Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Tác giả : Nguyễn Hồ Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

Nghị quyết 26 của BCH trung ương Đảng khóa X đã xác định: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh cao đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị, theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Nghị quyết của BCH trung ương đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn nhất là hội nông dân là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Trong quá trình thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, hầu hết các huyện ủy, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, một số Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về chuyển đổi ruộng đất, xây dựng mô hình kinh tế, xây dựng giao thông nông thôn, phân công trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế phụ trách các mảng công việc, các địa bàn... Nhiều cấp ủy Đảng đã có những cách làm sáng tạo, sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị như: phân công các phòng ban cấp huyện nhận giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo; phân công các đồng chí huyện ủy viên, trưởng phòng ban cấp huyện nhận chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế của huyện Tương Dương; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế ở huyện Nam Đàn; “nói không với đền bù giải phóng mặt bằng trong xây dựng nông thôn mới” của xã Sơn Thành huyện Yên Thành; “bữa cơm đoàn kết” của xã Nghĩa Mỹ huyện Nghĩa Đàn (các tổ liên gia góp gạo tổ chức bữa cơm cho tổ làm đường qua khu liên gia); “một cộng hai” của Hội Cựu chiến binh xã Phúc Thành huyện Yên Thành (một cựu chiến binh chịu trách nhiệm vận động ít nhất 2 hộ dân thực hiện việc xây dựng nông thôn mới); mô hình “mỗi xóm một đồng, mỗi nhà một thửa” của xã Nghĩa Đồng huyện Tân Kỳ (mỗi xóm chỉ một cánh đồng, mỗi hộ chỉ một thửa ruộng sau chuyển đổi ruộng đất theo chỉ thị 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy)...

Thông qua thực hiện các phong trào, các hoạt động nêu trên đã tác động tích cực, làm chuyển biến nhận thức, huy động được sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân; mối quan hệ công tác, tình cảm giữa các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh với huyện, với xã và các tầng lớp nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; trách nhiệm của nhân dân với việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Đến tháng 5 năm 2014, chúng ta đã có 31/435 xã đạt trên 15 tiêu chí, xã Sơn Thành đạt 19/19 tiêu chí, một số xã đạt 18 tiêu chí và dự kiến đến cuối năm 2014 chúng ta sẽ có 14 xã về đích.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa ngang tầm với thực lực của đơn vị. Cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở nhiều nơi vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thậm chí cho rằng: Việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp chính quyền và của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể chưa có các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh để vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, dẫn đến tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí chậm, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương và chính sách của nhà nước trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, theo chúng tôi các cấp ủy Đảng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tâng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó tự giác thực hiện và động viên mọi người thực hiện.

2. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có kỹ năng làm việc tốt. Đưa nội dung xây dựng nông thôn mới làm một trong các nhiệm vụ quan trọng trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ hàng tháng.

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời kỳ để trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, từng địa phương tổ chức thực hiện.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương, muốn xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ, yêu cầu cấp ủy phải nắm vững các quy định của Đảng, nhà nước các cấp về xây dựng nông thôn mới; tình hình cụ thể của địa phương, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thảo luận dân chủ trong cấp ủy, chi bộ trước khi quyết định nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng nên chọn các tiêu chí cần sử dụng ít tiền, dễ làm, là điều kiện, tiền đề để thực hiện các tiêu chí khác trong bộ tiêu chí để làm trước như: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, làm giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế, môi trường... để thực hiện.

Sau khi xác định nhiệm vụ, cần tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân biết, tự giác thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy, chi bộ thành chương trình, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách từng mảng công việc, từng địa bàn cụ thể, có chế độ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết theo từng giai đoạn, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiến tiến, các gương người tốt, việc tốt.

3. Gắn việc thực hiện xây dựng nông thôn mới với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện kết luận sau hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về: “những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Các cấp ủy cơ sở cần xem việc thực hiện các nội dung trên là một trong các giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, là những việc làm thiết thực để góp phần thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết luận sau hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết trung ương 4 làm một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên hàng năm.

4. Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai quy hoạch, kế hoạch tiến độ xây dựng nông thôn mới để nhân dân biết, tự giác thực hiện. Tạo điều kiện, cơ chế để động viên, khuyến khích các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý phê bình cán bộ Đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xem xét kết nạp vào Đảng.

5. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực

Từ thực tiễn của nhiều địa phương và hướng dẫn của cấp trên, muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc huy động nội lực sức dân trên địa bàn, các huyện, các xã cần thực hiện và có cơ chế để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, từ con em trong huyện, trong xã đang công tác ở ngoài huyện, các doanh nghiệp có trụ sở hoặc đang hoạt động trên địa bàn; lồng ghép các chương trình, dự án, các cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước các cấp đã ban hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

6. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định, am hiểu công việc, tận tâm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị tại cơ sở./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn