Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Cao Lưu - Hội Cựu Chiến binh Tỉnh
File đính kèm: Không có

Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời ngày 06 tháng 12 năm 1989, theo quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt nam và được Đảng xác định:

“Hội CCB Việt nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ Hội”.

Về nhiệm vụ và hoạt động của Hội CCB, Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB nêu rõ:

“Động viên CCB tích cực học tập, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của mình cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; Xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và xây dựng nền quốc phòng - an ninh nhân dân... Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo... Gương mẫu giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng gia đình văn hóa... Tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của CCB đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... hoạt động của Hội CCB quan trọng là ở cơ sở”...

             Từ quan điểm của Đảng về tổ chức và nhiệm vụ hoạt động của Hội CCB Việt Nam, chúng ta thấy rằng Hội CCB cơ sở là nền tảng của Hội CCB Việt nam thực hiện các nhiệm vụ của Hội CCB Việt nam tại cơ sở, là một tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở.

        I. VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tại văn bản số 221/TB-VPCP thông báo về hội nghị của Chính phủ triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: “Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020 là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình tổng hợp có nội dung toàn diện, bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70% dân số đang sống ở nông thôn và phải triển khai thực hiện trong một thời gian dài. Các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội từ trung ương đến địa phương phải quán triệt XDNTM là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các nghành... Phải huy động toàn xã hội tham gia, trong đó cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị, xã hội tham gia XDNTM”.

       Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 06/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh chương trình XDNTM giai đọan 2011-2020, trong đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo là “Thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động, lồng ghép các nguồn lực, đề cao vai trò của xã, thôn, bản, đoàn thể và người dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để XDNTM” “Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của toàn xã hội”.

         Như vậy, khẳng định lại việc XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị cấp cơ sở, trong đó có tổ chức Hội CCB.

        II. HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ VỚI NHIỆM VỤ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

         1. Đặc điểm của Hội Cựu chiến binh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

a. Thuận lợi

- Là những người được tôi luyện, thử thách trong gian khổ, ác liệt, có tinh thần chịu đựng, khắc phục khó khăn, có kinh nghiệm trong chiến đấu và xây dựng, sẵn sàng hy sinh, cống hiến, phần lớn là trụ cột gia đình, có tính chi phối đến đời sống vật chất, tinh thần và tình cảm trong gia đình, trong dòng họ và có uy tín trong quần chúng nhân dân.

- Tỷ lệ hội viên đương nhiệm (CCB đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo ở cơ sở) khá cao như: có 9.482 CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 253 đồng chí được bầu làm bí thư Đảng ủy cơ sở, chiếm 52,8% tổng số bí thư Đảng ủy, 3.458 đồng chí bầu làm Bí thư chi bộ chiếm 56,4% bí thư chi bộ và 4.704 CCB được bầu vào HĐND cấp xã, chiếm 35,28% đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 47,8% chủ tịch HĐND và 48,3% chủ tịch UBND cấp xã là CCB.

- Tỷ lệ đảng viên trong CCB ở cơ sở khá cao, chiếm 27,8%, tuy không có chi bộ, Đảng bộ riêng, nhưng với tỷ lệ đó là hạt nhân lãnh đạo, là nòng cốt trong việc quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện và chấp hành pháp luật.

b. Những hạn chế

Phần lớn anh em CCB tuổi đã cao, sức khỏe yếu; đời sống vật chất của một số CCB còn nhiều khó khăn nên khi có những việc đòi hỏi thời gian và cường độ lao động cao thì có những hạn chế nhất định.

2. Thực tiễn việc tuyên truyền vận động cựu chiến binh và nhân dân xây dựng nông thôn mới thời gian qua

Ngay từ đầu, BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã triển khai tích cực, đồng bộ: đã quán triệt kỹ trong BCH và đội ngũ cán bộ hội các cấp về chủ trương, chính sách và các tiêu chí cụ thể của chương trình. Trên cơ sở đó, tháng 4 năm 2012, BCH Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào Cựu Chiến Binh Nghệ An gương mẫu, chung sức đồng lòng xây dựng Nông thôn mới”.

Nội dung của phong trào là bám sát 19 tiêu chí XDNTM của chính phủ ban hành. Hội CCB từng xã, căn cứ vào kế hoạch của địa phương từng năm, từng thời điểm và khả năng của mình để xác định cụ thể công việc của Hội tham gia, nhưng cần tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học; dồn điền đổi thửa, nâng cao đời sống; xóa nhà tạm; giảm tỷ lệ hộ nghèo; công tác môi trường; xây dựng cơ sở chính trị địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát Chương trình XDNTM, tham mưu cho Ban Xây dựng NTM xã thực hiện tốt việc công khai hóa, minh bạch hóa các chương trình để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí và góp phần ngăn ngừa những thất thoát, tiêu cực trong XDNTM.

Trọng tâm là tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động CCB và nhân dân, làm cho mọi CCB hiểu, nắm vững phương châm, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ CCB, từ đó gương mẫu trong thực hiện, nhất là trong công tác dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình NTM, trong hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm gương vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt là phát huy vai trò tham mưu, hiến kế của hội viên đương nhiệm, của đồng chí chủ tịch Hội cơ sở vào trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và công tác tổ chức thực hiện từng nội dung từng tiêu chí.

Quá trình chỉ đạo, tỉnh hội đã chọn Hội CCB huyện Thanh Chương làm điểm toàn diện, Hội CCB huyện Yên Thành xây dựng mô hình kinh tế hộ, Hội CCB huyện Tương Dương xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào các dân tộc; Hội CCB huyện Nghi Lộc xây dựng cơ sở chính trị vùng giáo. Từng huyện tự chọn Hội CCB các xã làm điểm cho mình.

Phong trào được các cấp Hội triển khai sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn. Hội CCB cơ sở đã vào cuộc thực sự, từ công tác tuyên truyền, tham mưu đề xuất trong xây dựng quy hoạch, tổ chức huy động lực lượng, động viên CCB tham gia tích cực vào chuyển đổi ruộng đất, hiến đất, góp công, hiến tài sản trên đất; đăng ký xây dựng các công trình và làm tốt công tác giám sát cộng đồng trong xây dựng NTM, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

3. Kết quả

Đến tháng 4 năm 2014: đã có 55.306 CCB (xấp xỉ 1/3 tổng số hội viên CCB) hiến đất với tổng diện tích 1.580.110 m2; 48.675 CCB góp 183.160 ngày công và các tài sản trên đất như bờ rào, hoa màu, cây ăn quả, cây lấy gỗ... trị giá 35.728 triệu đồng; Hội CCB thành phố Vinh huy động hội viên đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ xã Hưng Lộc xây 01 cây cầu nông thôn và hỗ trợ 2 gia đình nghèo 2 con bò, mỗi con 15 triệu. Toàn tỉnh Hội đã huy động nguồn lực tại chỗ của CCB xây dựng 408 công trình văn hóa xã hội, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi... trị giá 13.462 triệu.

Từ tháng 11/2011 đến nay, toàn tỉnh Hội đã huy động được 11 tỷ, 634 triệu đồng xây dựng 143 căn nhà tình nghĩa. Trong đó các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân tài trợ 5.715 triệu; CCB và các gia đình đóng góp 5.907 triệu và 2.809 ngày công.

Để giúp CCB và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, Hội CCB các cơ sở trong toàn tỉnh đã tín chấp vay vốn Ngân hàng CXH có dư nợ đến tháng 4/2014 là 1.236.463 triệu, giúp 20.244 gia đình nghèo tiếp cận nguồn vốn để vươn lên thoát nghèo, 5.009 gia đình xóa được nhà dột nát, giải quyết được 7.204 lao động có việc làm, giúp cho 536 con em CCB đi lao động và làm việc ở nước ngoài; Trên 30 nghìn con cháu đi học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp... 7.981 gia đình được dùng nước sạch và có công trình vệ sinh hợp vệ sinh, 3.519 gia đình có điều kiện phát triển kinh doanh, sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong CCB xuống còn 4,8%. Kết quả đó đã góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.

Hội CCB các cơ sở đã tích cực tham gia phối hợp giáo dục thế hệ trẻ. Riêng năm 2013, tổ chức tọa đàm với Đoàn Thanh niên 160 cuộc; 971 buổi giáo dục truyền thống cho 283.614 lượt thanh thiếu niên tham dự; bồi dưỡng, giới thiệu cho các tổ chức cơ sở Đảng kết nạp được 796 người vào Đảng. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh như: với quân sự 84 cuộc; với công an 163 cuộc; với các Ban Hành giáo cơ sở 122 cuộc. Tham gia hòa giải tại cơ sở có kết quả 1.197 vụ việc; tham gia phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện DQTV, DBĐV, diễn tập tác chiến trị an...

Các đồng chí chủ tịch Hội CCB xã đã thực hiện tốt vai trò thành viên Ban XDNTM và thành viên ban giám sát cộng đồng. Nhiều đồng chí đã đóng góp được nhiều ý kiến hay, có giá trị vào xây dựng quy hoạch, vào phương pháp triển khai, phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân như đồng chí chủ tịch CCB xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc; Tường Sơn, Lĩnh Sơn huyện Anh Sơn; Thanh Liên, Thanh Khê huyện Thanh Chương... Các đồng chí đã lăn lộn trong thực tiễn, gắn với phong trào, sâu sát nắm bắt kịp thời những nguyện vọng, tâm tư của từng hội viên và người dân, cùng hội viên và nhân dân tìm cách giải quyết những vướng mắc, sẵn sàng nhận về mình, nhận về Hội những khó khăn để tháo gỡ nên được nhân dân đánh giá cao: “Có Cựu Chiến binh đi đầu, vào cuộc thì nhân dân tin và làm”.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA THỰC TIỄN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ

Từ thực tiễn trên, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Trước hết phải xây dựng Hội thật sự vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có đội ngũ cán bộ (đặc biệt là đồng chí chủ tịch Hội) quán triệt sâu sắc và đồng thuận cao chủ trương XDNTM của nhà nước; thực sự có năng lực, dám nghĩ, dám làm, hăng hái lăn lộn với phong trào, sẵn sàng nhận về Hội, về mình những khó khăn để gánh vác. Phải luôn phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đề cao tính gương mẫu của CCB trong xây dựng NTM.

         2. Phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban XDNTM xã làm thật tốt, thật nhuần nhuyễn công tác tuyên truyên, vận động CCB và nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, mục tiêu quốc gia về XDNTM, quy hoạch, kế hoạch của địa phương. Phương pháp tuyên truyền phải có sức thuyết phục, sát với đối tượng, nói rõ những thuận lợi, khó khăn, những hơn thiệt, những cái được, cái mất trước mắt và lâu dài, những gì đòi hỏi sự hy sinh cống hiến của nhân dân. Khi mọi việc được thông suốt thì việc gì cũng có thể làm được “Tư tưởng thông thì có thể đào núi, lấp sông”.

          3. Chỉ đạo thực hiện phải toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, phải biết chọn khâu đột phá phù hợp với khả năng của Hội, thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa, thông qua đó mà nhân rộng phong trào.

          4. Phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc hiến kế, giải tỏa mặt bằng, hiến đất, đóng góp công sức, tiền của và các tài sản trong XDNTM để nhân dân làm theo.

5. Phải làm tốt vai trò giám sát, phản biện trong XDNTM tại địa phương; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trước nhân dân, trước hội viên. Trong xây dựng NTM phần lớn công sức, tiền của, đất đai là của dân đóng góp, cho nên người dân phải biết rõ sự đóng góp đó quản lý, chi dùng như thế nào, đem lại hiệu quả gì, cho ai, ai được hưởng... có như thế dân mới tin, mới hăng hái tham gia và sự nghiệp XDNTM mới thành công.

          IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

         1. Để phong trào XDNTM thời gian tới thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đã xác định, Hội CCB cấp cơ sở phải bám sát chương trình kế hoạch của xã mình, vận dụng tốt những kinh nghiệm đã đúc rút từ thực tiễn nêu trên vào đặc điểm của hội mình, địa phương mình, chắc chắn Hội CCB các cơ sở sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, vận động nhân dân xây dựng NTM.

         2. Vấn đề huy động sức dân trong XDNTM, Hội CCB các cơ sở phải tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trước hết phải chăm lo phát triển nâng cao đời sống, mức sống của nhân dân trên cơ sở đó có chủ trương huy động cho phù hợp, không vì để đạt các tiêu chí mà huy động với bất cứ giá nào sẽ đặt lên vai người dân gánh nặng quá mức thì sẽ không đạt được mục tiêu cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

         3. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, quá trình XDNTM phải coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa nông thôn Việt Nam, bản sắc văn hóa từng vùng, miền, của từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn