Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG DÂN VẬN TỈNH NGHỆ AN TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Dân vận Tỉnh ủy
File đính kèm: Không có

Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 06/6/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xác định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề rất lớn, có quan hệ mật thiết với nhau. Mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới là: “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với đô thị theo quy hoạch. Xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc xứ Nghệ; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước”, và phương châm triển khai chương trình là: “Nhà nước và nhân dân cùng làm, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động, lồng ghép các nguồn lực, đề cao vai trò của xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Nông thôn mới”.

Quán triệt mục tiêu, phương châm được Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh đặt ra trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chọn 3 việc trọng tâm để tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới: thứ nhất là tuyên truyền cho nhân dân hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; thứ hai là vận động nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới; thứ ba là xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới.

- Về công tác tuyên truyền, thấm nhuần phương pháp dân vận của Bác Hồ: “Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng việc đó là lợi ích của họ và là nhiệm vụ của họ, phải hăng hái làm cho kỳ được. Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh thực tế của địa phương, rồi động viên và tổ chức cho toàn dân thực hiện. Khi thực hiện xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. Hệ thống dân vận các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết TW7 (khóa IX) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện và cơ sở mình cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định rõ chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy nội lực và trách nhiệm cao của cả cộng đồng dân cư ở nông thôn. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự cường của người dân, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng kịp thời. Phát động các phong trào thi đua để phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực của mọi người dân, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình đề ra.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận, Khối Dân vận, Tổ Dân vận tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã tập huấn hướng dẫn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 480 đồng chí Trưởng Khối Dân vận xã, phường, thị trấn và cán bộ Ban Dân vận cấp huyện, hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới.

- Về công tác vận động, hệ thống dân vận các cấp tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án của chương trình, quy hoạch tổng thể; các quy hoạch, dự án cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội thực hiện các mục tiêu của Chương trình; tham gia ý kiến vào việc xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương; cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân; những việc nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và quyền lợi nhân dân được hưởng.

       Phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị tích cực vận động, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức quốc tế; phát huy các nguồn lực, các nguồn vốn đầu tư cho chương trình; đồng thời chỉ đạo, sử dụng các nguồn lực tiết kiệm có hiệu quả. Kết hợp với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Dân vận khéo” và việc xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân điển hình, làm tốt; đồng thời phê phán những nơi làm chưa tốt.

        Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, phân công mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội phụ trách các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện chương trình; tổ chức phát động hội viên, đoàn viên hăng hái, đi đầu trong thực hiện chương trình; mỗi một phong trào nên gắn với một tiểu dự án, có mục tiêu, có nguồn vốn đầu tư, có nghiệm thu đánh giá, sơ kết, tổng kết, tạo niềm tin trong nhân dân.

- Về phong trào "Dân vận khéo", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Công văn số 2830 - CV/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2014”; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 "về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 10-HD/DVTU ngày 12/12/2012 về phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới"; Công văn số 292-CV/DVTU ngày 13/12/2012 về việc chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới; Công văn số 373-CV/DVTU ngày 13/5/2013 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo năm 2013"; Công văn số 466-CV/DVTU, ngày 13/5/2013 đôn đốc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tổ chức bình chọn, suy tôn mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. 21/21 huyện, thành, thị; mặt trận và các đoàn thể đã ban hành công văn chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể các cấp đã chú trọng xây dựng mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực.

15/21 huyện, thành, thị đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và bình chọn, suy tôn mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Năm 2013 toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 360 mô hình cấp huyện và 2.852 mô hình cấp cơ sở, tập trung vào 4 lĩnh vực chủ yếu: kinh tế (159 mô hình cấp huyện, 1210 mô hình cấp cơ sở), văn hóa - xã hội (59 mô hình cấp huyện, 565 mô hình cấp cơ sở), quốc phòng - an ninh (42 mô hình cấp huyện, 482 mô hình cấp cơ sở), xây dựng hệ thống chính trị (84 mô hình cấp huyện, 705 mô hình cấp xã).

“Dân vận khéo” của chính quyền và các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính đạt những kết quả tiến bộ, 100% cơ quan cấp tỉnh thành lập ban thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 20/21 huyện, thành, thị, 457/480 xã, phường, thị trấn, 22 sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện cơ chế “Một cửa”; một số sở, ngành và 10/21 huyện, thành, thị đã thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”… tạo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong việc làm thủ tục hành chính, nhất là giảm thời gian đi lại, từng bước hạn chế sự nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Dân vận khéo của MTTQ, các đoàn thể mỗi năm vận động được trên 10 tỷ đồng xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, đặc biệt năm 2013, vận động được 21 tỷ/17 tỷ chỉ tiêu “Quỹ vì người nghèo”. 100% xã, phường, thị trấn thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng, 42% hoạt động có hiệu quả… Huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia tháo gỡ khó khăn, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 2 năm qua (2012-2013), hệ thống dân vận, mặt trận và đoàn thể các cấp đã vận động nhân dân đã hiến gần 4 triệu m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình văn hóa, đóng góp trên 2,5 triệu ngày công và hơn 3,2 ngàn tỷ đồng để thực hiện chương trình nông thôn mới, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là đơn vị làm rất tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới nên đã về đích đầu tiên, hoàn thành 19/19 tiêu chí. Nhiều xã khác cũng đã đăng kí về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 và năm 2015.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, chúng tôi thấy còn một số khó khăn: một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước. Việc thay đổi tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm trong một bộ phận cán bộ và người dân gặp không ít khó khăn. Trong khi mức hưởng thụ văn hóa của người dân còn thấp, xã hội nông thôn phát sinh nhiều vấn đề bức xúc. Môi trường nhiều nơi ngày càng bị ô nhiễm. Hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều nơi còn yếu; an ninh trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề bất ổn. Việc huy động nguồn lực trong dân khó khăn, nhất là vùng đồng bào miền núi, vùng giáo... Đây là những rào cản trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An.

Từ thực tiễn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, thực sự vào cuộc tuyên truyền phổ biến để toàn Đảng, toàn dân có nhận thức đúng đắn về chủ trương, quan điểm, giải pháp và đặc biệt là hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới là hướng về nhân dân, do nhân dân thực hiện.

Hai là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công khai chủ trương, quy hoạch nông thôn mới để nhân dân bàn bạc; tổ chức họp xóm, bản để nhân dân bàn bạc xem việc gì làm trước, việc gì làm sau, đóng góp vật chất, ngày công bao nhiêu, tháo dỡ, giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn... Tuyên truyền, vận động sự đóng góp vật chất, công sức của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, dân bàn bạc, dân chủ và quyết định.

Ba là, phát động các phong trào quần chúng thi đua tham gia thiết thực với chương trình như phong trào "Dân vận khéo", phong trào già làng, trưởng bản, người có uy tín vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi; xây dựng nhân tố điển hình, các mô hình điển hình có hiệu quả, thiết thực ở cơ sở; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM..., nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy các bản sắc văn hóa Xứ Nghệ. Mỗi xóm, bản, mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên các hội quần chúng gương mẫu đi đầu, lựa chọn việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới và vận động người dân tham gia./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn