Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN Ở THÀNH PHỐ VINH TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND Thành Phố Vinh
File đính kèm: Không có

Vinh là đô thị loại 1, Thành phố đang hướng tới là trung tâm về kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ theo quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Vinh có vị trí quan trọng, là đầu tàu tăng trưởng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Nghệ An. Hiện nay Vinh không ngừng phát triển trên cơ sở được quy hoạch cơ bản, khoa học và đang tiến tới một đô thị mới hiện đại, phát triển theo hướng bền vững.

Thành phố Vinh hiện nay có 25 đơn vị hành chính trong đó có 15 phường và 9 xã. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thành ủy Vinh đã ban hành kế hoạch số 61 KH/ThU ngày 24/11/2008. UBND Thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 7/01/2011 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình MTQG XD NTM thành phố Vinh giai đoạn 2010 - 2020. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự thống nhất của cả hệ thống chính trị Thành phố; Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực và thể hiện qua sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của Đảng ủy, chính quyền các xã như sau:

1. Đảng ủy 9 xã đã có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015, UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo và kiện toàn lại Ban quản lý Chương trình NTM, từng bước đi vào nề nếp và hoạt động tích cực. Các tổ chức đoàn thể của 9 xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng chương trình hành động để bám sát và thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết.

2. Ban chỉ đạo các xã đã ban hành quy chế hoạt động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: UBMT tổ quốc xã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác huy động các nguồn lực để hoàn thành các nội dung trong đề án đã được phê duyệt, đồng thời tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hội nông dân xã chịu trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất chất lượng cao, hướng tới sản xuất hàng hóa; thực hiện trương trình vệ sinh đường làng, công tác xóa đói giảm nghèo, quản lý bảo vệ tốt tuyến đường hội tự quản. Hội Liên hiệp Phụ nữ có nhiệm vụ thực hiện tốt cuộc vận động nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, hỗ trợ vốn để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm tốt công tác vệ sinh trong từng gia đình; với phương châm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hội Cựu chiến binh có trách nhiệm vận động hội viên, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia trại, trang trại và cải tạo vườn tạp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xung kích đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, tuyến đường tự quản, vận động đoàn viên thanh niên xây dựng bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp…

3. Xác định công tác tuyên truyền vận động và phát động phong trào thi đua. Đây là nội dung quan trọng, nên ngay từ đầu công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đã được Đảng ủy và UBND các xã quan tâm thường xuyên, thông qua các Hội nghị: Quân - dân - chính - Đảng, Hội nghị chi bộ các xóm, tổ chức các buổi phát thanh, Hội nghị các đoàn thể để tuyên truyền, vận động toàn diện, sâu rộng tới các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

4. Hưởng ứng phong trào thi đua“Thành phố Vinh chung sức xây dựng nông thôn mới''. Các xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ký cam kết toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giữa xã với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã và các xóm dân cư. Ban hành chủ trương vận động đối với mỗi cán bộ đảng viên ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đều được giao cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể. Nhất là trong các giai đoạn khó khăn, vai trò nòng cốt của các đoàn viên, hội viên trong việc chọn điểm và vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức và kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật được coi trọng.

5. Có thể thấy rằng, sau 3 năm tuyên truyền, quán triệt, vận động và chỉ đạo thực hiện, điểm nổi bật là nhận thức về xây dựng NTM được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ Thành phố đến các xóm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quy trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp ngoại thành. Đồng thời, để chủ động nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng và chính quyền các xã đã từng bước giải quyết những vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đặc biệt, tất cả các chủ trương, chính sách của nhà nước, các nội dung, công việc liên quan đến NTM, kết quả công tác của từng xóm, khu dân cư… đều được các xã thông qua các tổ chức đoàn thể để quán triệt, phổ biến rộng rãi thông qua các hội nghị thôn; hệ thống loa truyền thanh; qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; qua các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng NTM do chi bộ, Đảng bộ các tổ chức hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… và tuyên truyền qua hệ thống pano, áp phích trên các khu công cộng và các khu dân cư tập trung và qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận, thông suốt và không khí thi đua xây dựng NTM trong các xóm, khu dân cư.

* Với sự chỉ đạo sâu sát từ Thành phố, sự tham gia và thực hiện tích cực của cấp ủy và chính quyền 9 xã, qua 3 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thành phố Vinh đã đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng NTM của 9 xã đã hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Về kết quả huy động nội lực nhân dân: Tổng số kinh phí nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 100,9 tỷ đồng; Tổng diện tích đất nhân dân đã hiến để làm đường giao thông nông thôn, mương, thủy lợi... của 9 xã là trên 43.500 m2.

- Trong giai đoạn 2011 - 2013, các xã đã tập trung đầu tư xây dựng thêm được nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trong Chương trình MTQG như: các công trình giao thông; thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa xã, xóm; Cơ sở vật chất các trường học, chợ, điện, nước, nhà ở dân cư, môi trường với tổng giá trị: 404 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đạt trên 100 tỷ đồng.

- Đến năm 2013, hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn được giữ vững, ổn định, các tổ chức đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh trật tự được ổn định, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cả 9 xã đã đạt tiêu chí hệ thống tổ chức, chính trị xã hội và an ninh trật tự xã hội.

- Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ngành, các xã phối hợp với Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ xây dựng "Đề án phát triển nông nghiệp ngoại thành đến năm 2020". Đề án được phê duyệt là cơ sở để quy hoạch, định hướng các vùng sản xuất thâm canh tập trung, khảo sát xây dựng mô hình và xây dựng các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sản xuất ổn định, lâu dài, hiệu quả và phát triển bền vững như vùng sản xuất RAT với quy mô 370 ha, vùng hoa cây cảnh với quy mô 260 ha, vùng sản xuất lúa chất lượng cao 400 ha, vùng NTTS với diện tích quy hoạch 245 ha…

- Toàn Thành phố đã có 9/9 xã đường giao thông đến trung tâm xã đạt chuẩn, hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh. Số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; Số xã có trụ sở làm việc đạt chuẩn 9/9 xã; Số xã có trạm y tế đạt chuẩn là 100%, tỷ lệ xóm có nhà văn hóa đạt 80%; Số hộ nghèo theo chuẩn mới giảm nhanh, chỉ còn 1,15%; Số hộ cận nghèo giảm còn 1,52%.

- Thực trạng các tiêu chí tại thời điền điều tra tháng 11/2010 và kết quả phấn đấu thực hiện các tiêu chí đến 31/12/2013 như sau: Đạt từ 16-19 tiêu chí: 04 xã; Đạt từ 13-15 tiêu chí: có 03 xã. Đạt từ 11-12 tiêu chí: 2 xã.

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở cơ sở còn những tồn tại:

- Công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động của các xã còn nặng về hình thức, thiếu chiều sâu nên nhận thức của một số bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa chương trình MTQG XD NTM; tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn. Kết quả huy động nội lực đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, phong trào thi đua chưa sôi nổi và gương điển hình còn hạn chế.

- Là chương trình tổng thể, toàn diện song cơ chế vận hành và hoạt động của các thành viên BCĐ (đại diện các phòng, ngành và tổ chức đoàn thể) từ Thành phố đến các xã chưa đều tay, có lúc còn lúng túng, trách nhiệm và hiệu quả chưa cao.

- Năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một số CBCC các xã còn hạn chế; phương pháp, cách làm thiếu sáng tạo, chậm đổi mới; cách làm thiếu tích cực và linh hoạt.

- Người dân có tư tưởng thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, ý thức trách nhiệm chưa cao, còn bảo thủ, chờ đợi vào hỗ trợ của nhà nước.

* Từ những kết quả đã nêu trên, UBND Thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã là thành công bước đầu của công cuộc xây dựng NTM.

- Có sự quan tâm động viên và đầu tư các nguồn kinh phí của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và ngân sách xã cho xây dựng các công trình và có chính sách khuyến khích, đồng thời huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các chương trình, đề án sát đúng, phù hợp với điều kiện của địa phương. Lựa chọn các tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Thường xuyên họp BCĐ từ Thành phố đến các xã để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; lấy tinh thần thi đua, cạnh tranh làm phương châm chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng.

- Có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội.

* Trên cơ sở những tồn tại đã nêu trên, UBND Thành phố đề ra một số giải pháp thực hiện thời gian tới, đó là:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, các xóm. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân thi đua xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân để thực sự dân biết, dân làm, dân quyết định các tổ chức thực hiện. Với phương châm lúc này là lấy nội lực làm chính, hiểu kỹ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Chú ý nêu gương điển hình các tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ chuyên trách từ Thành phố đến các xã, các xóm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.

- Căn cứ mục tiêu phấn đấu hàng năm và đến năm 2015, mỗi xã và Thành phố tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các tiêu chí thành phần cần phấn đấu phù hợp, khả thi theo quan điểm: dễ làm trước, khó làm sau; làm từ hộ gia đình ra đến ngõ xóm, đến khu trung tâm và khu sản xuất toàn xã.

- Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đảng ủy xã huy động mỗi Đảng ủy viên phụ trách một mảng công tác xây dựng NTM, giao cho mỗi đoàn thể nhận thực hiện từ 1-2 nội dung trong đề án xây dựng NTM của xã.

- Tiếp tục chỉ đạo các xóm ký cam kết với các hộ trong việc thực hiện xây dựng các nội dung xây dựng NTM tại gia đình mình (tham gia đóng góp theo quy ước, xây dựng gia đình văn hóa, chỉnh trang hạ tầng ngõ xóm…). Mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện tại hộ gia đình mình, đồng thời có trách nhiệm đoàn kết vận động giúp đỡ một nhóm hộ nơi cư trú.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình cả về kiến thức chuyên môn, phương pháp tiếp cận và triển khai cơ chế chính sách để nhân dân hiểu, đồng thuận trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, Thành phố, xã và đóng góp của nhân dân, các tổ chức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, trên cơ sở “Đề án phát triển nông nghiệp ngoại thành đến năm 2020” đã được phê duyệt, cùng với việc rà soát mở rộng mô hình thâm canh, chuyển đổi ruộng đất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo hoàn thiện các thiết chế giáo dục, văn hóa - xã hội, y tế, vệ sinh môi trường. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở: tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ xã đến các xóm./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn