Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN

Tác giả : Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh
File đính kèm: Không có

       Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi có các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng các hướng dẫn để tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, MTTQ, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp trong tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng.
      Trong 3 năm qua, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã phối hợp phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, thông qua các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Cựu chiến binh gương mẫu chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới”; thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường nông thôn; phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới... MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền đưa nội dung, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào Chương trình công tác hàng năm, hướng dẫn cơ sở ký giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện và quán triệt tới Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Chương trình đang dần trở thành phong trào sâu rộng trong cả tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc. MTTQ và các đoàn thể nhiều địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nguồn lực tại chỗ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể của Chương trình; nhiều nội dung của Chương trình bước đầu đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, trong đó: 100% xã hoàn thành quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất được 4.393.220m2 và 3.417.939 ngày công. Phối hợp đào tạo, tập huấn nghề cho lao động nông thôn trên 18.480 lượt người, tổng kinh phí là 40,43 tỷ đồng.
       Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, xây dựng nâng cấp được 2.917 km các loại đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 6.131,22 tỷ đồng; nâng cấp 1.173 km kênh mương, xây dựng 892 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; xây được 4.853 nhà ở dân cư đạt chuẩn với tổng kinh phí 202,38 tỷ đồng.
      Về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, các địa phương đã chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; công tác giảm nghèo và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp, đã xây dựng được hàng trăm công trình phục vụ dân sinh, 375 mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân và 16 cánh đồng mẫu lớn.
Văn hóa, xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm phối hợp xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Số khu dân cư có hương ước, quy ước đạt 97%, khu dân cư văn hóa đạt 51%, có 75,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88,13% dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
        MTTQ và các đoàn thể đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”. Thông qua cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và các cuộc vận động khác, MTTQ và các đoàn thể đã vận động được trên 100 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo và đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; làm mới hơn 3.000 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa gần 7.000 nhà tình nghĩa, vận động nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng để tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ.
       Công tác xây dựng, củng cố, kiên toàn hệ thống MTTQ và đoàn thể các cấp, hướng dẫn nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện tốt. Công tác giám sát hoạt động về xây dựng nông thôn mới được tăng cường, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã phối hợp tốt tham gia giám sát việc thực hiện các dự án, công trình liên quan đến lợi ích của nhân dân, như tham gia giám sát sửa chữa, thi công đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng và một số công trình hạ tầng khác.
       Thông qua kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới 3 năm qua, vai trò của MTTQ và các đoàn thể được khẳng định rõ hơn trong phối hợp tham gia vận động nhân dân thực hiện các nội dung cụ thể của xây dựng nông thôn mới phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của mình, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn Nghệ An ở mức cao hơn. Đến nay (cuối năm 2013) có 1 xã đạt 19 tiêu chí (Sơn Thành, Yên Thành), số xã đạt 15 - 18 tiêu chí 26/431, số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí 153/431, số xã đạt 5 - 9 tiêu chí 193/431, số xã đạt 1 - 4 tiêu chí 58/431.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, qua hơn 3 năm Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng nông thôn mới, nhận thấy còn những tồn tại, hạn chế, đó là:
       - Công tác tham mưu, phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của MTTQ và các đoàn thể có lúc chưa quyết liệt. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân nông thôn về ý nghĩa, mục đích của chương trình chưa đầy đủ.
      - Công tác tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể về xây dựng nông thôn mới còn hình thức, nhiều nơi chưa chọn được cách thức, nội dung trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền, vận động phù hợp.  
     - Chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp. Tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển; chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
     - Kinh phí để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền còn khó khăn; tài liệu cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, việc gắn kết thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn lúng túng.
      Nguyên nhân của hạn chế trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:
     -  MTTQ và các đoàn thể ở một số cơ sở chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới, cũng như tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của địa phương để phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện.
      - Chưa phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo phát triển sản xuất theo mô hình và cơ cấu hợp lý, còn chú trọng xây dựng hạ tầng, làm giao thông. Trình độ sản xuất của đa số hộ nông dân còn thấp, việc áp dụng các tiến bộ KHKT còn hạn chế; nhiều địa phương còn chậm triển khai việc chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, lúng túng trong việc lựa chọn mô hình điểm đã có để triển khai, nhân rộng.
      - Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ một số tổ chức đoàn thể còn yếu, chưa đủ năng lực giải thích kịp thời những vấn đề thực tiễn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhân dân còn mang nặng tư tưởng bao cấp trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước và cấp trên, nên chưa thật sự tận tâm, tận lực với chương trình, chưa đầu tư nhiều thời gian, công sức trong tuyên truyền vận động nhân dân nên kết quả thi đua còn hạn chế.  
      - Công tác sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm chưa được chú trọng, nên chưa tạo được hiệu ứng tốt cho phong trào.
     Từ thực tiễn qua 3 năm Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu, đó là:
    Thứ nhất: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo sự quyết tâm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại mỗi đơn vị.
    Thứ hai: Trong triển khai thực hiện, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, người dân được bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai đề án và các nội dung công việc cụ thể; phải thực sự phát huy vai trò làm chủ của người dân trong đầu tư cơ sở hạ tầng, từ việc lập kế hoạch xây dựng dự án, tổ chức thi công, giám sát, duy tu bảo dưỡng công trình; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đoàn thể phải sâu sát dân, tạo mọi điều kiện để dân biết, dân bàn, dân chọn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và hưởng lợi từ kết quả xây dựng nông thôn mới.
    Thứ ba: Trong vận động xây dựng nông thôn mới phải khai thác, động viên khơi dậy và huy động các nguồn lực trong nhân dân, làm cho dân hiểu mục đích xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích thiết thực của dân, dân là người làm chủ quá trình xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
    Thứ tư: Chú trọng việc xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân rộng, tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, làm từ thôn xóm làm lên, chọn những công việc liên quan thiết thực đến từng hộ dân, từng cộng đồng dân cư làm trước, không nên triển khai đồng đều, dàn trải.
     Thứ năm: Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chú ý kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác, phát huy những truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân trên địa bàn.
      Thứ sáu: Thực hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào và biểu dương các điển hình có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.
      Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc sự nghiệp đổi mới và chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, nhà nước ta. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực, tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng về cơ sở với những mục tiêu cụ thể, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
      Trên tinh thần đó, theo chúng tôi, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
     1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa rộng khắp đến tận khu dân cư, làm cho mọi người hiểu rõ và thấm nhuần sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động.
     2. MTTQ các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể về lộ trình, bước đi phù hợp, tranh thủ tối đa ngoại lực, sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Đồng thời phát huy mạnh mẽ nội lực sức dân nhằm khuyến khích sự tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của, đặc biệt là việc hiến đất để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi và kết cấu hạ tầng nông thôn.
      3. Phối hợp triển khai cuộc vận động với các phong trào thi đua khác như đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, công tác cứu trợ, công tác đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào "Làm nhiều việc tốt" của già làng, người uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo” nhằm phát huy có hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở vùng khó khăn.
     4. MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp hướng dẫn, tổ chức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát, tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng nông thôn mới.
     5. Định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào và gắn với việc đánh giá, biểu dương khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đồng thời tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn