Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

ĐỂ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU HIỆU QUẢ

Tác giả : Trần Văn Công - Gv. Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học của Trường chính trị Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo hướng góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bối cảnh mới của quốc tế, khu vực và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước đặt ra. Để hoạt động khoa học ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả đòi hỏi sự quyết tâm lớn và tinh thần trách nhiệm cao từ cả phía ban lãnh đạo, hội đồng khoa học và đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

1. Những kết quả đạt được

Những kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Nghệ An được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Một là, công tác tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học về cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ các quy định quản lý trong hoạt động khoa học.

Thống kê từ năm 2005 đến nay các đơn vị, cá nhân trong nhà trường đã triển khai thực hiện 32 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học trong đó 02 đề tài cấp tỉnh, cấp ngành, 13 đề tài cấp trường, 17 đề tài cấp khoa. Tất cả các đề tài đều được nghiệm thu đạt loại khá trở lên (có 14 đề tài được xếp loại xuất sắc chiếm 43,75%), hàng năm mỗi giảng viên, theo kế hoạch của nhà trường đều thực hiện nhiệm vụ đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Đầu năm 2014 đã có 3 đề tài và 2 đề án đăng ký và tiến hành triển khai nghiên cứu. Các khoa, phòng đã tích cực trong việc chuẩn bị các điều kiện, sắp xếp thời gian và lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Trong thời gian này Hội nghị quán triệt chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân” đựơc tiến hành theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, nhà trường đã chú trọng hoàn thiện hệ thống thông tin khoa học nhằm cung cấp thông tin, tư liệu cập nhật phong phú cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên.

         Hai là, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường chính trị góp phần vào việc nâng cao nhận thức, bảo vệ, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

         Với vai trò là một trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Tỉnh, thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà trường đã từng bước làm sáng tỏ thêm nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng góp phần trực tiếp tham gia vào việc đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm sai trái, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

         Ba là, kết quả nghiên cứu khoa học đã được áp dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính tại trường và các huyện trong Tỉnh.

         Trường đã tiếp tục triển khai các hoạt động khoa học gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phục vụ công tác lý luận - thực tiễn, các đề tài phục vụ trực tiếp đào tạo chuyên ngành, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, đào tạo lý luận tại các huyện, bổ sung và hoàn thiện những kinh nghiệm từ thực tiễn mang lại.

         Bốn là, hoạt động khoa học của Trường ngày càng gắn với thực tiễn của địa phương, cơ sở, làm cho lý luận và thực tiễn ngày càng xích lại gần nhau hơn. Tăng cường ảnh hưởng và mối quan hệ giữa Trường với các đơn vị cấp huyện.

         Trong những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu đang được thực hiện theo hướng bám sát những vẫn đề của địa phương, cơ sở trong việc lý giải, phát hiện, vận dụng, giải quyết những vấn đề từ cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mang tính thời sự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa các chủ trương, chính sách đúng đắn vào đời sống. Từ trong thực tiễn nghiên cứu, khảo sát khoa học cán bộ, giảng viên trưởng thành về mọi mặt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung và phương pháp bám sát thực tiễn cơ sở.

         Năm là, một số đề tài nghiên cứu khoa học của trường đã được các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh quan tâm, góp phần nhất định trong việc hoạch định chính sách và tổ chức lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội cho Tỉnh cũng như các huyện, xã.

         Có thể khẳng định rằng, hoạt động khoa học và các đề tài đang được tiến hành theo hướng gắn với việc phục vụ trước hết vào thực hiện nhiệm vụ của trường trong hoạt động khoa học và về lâu dài phát triển các đề tài có tính ứng dụng cao và có giá trị thực tiễn làm cơ sở để các cơ quan, ban, ngành có thể tham khảo trong việc hoạch định đường lối, chính sách phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

         Sáu là, thông qua hoạt động khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chất lượng ngày càng cao, tính hợp tác, liên kết giữa các bộ phận ngày càng chặt chẽ.

         Đứng trước những vấn đề mới về mặt lý luận cũng như thực tiễn cần giải quyết đòi hỏi Trường cần có một đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học vững vàng về mặt lý luận, am hiểu sâu sắc các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đủ năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tình hình mới. Qua trình nghiên cứu, triển khai các đề tài, những kinh nghiệm mới được đúc rút, những cách làm hay, sáng tạo được bổ sung, giúp cho cán bộ, giảng viên ngày càng trưởng thành cả về mặt lý luận và thực tiễn, trau dồi được kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu, năng lực nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn, vận dụng được nhiều kiến thức minh họa cho bài giảng.

            2. Những hạn chế và giải pháp

Hoạt động khoa học của trường đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi những hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả, điều đó đặt ra các vấn đề cần giải quyết để hoạt động khoa học ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả.

Thực tế cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường hiện nay với những hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan.

Trước hết là khả năng ứng dụng vào thực tiễn còn thấp, một số đề tài, công trình khoa học còn nặng về lý thuyết, khuôn sáo, nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc “nghiên cứu” chưa bám sát thực tiễn, các đề tài chủ yếu mới được thực hiện ở cấp trường, cấp khoa, vẫn còn ít các đề tài có giá trị nổi bật.

Hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai dàn trải, bị chi phối nhiều bởi công tác giảng dạy chuyên môn, thời gian bị hạn chế nhiều nên khó tập trung cho việc nghiên cứu, đây cũng là một khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nghiên cứu.

Sự liên hệ, hợp tác giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu còn dè dặt nên chưa tạo ra được sự kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính và mức độ đầu tư trong hoạt động nghiên cứu của Trường còn eo hẹp và đã lạc hậu so với chi phí cần phải đầu tư hiện nay.

Từ thực tiễn nghiên cứu khoa học tại Trường, để hoạt động khoa học ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, cần tiếp tục định hướng hoạt động nghiên cứu, các đề tài bám sát với thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn, xem thực tiễn vừa là mục tiêu, động lực vừa là tiêu chí đánh giá chất lượng, nhằm nâng cao tính ứng dụng và giá trị của hoạt động này.

Hai là, tăng cường công tác quản lý và có chính sách thích hợp để khuyến khích, khai thác, thu hút tiềm năng nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Ba là, để hoạt động nghiên cứu khoa học được coi trọng cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hoạt động nghiên cứu và hoạt động giảng dạy, đào tạo; giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn.

Bốn là, tạo điều kiện vật chất cần thiết và thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động tăng cường khai thác các nguồn lực khoa học từ ngân sách nhà nước cũng như trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Năm là, chủ động thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức về nghiên cứu, tạo kênh thông tin chặt chẽ, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn