Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Ths. Lê Minh Giang - Phó Bí thư TT Huyện ủy Đô Lương
File đính kèm: Không có

      Ngày 16/4/2009, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quyết định 491/QĐ-TTG về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới. Tiếp đó ngày 04/6/2010, Thủ Tướng Chính Phủ lại ban hành quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, xác định rất rõ mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới là "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát trển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

      Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Đô Lương có thể rút ra được một số kết quả và bài học kinh nghiệm như sau:

       I. Về kết quả

      + Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện và Ban quản lý nông thôn mới các xã được thành lập sớm bắt tay vào chỉ đạo thực hiện từ công tác tuyên truyền vận động đến xây dựng lộ trình thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, thực hiện công tác quy hoạch nông thôn mới, chọn điểm chỉ đạo cụ thể.

       + Đến tháng 6/2010 tất cả 32/32 xã trong toàn huyện đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới và công khai rộng rãi quy hoạch nông thôn mới đến tận người dân, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có thể hình dung được diện mạo nông thôn mới ở từng địa phương trong tương lai như thế nào.

       + Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân đã có bước chuyển biến rõ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là xác định người dân nông thôn đóng vai trò chủ thể không ai có thể làm thay được, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần về đầu tư kết cấu hạ tầng, về hướng dẫn các quy trình sản xuất, chăn nuôi và định hướng phát triển nghề. Từ đó đã có nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền vào thực hiện xây dựng nông thôn mới.

     + Tính đến tháng 12/2013 (Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện) đã có 12 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên (trong đó 2 xã điểm: Thịnh Sơn đạt 14 tiêu chí, Lưu Sơn đạt 12 tiêu chí), có 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không có xã nào chưa đạt tiêu chí nào. Đây là nét nổi bật thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, vai trò chỉ đạo thực hiện của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Ban Quản lý nông thôn mới các xã và sự đồng sức, đồng lòng của toàn dân trong việc chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, một chương trình đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

     II. Hạn chế, tồn tại

     1 - Các cấp ủy Đảng và HĐND hàng năm chưa xác định việc thực hiện từng tiêu chí cụ thể từ đó có chủ trương, nghị quyết sát với điều kiện thực tế của từng địa phương để thực hiện, mà còn bám chung chung vào lộ trình xây dựng nông thôn mới của cả một giai đoạn theo từng thời kỳ (kể cả các xã được làm điểm chỉ đạo).

       2 - Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ xây dựng nông thôn mới trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nhiều địa phương còn lớn.

       3 - Các ngành, các đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở chưa xác định được việc chung tay, góp sức cụ thể để xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí với 39 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới mà còn hô hào chung chung.

      4- Công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân nông thôn về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, về các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới chưa cụ thể, thậm chí ở nhiều nới đến nay nhân dân vẫn chưa hiểu rõ nội dung của 19 tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và chính sách của Tỉnh đầu tư 100% xi măng phục vụ làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương.

    III. Một số bài học kinh nghiệm rút ra sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đô Lương

     1. Vấn đề quan trọng hàng đầu là công tác cán bộ

     Cán bộ được chọn vào Ban chỉ đạo nông thôn mới, Ban thực hiện nông thôn mới phải là người có tâm, có trách nhiệm, có tâm huyết với lợi ích của nhân dân, phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có như thế mới lăn xả vào công việc, trăn trở với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

     2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới là phải thật cụ thể, cụ thể từ chủ trương, nghị quyết, đến kế hoạch hành động thực hiện, mà không thể cứ hô hào chung chung được. Xây dựng nông thôn mới càng cụ thể, thực hiên càng có hiệu quả.

     3. Một trong những vẫn đề không kém phần quan trọng là công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân nông thôn về lợi ích thiết thực của Chương trình xây dưng nông thôn mới đó là “Mọi lợi ích của xây dựng nông thôn mới chủ yếu đều người dân địa phương sở tại được hưởng lợi”.

      4. Ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh thì mọi địa phương trên cơ sở nguồn ngân sách, trên cơ sở kiến thức của các nhà khoa học có thể có các cơ chế hỗ trợ thêm về đâu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về hướng dẫn các quy trình sản xuất, chăn nuôi, định hướng phát triển nghề cho người dân để tăng thu nhập.

      5. Xây dựng nông thôn mới phải xác định được không phải chỉ riêng ban chỉ đạo, ban thực hiện, không phải chỉ riêng 1 ngành, 1 đoàn thể, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phải thực sự vào cuộc mới có thể đạt được các tiêu chí của nông thôn mới.

       IV. Một số giải pháp

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng chương trình nông thôn mới, thời gian sắp tới theo tôi cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

       1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền phải làm sao đến với nhân dân, cho dân, chứ không phải tuyên truyền của cán bộ, cho cán bộ và nội dung tuyên truyền phải thật sự cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. Định hướng tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới một số vẫn đề sau đây:

       - Tiếp tục tuyên truyền, giải thích 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu cụ thể của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đến tận nhân dân, để nhân dân nắm bắt và cùng thực hiện.

      - Tuyên truyền mọi lợi ích của xây dựng nông thôn mới người dân địa phương đều được hưởng lợi, từ đó cùng hiến đất, góp công, góp tiền để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

      - Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, của huyện cho việc xây dựng nông thôn mới đến tận nhân dân được biết.

      - Tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng ở từng địa phương.

     2. Trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, các địa phương phải bám vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đúng quy hoạch. Trong quá trình thực hiện quy hoạch hàng năm có vấn đề gì cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế thì làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung kịp thời để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung quy hoạch và cũng phải công khai dân chủ trước nhân dân.

     3. Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục và từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước để xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định cho dân thấy rằng mọi quyền lợi hưởng thụ trong xây dựng nông thôn mới đều là của người dân, chứ không phải là ai khác, từ đó cùng hiến đất, góp công, góp tiền thực hiện xây dựng nông thôn mới.

      4. Các đảng bộ khối nông thôn, hàng năm trên cơ sở 19 tiêu chí về nông thôn mới, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để xác định cụ thể từng tiêu chí chưa đạt, từ đó ban hành các chủ trương, nghị quyết thực hiện các tiêu chí phù hợp. Ban thực hiện nông thôn mới xã căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ, của HĐND xã, xây dựng kế hoạch thật cụ thể triển khai thực hiện hàng tháng, hàng quý và cả năm. Để hoàn thành từng bước các tiêu chí nông thôn mới thì kế hoạch thực hiện phải thật cụ thể, thật chi tiết mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

      5. Các đoàn thể quần chúng từ huyện đến các xã phải thực sự là người nhập cuộc có trách nhiệm để cùng làm với dân và căn cứ vào 19 tiêu chí nông thôn mới, với chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể phải xác định được việc chung tay góp sức vào các tiêu chí cụ thể, mà không hô hào chung chung.

     6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động nông dân đổi điền dồn thửa để quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy hoạch các cánh đồng mẫu lớn, gắn liên kết 4 nhà: Nhà quản lý - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đưa nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa máy móc thiết bị thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, từng bước hạ giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Vì đây là một trong 19 tiêu chí quan trọng, không thể có nông thôn mới khi đời sống của người dân còn khó khăn.

     V. Một số kiến nghị đề xuất

     - Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ các địa phương vay vốn ngân hàng (Nhà nước hỗ trợ 100 % lãi suất) trong thời gian 10 năm để đầu tư hạ tầng nông thôn.

      - Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn ngân hàng (Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất) trong thời gian 3 - 5 năm tùy từng loại thiết bị để mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

     - Đề nghị Tỉnh nghiên cứu lại tỷ lệ điều tiết nguồn tiền cấp quyền sử dụng đất hàng năm để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ điều tiết như hiện nay: tỉnh 40%, huyện 30%, xã 30% là chưa phù hợp. Có thể theo hướng: Tỉnh 10%; Huyện 20%; Xã 70%. Riêng đối với những xã điểm xây dựng nông thôn mới của Tỉnh đến năm 2015 điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất hàng năm là 100%.

     Trên đây là một số ý kiến của bản thân, thông qua lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tôi xin báo cáo và đề xuất để Hội thảo trao đổi./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn