Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh
File đính kèm: Không có

     Thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW Hội Nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800QĐ/TTg về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “về xây dựng nông thôn mới”.

      Để cụ thể hóa nội dung vai trò, nhiệm vụ để tổ chức Hội Nông dân tham gia thực hiện Nghị quyết của Đảng Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân để tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND và các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh là những yếu tố thuận lợi để Hội tập trung đẩy mạnh "Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", tại Hội thảo này, chúng tôi xin chia sẻ và trao đổi với các đồng chí một số kết quả và kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc rút được qua thực tiễn lãnh đạo các cấp hội nông dân trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới:

       1. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu Xây dựng nông thôn mới

        Xác định nội dung quan trọng trước tiên trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn diện cho nông dân, nông thôn nắm vững mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó xác định Nông thôn mới là “Dân tham gia đóng góp, xây dựng và dân hưởng thụ” nhằm đạt mục tiêu: “...Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

      Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung của Nghị quyết số 26 NQ/TW và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt kết luận số 61KL/TW và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ cho toàn thể các cấp Hội trong tỉnh đến tận chi, tổ Hội được tiếp thu.

       Với nhiều hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Trong đó, hình thức tuyên truyền miệng được đẩy mạnh. Thông qua các kỳ sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt chi hội nông dân và thông qua các hội thi, hội thảo, tập huấn chuyên đề, các cấp Hội đã lồng ghép để tuyên truyền về nội dung vận động tham gia xây dựng nông thôn mới.

       Ngoài việc thường xuyên phối hợp tuyên truyền qua báo, đài trung ương, địa phương và tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, loa truyền thanh xã, xóm, Hội Nông dân tỉnh dành nhiều thời lượng tuyên truyền về nông thôn mới trên bản tin Tiếng nói nhà nông của cơ quan tỉnh hội. Với lợi thế xuất bản ổn định mỗi tháng 1 kỳ, phát hành 6.500 bản/kỳ đến các chi, tổ hội và các cấp Hội trong tỉnh; các huyện, thành thị ủy và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp có liên quan, bản tin đã tuyên truyền một cách sâu rộng các chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, thuận lợi, những mô hình điểm, những nhân tố mới, điển hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Bản tin còn là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của hội viên nông dân, nói lên tiếng nói của người nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới.

       Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền theo phương pháp truyền thống, Hội Nông dân tỉnh còn chú trọng, sáng tạo với các hình thức tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa để chuyển tải những nội dung tuyên truyền giúp hội viên nông dân dễ hiểu dễ nhớ và thu hút rộng rãi đối tượng tham gia đó là: phát động các cuộc thi, tạo ra phong trào tìm tòi học hỏi của cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tổ chức tốt các Hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội thi “Tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới” theo hình thức sân khấu hóa từ chi hội đến tỉnh, thông qua cuộc thi đã tạo ra một sân chơi rộng lớn cho các tầng lớp nhân dân trong đó có nông dân tìm hiểu các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

      Hàng năm Hội còn tổ chức khảo sát tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới để vừa kịp thời bổ sung trong công tác tuyên truyền, vừa có cơ sở đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên quan điều chỉnh một số nội dung trong xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

      Nhờ kết hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền nên trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm cho mọi cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ đây là chương trình nông thôn toàn diện, bền vững với mục đích nâng cao nhanh cuộc sống vật chất và tinh thần của mọi người dân nông thôn. Từ đó góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư để tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

      2. Vận động nông dân tham gia thực hiện một số tiêu chí trong nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới

      Trong quá trình xây dựng và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, các cấp Hội đã chủ động tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng quy hoạch đảm bảo phù hợp với lợi ích cho nông dân, nông thôn.

      - Về xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội: Các cấp Hội Nông dân đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đóng góp công sức tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hưởng ứng các phong trào phát động của tổ chức Hội, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến hàng trăm ngàn m2 đất ruộng, đất vườn; góp trên 2 triệu ngày công và hàng trăm tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng cầu cống, tu bổ kênh mương, nhà văn hóa. Nhiều huyện đã tổ chức vận động nông dân làm tốt công tác dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia thực hiện chức năng giám sát các công trình Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương; làm nòng cốt trong công tác dân số - gia đình - trẻ em, xây dựng các câu lạc bộ dân số - phát triển... ở nông thôn.

       - Về tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nông dân nghèo có hiệu quả và bền vững. Để tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như hợp đồng với các nhà máy sản xuất phân bón cung ứng trên 17.000 tấn phân bón các loại; Phối hợp với các ngân hàng bảo lãnh cho nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tín chấp thông qua Ngân hàng NN&PTNT cho nông dân vay vốn với dư nợ đạt 13.339 triệu đồng cho 690 thành viên thuộc 110 tổ. Nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn dư nợ đạt 1.895.450 triệu đồng cho 89.292 hộ thuộc 2.700 tổ tiết kiệm vay vốn. Thường xuyên phối hợp với các trường, các trung tâm dạy nghề, trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hàng năm mở hàng trăm cuộc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT và các lớp nghề ngắn hạn, dài hạn. Riêng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đào tạo nhiều lớp Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương, đặc biệt là ở các vùng miền núi cao, vùng sâu, vùng xa.

      Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Trung ương Hội, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị, các cấp Hội tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân và đảm nhận xây dựng, nhân một số mô hình kinh tế. Đến nay tổng nguồn quỹ toàn tỉnh đạt 21 tỷ đồng, xây dựng được 59 mô hình và tạo điều kiện cho 1.000 hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành thị và cơ sở đăng ký đảm nhận 329 mô hình phát triển kinh tế, nhiều mô hình đang tiếp tục được nhân rộng. Hội Nông dân các huyện như Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn châu, Quỳnh Lưu... đã trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu với quy mô sản suất lớn cho năng suất và hiệu quả cao.

      Phát huy hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hàng năm Hội tổ chức cho hội viên đăng ký, tham gia phong trào SXKD giỏi. Kết quả đến năm 2013, toàn tỉnh có 118.358 hộ đăng ký tham gia phong trào SXKD giỏi các cấp; qua bình xét đã tôn vinh 51.338 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 267 hộ đạt cấp Trung ương; 2.200 hộ đạt cấp tỉnh; 8.211 hộ đạt cấp huyện và 40.600 hộ cấp cơ sở.

       Hội tiếp tục vận động nông dân phát huy nguồn lực và sức mạnh của cộng đồng để nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, quan tâm đến vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ tỉnh Hội ký kết nội dung thỏa thuận hợp tác với Văn phòng ADDA về thực hiện dự án “Tăng cường năng lực các nhóm nông dân sở thích dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An”. Kết quả đến nay đã tiến hành khảo sát và lựa chọn 110 nhóm nông dân sở thích tham gia dự án “Tăng cường năng lực các nhóm nông dân sở thích dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An”, góp phần nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

      - Về tiêu chí văn hóa - xã hội: Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn và tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng của nông dân.

      Hàng năm các cấp Hội vận động nông dân đăng ký gia đình văn hóa với trên 350 nghìn hộ nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, vận động nông dân tham gia các chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, vì sự tiến bộ phụ nữ, giáo dục bình đẳng giới từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống... Từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

      - Về tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn: Hội Nông dân hướng dẫn các cấp Hội thực hiện vai trò trung tâm trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia vào các Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu...

      - Về góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh: Các cấp Hội thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ đức, đủ tài để giới thiệu nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền các cấp khi có nhu cầu.

       Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước. Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, luật đất đai sửa đổi. Ban Thường vụ tỉnh Hội chủ động làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để tham gia góp ý vào các kỳ họp, các dự án luật và phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân.

      Đẩy mạnh phong trào “Nông dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và khối Đại đoàn kết dân tộc”. Động viên các gia đình hội viên, nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội; phát động phong trào nông dân tham gia tự quản đường biên, mốc biên giới, chống xâm canh di cư trái phép; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Mặt khác, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan Nhà nước để tăng cường hoạt động hòa giải tiếp dân, tháo gỡ những bức xúc trong nông thôn. Hàng tháng cử cán bộ tham gia tiếp công dân tại trụ sở UBND các cấp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và đối thoại trực tiếp với nông dân.

      Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tham gia thực hiện một số tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần cùng với các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ và thực chất vào phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới.

      Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền vẫn còn vấp phải một số khó khăn, đó là: Công tác tuyên truyền ở một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa sâu rộng; một bộ phận nhân dân chưa thực sự tự giác trong việc hưởng ứng thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở. Các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan chưa phong phú. Kiến thức, kỹ năng, phương pháp của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền còn hạn chế. Kinh phí thực hiện, phương tiện, công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ và người dân ở một số địa phương còn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều nơi coi đây là cơ hội để có được nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà coi nhẹ vai trò chủ thể là người nông dân. Một bộ phận nông dân lại thờ ơ, coi xây dựng nông thôn mới là việc của chính quyền, dẫn đến tâm lý trông chờ, ỷ lại, không chủ động tham gia vào các công việc chung của địa phương.

      Từ thực tiễn thực hiện công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội Nông trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

      Một là, phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền về công tác tuyên truyền, vận động. Phải tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, vận động với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền cũng như trong thực hiện.

      Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các loại hình tuyên truyền để người dân “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm”. Phải làm cho người nông dân trong bất cứ hoạt động nào cũng thấy rõ vai trò, tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới.

     Ba là, tuyên truyền nông thôn mới phải gắn với xây dựng mô hình, triển khai thực hiện. Đối tượng được tuyên truyền của Hội Nông dân chính là người thực hiện và cũng là người hưởng lợi từ chương trình nông thôn mới, do đó nội dung tuyên truyền phải có tính thực tế, gắn với quyền lợi với trách nhiệm của người dân, của từng hộ gia đình. Bên cạnh tuyên truyền phải có mô hình thực tiễn để tăng thêm tính thuyết phục.

     Bốn là, chú trọng phát động các phong trào thi đua để cho cán bộ, hội viên thấy rõ được vai trò chủ thể, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tự giác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

    Năm là, phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

      Để công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, theo chúng tôi, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung sau:

      1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận 61-KL-TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định 673 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.

      2. Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đồng thời tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội và những kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có những chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương mình.

     3. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả một số chương trình, đề án trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới để thu hút cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp phần đẩy nhanh phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.

     4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, đồng thời đôn đốc những đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động.

     Để công tác tuyên truyền vận động của Hội đạt kết quả cao, kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng cho sự hoạt động của các cấp Hội. UBND và các ngành chức năng có liên quan cần tạo điều kiện hỗ trợ Hội trong công tác tuyên truyền. Đồng thời tạo điều kiện cho Hội được trực tiếp tham gia vào một số phần việc trong xây dựng các mô hình kinh tế, tham gia vào công tác dạy nghề và dịch vụ việc làm cho lao động nông thôn. Để từ đó, tạo niềm tin và động lực cho hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn