Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HÀNG NĂM CỦA CÁC KHOA NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NCKH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ

Tác giả : Ths. Ngô Bá Cường - Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu
File đính kèm: Không có

Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các đơn vị khoa, phòng trong nhà trường, đặc biệt là các đơn vị khoa, nơi sở hữu một lực lượng cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn, được đào tạo cơ bản và có tiềm năng NCKH. Đối với Trường Chính trị Nghệ An, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng NCKH và tổng kết thực tiễn để nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn trong từng bài giảng là một yêu cầu thường xuyên, liên tục và ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, qua thực tế công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ này trong những năm gần đây cho thấy nổi lên mấy vấn đề sau đây:

Một là, chất lượng các công trình nghiên cứu chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của nhà trường;

Hai là, chưa huy động được hết lực lượng cán bộ, giảng viên tham gia. Trong từng đơn vị khoa, phòng chủ yếu tập trung vào một số ít người có quá trình công tác, có kinh nghiệm, lực lượng giảng viên trẻ chưa được sử dụng một cách hiệu quả;

Ba là, các khoa, phòng chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch về NCKH và TKTT, mặc dù đây là một nhiệm vụ tương đương và phục vụ đắc lực cho hoạt động giảng dạy;

Bốn là, quỹ thời gian và lao động trí tuệ chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy và nhiệm vụ chuyên môn trực tiếp. Các khoa, phòng chức năng chủ yếu dựa vào những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường hoặc sự đôn đốc, nhắc nhở của Phòng KH-TT-TL, do đó một thực tế thường xuyên xảy ra là phải đến 6 tháng cuối năm, thậm chí là 3 tháng của Quý 4, mọi hoạt động khoa học mới thực sự “vào cuộc”, việc này đã tự nó tạo áp lực cho cán bộ, giảng viên và các khoa, phòng trong việc hoàn thành chỉ tiêu, định mức, đương nhiên, trong một “tình thế” như vậy thì chất lượng của những sản phẩm tạo ra chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế;

Năm là, chưa khai thác, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị khoa, phòng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của trang Web và Nội san Lý luận – Thực tiễn của nhà trường.

Để góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, tác giả xin đề xuất một giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề đang tác động trực tiếp vào chất lượng và tiến độ hoạt động NCKH hàng năm của nhà trường, đó là việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm của các đơn vị khoa trong nhà trường, cụ thể là:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực hiện những định hướng, ý kiến chỉ đạo về nâng cao chất lượng NCKH và tổng kết thực tiễn trong năm được Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra.

Các khoa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm, kế hoạch này phải được thực hiện vào đầu Quý I và được bàn bạc, thảo luận, thống nhất.

2. Chỉ rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hiện kế hoạch, trong đó phải xác định được:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH năm kịp thời, có chất lượng, bảo đảm đúng định hướng và yêu cầu được nhà trường đề ra.

- Đưa hoạt động NCKH của đi vào nề nếp, quy cũ, phát huy trí tuệ và năng lực NCKH, tổng kết thực tiễn đối với lực lượng nhân sự hiện có.

- Thông qua hoạt động khoa học, các giảng viên có điều kiện trau dồi kiến thức, kỹ năng trong lao động khoa học đồng thời bổ sung, tích lũy kiến thức thực tiễn góp phần hiệu quả để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tất cả cán bộ, giảng viên phải tích cực tham gia, cụ thể hóa nội dung kế hoạch thành phần việc của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Xác định nội dung NCKH trong năm của đơn vị mình. Đây là nội dung cơ bản của kế hoạch. Cụ thể là:

- Xác định nội dung và phân công nhiệm vụ thực hiện và tham gia thực hiện các đề tài, đề án khoa học của đơn vị mình; và của nhà trường (khi được yêu cầu). Đối với khuôn khổ các đề tài, đề án khoa chủ trì cần phải cụ thể hóa từng phần, từng khâu... gắn với yêu cầu về chất lượng và tiến độ mà nhà trường đề ra.

- Cụ thể hóa việc tham gia trên các diễn đàn hội thảo sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa học; trang Web, Nội San của Trường và các phương tiện thông tin, báo chí khác;... Để tham gia có chất lượng hơn, các khoa, phòng cần triển khai chỉ đạo trên 4 nội dung sau đây:

Thứ nhất, tham gia nghiên cứu, đánh giá, sơ, tổng kết việc thực hiện các Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Chính sách.. của Đảng, Nhà nước, của nghành, lĩnh vực liên quan trên địa bàn Tỉnh (Việc này rất cần có sự tham mưu của Phòng KH- TT-TL; Hội đồng khoa học của nhà trường và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, BGH ).

Thứ hai, viết bài nghiên cứu tổng kết, phổ biến giá trị, bài học, kinh nghiệm gắn với những sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước.

Gắn với các chủ đề, chủ điểm, các khoa cần lượng hóa đến từng tháng, từng quý để cán bộ, viên chức chủ động tham gia viết bài, chủ động đón đầu các sự kiện, các hoạt động để hình thành ý tưởng và chuẩn bị tư liệu, kiến thức để đầu tư cho bài viết.

Thứ ba, tham gia Hội thảo, các diễn đàn khoa học của Trường, của Tỉnh và Trung ương.

Thực tế việc tổ chức và tham gia tổ chức các Hội thảo, các diễn đàn khoa học trong những năm vừa qua cho thấy, bài viết của cán bộ, viên chức nhà trường là một phần hết sức quan trọng quyết định thành công của các hoạt động khoa học nói trên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài viết của cán bộ, viên chức gắn với chủ đề và yêu cầu chất lượng của các hoạt động khoa học không phải lúc nào cũng như mong đợi. Điều này phải được thay đổi, bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý khoa, phòng trong việc động viên, đôn đốc, tinh thần, thái độ và sự đầu tư nghiên cứu của bản thân người viết. Phải coi đây vừa là nhiệm vụ đồng thời là quyền lợi rất thiết thực của mình, tránh tình trạng tham gia cho có, cho đủ. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ và yêu cầu đặt ra, việc tham gia phải được đầu tư công sức, thì giờ, trí tuệ, lao động khoa học nghiêm túc của mỗi người và trách nhiệm của chủ thể quản lý trực tiếp là các khoa.

Thứ tư, tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của nhà trường.

Ngoài sinh hoạt chuyên môn thường xuyên của từng đơn vị, mỗi năm, nhà trường có ít nhất 04 hội thảo sinh hoạt chuyên môn. Đây là chủ trương rất đúng đắn của lãnh đạo nhà trường đồng thời cũng là nguyện vọng của tập thể cán bộ, viên chức. Diễn đàn sinh hoạt chuyên môn này hết sức thiết thực, bổ ích. Đây là cách để cán bộ, viên chức các khoa phòng chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm với nhau; các khoa, phòng thông qua đó để tăng cường các mối quan hệ phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn phần việc của mình. Đối với lãnh đạo nhà trường, thông qua các sinh hoạt chuyên môn, nắm bắt tất cả những vấn đề đang diễn ra, hình dung tổng thể, sâu sắc các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của trường để từ đó thống nhất các giải pháp, biện pháp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, chủ động điều chỉnh những bất cập, khắc phục khó khăn, tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở nhận thức đó, các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng kể cả nội dung và hình thức, cách làm khi chủ trì sinh hoạt chuyên môn cũng như khi tham gia cùng các đơn vị khoa, phòng khác tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo sự phân công của nhà trường.

4. Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch

Kế hoạch sẽ không có giá trị một khi không có sự phân công, giao nhiệm vụ cho từng mảng, bộ phận và từng cá nhân trong các đơn vị. Theo chúng tôi, phân công là tùy vào đặc thù công việc của từng khoa. Tuy vậy, cần gắn với những bộ phận sau đây:

- Trưởng khoa:

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, đối với hoạt động khoa học của đơn vị, cần:

+ Dự thảo hoặc chỉ đạo xây dựng dự thảo nội dung kế hoạch, thông qua tập thể khoa để cán bộ, giảng viên góp ý bổ sung, điều chỉnh.

+ Trình Ban Giám hiệu xin ý kiến.

+ Chỉ đạo chung và phối hợp với các phó trưởng khoa chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

- Các phó trưởng khoa:

Sau khi kế hoạch được thống nhất, căn cứ chức trách, nhiệm vụ và các mảng chuyên môn được phân công chủ động thực hiện, đồng thời tham mưu giúp trưởng khoa chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong từng thời điểm cụ thể.

- Giảng viên:

+ Căn cứ quy định về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên chính, giảng viên và giảng viên tập sự để thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

+ Cá nhân tham gia đề tài khoa học của khoa căn cứ vào nhiệm vụ đã được hội đồng khoa học nhà trường phê duyệt để thực hiện.

Có thể nói, sẽ rất khó để có thể đi vào cụ thể từng nội dung vấn đề trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa, tuy nhiên, dưới góc độ quan sát, tìm hiểu trong thực tế nhà trường cũng như để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý các hoạt động khoa học của nhà trường, chúng tôi thấy rằng, việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa hàng năm, cụ thể hóa từng hạng mục, nội dung cũng như gắn với vai trò, trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân sẽ giúp cho các đơn vị lãnh đạo, tổ chức thực hiện nội dung nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đi đúng định hướng, gắn bó chặt chẽ và phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; giúp cho đội ngũ giảng viên có điều kiện, cơ hội tham gia nhiều và có chất lượng hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học. Thông qua việc này, giúp cho nhà trường trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và uy tín, vị thế của nhà trường./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn