Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

CHĂM LO CỦNG CỐ XÂY DỰNG HTCT CƠ SỞ LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Đậu Văn Thanh - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
File đính kèm: Không có

Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước 16.487 km2, có 419 km đường biên giới Việt - Lào, 82 km bờ biển, dân số trên 3 triệu người; có 17 huyện, 1 thành phố, 3 thị xã (gồm 480 xã, phường, thị trấn; 5.814 xóm, bản, khối phố). Toàn tỉnh có 21 Đảng bộ huyện, thành, thị và 7 Đảng bộ trực thuộc; 1.572 TCCS đảng, 10.233 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 173.000 đảng viên.

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, hệ thống chính trị cơ sở cơ bản đi vào ổn định, hoạt động có nền nếp, đồng bộ và tiếp tục phát triển. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị, sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; chính quyền cơ sở được củng cố, điều hành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương; một số phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát động có sức lan tỏa và tác dụng thiết thực ở cơ sở, ngày càng thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên tham gia. Nhìn chung, việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã có tác động quan trọng, đã góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển chung của tỉnh, kinh tế tăng trưởng khá, an ninh chính trị được giữ vững; các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được quan tâm giải quyết, không để xẩy ra nguy cơ điểm nóng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Đạt được những kết quả đó là do:

- Trung ương có nhiều Nghị quyết về xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có Nghị quyết TW5 khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức xúc đặt ra ở cơ sở. Nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết được Nhà nước sớm thể chế hóa thành các quy định chính sách, pháp luật. Đặc biệt là các chính sách cho cán bộ cơ sở, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và cơ sở thực hiện.

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Trong đó, có những nội dung mang tính đột phá như: tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các chương trình xóa đói giảm nghèo cho miền núi, vùng giáo; đưa sỹ quan biên phòng về làm phó bí thư Đảng ủy xã biên giới; tiếp nhận và bố trí sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về giữ các chức danh chuyên môn ở xã, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở đến chi bộ… nhằm đổi mới và khắc phục nhanh những yếu kém của đội ngũ cán bộ.

- Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được nâng lên. Do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các ngành, các cấp đã hướng về cơ sở, tạo mọi điều kiện giúp cơ sở đổi mới và phát triển.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị cơ sở vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém:

Thứ nhất, đối với tổ chức cơ sở Đảng

- Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ một số nơi, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo chuyển biến chậm. Một số Đảng bộ xã, chi bộ xóm, bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo trên các lĩnh vực còn lúng túng.

- Một số nơi chậm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và các tổ chức trong HTCT; nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ còn đơn điệu, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số TCCS Đảng, chi bộ chưa thể hiện rõ, nhiều đảng viên chưa phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, trình độ, năng lực yếu không phát huy được tác dụng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

- Một số nơi trong vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo còn gặp khó khăn, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, an ninh trật tự, chấp hành pháp luật; phong cách làm việc còn đơn giản, thụ động, dựa dẫm, trông chờ; khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng chưa được phát huy, có nơi mất vai trò trước các vụ việc nổi cộm, phức tạp, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ hai, đối với bộ máy chính quyền

- Trình độ cán bộ UBND và HĐND cấp xã đã được cải thiện đáng kể nhưng thiếu đồng bộ, chuyên môn đào tạo còn thiên lệch về một số ngành, nghề dễ học, dễ thi; năng lực thực tiễn còn hạn chế, tính sáng tạo, tính chuyên nghiệp chưa cao, phẩm chất đạo đức công vụ một số cán bộ chưa tốt.

- Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt như: quản lý tài nguyên môi trường, ngân sách, xây dựng cơ bản, dân số KHHGĐ; tình hình an ninh biên giới, an ninh vùng giáo còn tiểm ẩn yếu tố mất ổn định.

- Một số nơi chậm bổ sung, xây dựng quy chế làm việc hoặc thực hiện quy chế chưa nghiêm, nên còn có sự chống chéo, lấn sân giữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền; hiểu và xác định mối quan hệ công tác giữa bí thư Đảng uỷ với chủ tịch UBND, UBND với các đoàn thể nhân dân có nơi chưa đúng.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền một vài cơ sở thực hiện chưa nghiêm, chưa kịp thời, trách nhiệm chưa cao, nên vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp.

Thứ ba, đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Hoạt động của MTTQ và đoàn thể nhân dân có nơi còn biểu hiện hành chính, ít đổi mới, thiếu sức hấp dẫn, chưa thực sự gắn kết với các chương trình kinh tế - xã hội; một số cơ sở tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên chưa cao. Vùng giáo việc tập hợp đoàn viên, hội viên còn khó khăn; công tác phối hợp giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong quần chúng nhân dân chưa nhịp nhàng. Năng lực thực tiễn cán bộ làm công tác mặt trận và đoàn thể chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và chưa được chú trọng đúng mức.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trên là:

- Nghệ An là tỉnh có nhiều xã miền núi dân tộc, vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội còn khó khăn, đội ngũ cán bộ còn có bất cập giữa các vùng miền, phong tục, tập quán, tư tưởng trông chờ còn khá nặng ở một số nơi, nhất là miền núi nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi thiếu kiên quyết, chưa đồng bộ, xác định không rõ những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những khâu ách yếu để thực hiện. Công tác chỉ đạo còn nặng về hành chính, ít sâu sát cơ sở, việc phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xây dựng mô hình, điển hình, công tác sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi chưa thực sự được chú trọng.

- Chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, nhất là đoàn thể xóm, bản tuy đã được cải thiện song vẫn nhiều bất cập; chưa có chính sách đặc thù đối với cán bộ cơ sở ở những vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, chưa khuyến khích được cán bộ tích cực hoạt động, nhất là cán bộ giữ chức danh phó đoàn thể cấp xã, cán bộ thôn bản.

Kính thưa quý vị!

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát triển, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, để thực hiện thành công chủ trương này, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải quyết liệt, tập trung chỉ đạo, thực hiện từng bước vững chắc, tiến tới đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có một tiêu chí không kém phần quan trọng là phải xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần tăng tỷ lệ các xã về đích được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

Để phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An, theo chúng tôi trước hết cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Qua thực tế xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, có thể thấy hệ thống chính trị cấp cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, điều hành, vận động nhân dân tổ chức xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương, đây chính là nhân tố quyết định mức độ thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, trước hết phải thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân. Chỉ khi nào người dân nông thôn thấy rằng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là nhằm phục vụ cho lợi ích của họ, cho cộng đồng, khi đó họ mới tự giác, tự nguyện xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nội lực thực sự được phát huy, từ đó mới tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nghệ An là một tỉnh có địa hình khá phức tạp, trong thời gian trước mắt, để thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, cần phải có các giải pháp cụ thể cho từng vùng, miền của tỉnh. Trong đó, cần tăng cường và tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã nghèo miền núi, các xã có đông đồng bào theo đạo, xã ven biển. Phải làm cho bà con hiểu rằng xây dựng nông thôn mới, không phải là một “dự án lớn” được đầu tư nhiều, mà đây là Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép từ nhiều chương trình khác nhau, trong đó khai thác tiềm năng sẵn có và phát huy nội lực là chính; xây dựng nông thôn mới cũng chính là tạo môi trường, nền tảng bền vững cho cuộc sống cộng đồng, cho chính tương lai của mỗi người dân. Muốn đạt được mục tiêu này cần chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, trước hết là trong cấp ủy đảng và lãnh đạo chủ chốt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bảo thủ trì trệ, hẹp hòi, níu kéo, nóng vội, chậm thích ứng với cơ chế mới.

Thứ hai, đổi mới phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống chính trị cấp cơ sở

Phương thức lãnh đạo của Đảng cần tăng cường về định hướng chủ trương lớn, tăng cường tính chủ động của chính quyền, tránh bao biện, làm thay những việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ; các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách; chú trọng hơn nữa đến công tác cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội nói chung, trong xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Đối với chính quyền cơ sở phải hướng đến mục đích nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, điều hành. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, cần có sự phân công rành mạch các chức năng giữa chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên thường trực của Ủy ban nhân dân; ổn định và tiến tới công chức hóa cán bộ chuyên môn, chuyên môn hóa các chức danh chuyên môn của Ủy ban nhân dân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết có hiệu quả các công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã phải xây dựng được quy chế làm việc cụ thể dựa trên quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương; nâng cao trách nhiệm và năng lực của người đứng đầu, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân...

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã: cần xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận cùng các đoàn thể trên cơ sở bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về xã, tập trung cho xã, bảo vệ thiết thực quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; khắc phục tình trạng “hành chính hóa” công tác đoàn thể; dần thực hiện chế độ tự quản trong cộng đồng; tăng cường chức năng phản biện xã hội, tham gia quản lý của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đối với bộ máy chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Bên cạnh việc đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, đổi mới mối quan hệ giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống này trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng và chính quyền cấp xã. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, phải đảm bảo tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã; chính quyền xã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

Thứ ba, đổi mới và hoàn thiện chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới

Muốn xây dựng được nông thôn mới cần phải có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm. Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trong thời gian tới cần phải tập trung vào những giải pháp cụ thể như: giáo dục phẩm chất, đạo đức, chống thoái hóa, biến chất cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt; quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ ở cơ sở theo phương châm gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng nhằm phát huy kiến thức đã học và tạo điều kiện động viên khuyến khích cán bộ tích cực, chịu khó học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; tăng cường việc tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về cơ sở công tác để thay dần số cán bộ thiếu năng lực, không được đào tạo cơ bản nhằm trẻ hóa, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng có chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới và thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ cấp xã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng thời điểm, đúng quy trình và phải phù hợp với khả năng, thế mạnh của từng người với yêu cầu công việc; tăng cường kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phải đổi mới chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị ở xã trên nguyên tắc tương xứng với trách nhiệm, khối lượng và chất lượng công tác của từng chức danh. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hiện hành cho cán bộ cơ sở, ngoài các cơ chế chính sách chung, ban hành một số cơ chế chính sách đảm bảo cho việc hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên cốt cán, nhất là ở các xã vùng núi cao, dân tộc thiểu số, vùng giáo....

Thứ tư, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác đánh giá xếp loại và thi đua, khen thưởng

Hoàn thiện, ban hành đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống các quy định, quy chế mẫu, các loại văn bản hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên đối với các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ.

Định kỳ hàng quý, thường trực cấp ủy cấp trên cơ sở giao ban với bí thư, chủ tịch các xã, phường, thị trấn. Thường trực, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở có chương trình làm việc với tập thể Đảng ủy, chi ủy cơ sở; đồng thời phân công cấp ủy viên phụ trách dự sinh hoạt với chi bộ hoặc Đảng bộ cơ sở (tối thiểu một năm 2 lần) để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Đổi mới cả về nhận thức và việc tổ chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sát, đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ với kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kiểm điểm phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ với thực hiện Nghị quyết TW4 một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng.

Tiến hành đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp từ chi bộ trở lên; cấp ủy Đảng phải xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa là chính; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. Đổi mới quy trình, phương pháp, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ 6 tháng một lần cấp ủy cấp trên cơ sở phải có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ của cấp trên đối với việc thực hiện nền nếp và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Kính thưa quý vị!

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở góp phần sớm thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang là vấn đề cấp thiết và bức xúc không chỉ ở Nghệ An mà còn ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dân. Có thể nói đây là nền tảng để đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của nông thôn hòa nhập chung với tiến trình phát triển của đất nước. Để đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm phát huy vai trò của từng tổ chức trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, cũng như trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nói chung, một mặt phải do cơ sở chủ động, tự chịu trách nhiệm, phát huy nội lực là chính; nhưng đồng thời phải có phần trách nhiệm rất lớn của Trung ương, của tỉnh và huyện trong hỗ trợ, định hướng, chỉ đạo. Chỉ có trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các cấp trong hệ thống chính trị, thì chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước mới được hiện thực hóa trong thực tiễn, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước nói chung và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 nói riêng, nhằm phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong cả nước./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn