Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Tác giả : Gv. Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo
File đính kèm: Không có

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng đối với các Trường Chính trị tỉnh, thành phố. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là uy tín, danh dự của nhà trường. Nâng cao chất lượng đào tạo cũng chính là khẳng định “thương hiệu” của Trường trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ và hội nhập hiện nay. Chính vì vậy trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã không ngừng đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Công tác này bước đầu cũng đã có những chuyển biến tích cực và kết quả nhất định. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường. Để làm được điều đó Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã có định hướng cụ thể, có chủ trương đúng đắn gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn trong thời gian qua.

Mặc dù công tác nghiên cứu khoa học trong các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã đạt được những kết quả nhất định; tuy nhiên những kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của nhà trường, tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường để mỗi giáo viên thấy được giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau. Từ đó từng cá nhân, tự giác, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát huy được tính sáng tạo và tiềm năng của từng người.

2. Hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao hiệu quả công tác quản lý như: xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học theo từng năm; quy định về việc đăng ký, tổ chức nghiệm thu và triển khai thực hiện, công tác tổng hợp báo cáo; các biểu mẫu có liên quan.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên kiến thức về lý luận nghiên cứu khoa học, về phản biện khoa học; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về nội dung nghiên cứu theo các hướng: nghiên cứu ứng dụng trong công tác quản lý và phục vụ cho quá trình giảng dạy; nghiên cứu ứng dụng trực tiếp của quá trình đào tạo: mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp dạy học… nghiên cứu ứng dụng - triển khai trong các hoạt động thực tế.

4. Phát huy vai trò của các khoa, phòng trong việc thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học. Các phần học môn học cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tiến hành đôn đốc, theo dõi, đánh giá, các công trình, giải pháp, sáng kiến của các cá nhân. Đưa nội dung về công tác nghiên cứu khoa học là một nội dung bắt buộc trong các buổi sinh hoạt định kỳ của nhà trường.

5. Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ hợp lý; đầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học để khuyến khích, động viên tính tích cực của cán bộ, giáo viên. Kết quả nghiên cứu khoa học được xem là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua hàng năm.

6. Từng bước cải tiến chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, phục vụ thực tiễn, nâng cao năng lực triển khai, thực hành cho người học.

7. Từng bước đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới trong việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học.

8. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và học viên đi tham quan học tập thực tế để cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm tham khảo tài liệu, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thực tế vận dụng vào công tác nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả.

9. Tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn; nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi thực tiễn, tăng cường dân chủ, sáng tạo, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, khuyến khích các đề tài đi vào nghiên cứu các vấn đề mới, xây dựng và ban hành quy chế dân chủ trong công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên.

Trường Chính trị Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, trong đó có việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn