Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC

Tác giả : Nguyễn Thanh Hiền – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị NA
File đính kèm: Không có

     Kính thưa các quý vị đại biểu!
     Thưa các đồng chí!
     Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, hôm nay Trường Chính trị Tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng NTM Tỉnh tổ chức Hội thảo “Vai trò của Hệ thống chính trị cấp cơ sở Nghệ An trong việc tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”. Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo xin được chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý đã về tham dự Hội thảo. Kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.
      Kính thưa các đồng chí!
      Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề chiến lược trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết "Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Xác định được tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân. Trực tiếp và toàn diện nhất là Nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về "nông nghiệp, nông thôn, nông dân" với mục tiêu "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường". Để thực hiện thành công mục tiêu trên, ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ - TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 làm cơ sở pháp lý để các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.
    Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” của BCHTW Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ; Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An được triển khai với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội, sự hỗ trợ đắc lực đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp, các nhà khoa học và đặc biệt là sự chủ động vươn lên của người dân với tư cách là chủ thể đã mang lại nhiều kết quả to lớn. Nông thôn Nghệ An cùng với nhiều địa phương trên cả nước đang thay đổi từng ngày với chiều hướng rất tích cực. Đặc biệt, rất đáng ghi nhận là sự tham gia bằng nội lực của mỗi người nông dân, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Không khí “nông thôn mới” tràn ngập trên xóm làng của cả tỉnh.
    Có được những kết quả như vậy là sự tổng hợp nhiều yếu tố tạo thành, trong đó sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở là nhân tố có tính quyết định đến sự thành công của chương trình. Thực tế đã cho thấy trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM một số địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện từ các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Một số xã đã về đích và nhiều địa phương khác đã tiệm cận những mục tiêu... đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của hệ thống chính trị; Đặc biệt là trong báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã chỉ ra một trong những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế đó là “Một bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức được vị trí, ý nghĩa và nội dung của Chương trình, việc phối hợp giửa các cơ quan, ban ngành và đoàn thể ở một số địa phương chưa tốt...”. Đồng thời bài học kinh nghiệm đầu tiên được rút ra sau 3 năm triển khai chương trình NTM đó là: “Để thực hiện tốt chủ trương cần có sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, có quyết tâm chính trị cao, có giải pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực, chủ động và sáng tạo của cấp ủy chính quyền; các tổ chức đoàn thể chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân. 
    Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!
Trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần NQTW8 đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình hành động thực hiện NQ26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2020; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong phiên làm việc với Trường chính trị vào ngày 24/04/2014. Với chức năng là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà, thực hiện phương châm học đi đôi với hành, gắn với việc nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của Hệ thống chính trị cấp cơ sở Nghệ An trong việc tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”. Với mong muốn từ những vấn đề diễn ra trong thực tiễn, tiếp tục tìm tòi, khảo nghiệm đề xuất những luận điểm khoa học, những kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần để thực hiện có hiệu quả Chương trình NTM của tỉnh nhà.
     Trong thời gian chuẩn bị cho Hội thảo, BTC đã nhận được sự động viên, khích lệ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự giúp đỡ, chia sẻ, phối hợp của các Sở, Ban, Nghành, đoàn thể cấp tỉnh. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được nhiều bài tham luận đầy tâm huyết của các đồng chí đại diện cho các bộ phận trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực và rất có trách nhiệm của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các giảng viên Trường Chính trị Nghệ An… Các bài viết đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về ý nghĩa, hiệu quả và cả những trăn trở trái chiều, thể hiện sự tâm huyết của các đồng chí về khoa học nói chung và với phong trào Nông thôn mới của tỉnh nhà nói riêng. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các đồng chí.
      Để đạt được mục tiêu đề ra, tại Hội thảo này chúng ta cần thảo luận, trao đổi làm rõ hơn những nội dung sau:
Một là, các vấn đề lý luận xung quanh nội dung: Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc tổ chức, vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới ở Nghệ An.
     Hai là, những kinh nghiệm, những bài học có giá trị phổ biến từ thực tiễn tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở.
    Ba là, tiếp tục đề xuất những giải pháp để nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới ở Nghệ An trong thời gian tới.
    Kính thưa Quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí!
    Việc làm của chúng ta hôm nay không phải là ở điểm khởi đầu, cũng chưa phải là điểm kết thúc; quy mô, ảnh hưởng của diễn đàn khoa học này có thể còn rất khiêm tốn so với tầm vóc to lớn của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, cả tỉnh. Tuy nhiên, những nỗ lực của chúng ta chắc chắn sẽ có giá trị rất thiết thực đối với quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở với thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nhà.
     Một lần nữa, thay mặt BTC Hội thảo, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và các đồng chí!
     Chúc Hội thảo của chúng ta thành công.
     Xin trân trọng cảm ơn!
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn