sản phẩm của trí tuệ tập thể, được thảo luận dân chủ, chu đáo.

- Tăng cường sự lãnh đạo đối với cơ quan chính quyền trong việc cụ thể hóa nghị quyết, quyết định xây dựng nông thôn mới của cấp trên và của cấp mình thành chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục những thủ tục rườm rà, gây cản trở đến việc triển khai các quy định, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

- Đảng bộ cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về xây dựng nông thôn mới. Cần tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, dịch vụ, vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật... cho nông dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền xã Thanh Khai.

Giải pháp 7: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ của Huyện ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tỉnh đối với xã Thanh Khai về xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nông thôn mới, Huyện ủy, UBND huyện và các ban ngành cần tăng cường chỉ đạo, tạo ra sự kết hợp giữa các cơ quan trong công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình nông thôn mới.

        Lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tất cả các cấp ủy Đảng, từ Trung ương đến cơ sở.

        Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là mục tiêu cao nhất của chương trình; đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội là tiền đề; phát triển kinh tế là gốc, là yếu tố quyết định; xây dựng nông thôn mới là công việc khó khăn, lâu dài, do đó cần phải quyết tâm, kiên trì nhưng không gượng ép, không chạy theo phong trào, phải đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng thực hiện trong các công trình.

        Là một xã có xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, đến nay xã Thanh Khai mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, những tiêu chí khó nhất vẫn còn ở phía trước, số lượng tiêu chí đạt được so với các đơn vị khác vẫn còn rất khiêm tốn. Đảng bộ xã đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, tập trung bàn và ra Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực bám sát và chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

        Tuy nhiên, thành công mới chỉ là bước đầu, chưa đủ cơ sở để khẳng định thắng lợi nhanh chóng, toàn diện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Thanh Khai. Kết quả bước đầu là tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM trong những năm tiếp theo đã được chỉ rõ trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Thanh Khai về xây dựng NTM từ nay đến 2020, Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo để xây dựng NTM thành công trên địa bàn. Tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị khác, đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Huyện ủy, UBND Huyện Thanh Chương mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của Huyện. Phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực của nhân dân xã nhà, các doanh nghiệp trên địa bàn, con em Thanh Khai làm ăn thành đạt trên khắp mọi miền để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn