Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HƯỚNG DẪN, CHẤM TIỂU LUẬN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NGÀY CÀNG TỐT HƠN

Tác giả : Ths. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng HCM
File đính kèm: Không có

     Trong Chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hiện nay, cuối khóa học, học viên sẽ làm tiểu luận tốt nghiệp. Đối với quy định cũ, 100% học viên đều viết tiểu luận tốt nghiệp còn theo quy định mới chỉ tối đa 20% học viên trong một lớp học được viết tiểu luận tốt nghiệp (với điều kiện kết quả học tập đạt 7.0 trở lên, không có môn học, phần học nào dưới 6.0). Theo tôi, quy định mới như vậy là phù hợp với đối tượng học viên đa dạng như hiện nay ở các trường chính trị, mặt khác sẽ khuyến khích tinh thần thi đua học tập của học viên và nâng cao chất lượng tiểu luận tốt nghiệp. Như vậy, dù quy định cũ hay mới, việc viết tiểu luận, chấm tiểu luận tốt nghiệp của Chương trình Trung cấp Chính trị - Hành chính cũng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

        Trong thời gian qua, việc hướng dẫn tiểu luận, chấm tiểu luận tốt nghiệp ở Trường Chính trị Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như, đã có người của Phòng Đào tạo hướng dẫn viết tiểu luận về: kết cấu, cách thức trình bày, thể thức văn bản… tương đối cụ thể cho học viên, thậm chí học viên có thể tham khảo một cách đầy đủ hơn trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Chính vì vậy, học viên đã nắm được khung cơ bản của tiểu luận như: để trình bày một tiểu luận bao gồm những chương nào, phần nào, cách trình bày các mục ra sao, kiểu phông, kiểu chữ, cỡ chữ như thế nào, trình bày bìa, in như thế nào để tiết kiệm giấy…

Đến khi đề tài tiểu luận được phân đến cho các khoa, sau đó các khoa giao cho các giảng viên có chuyên môn phù hợp với đề tài tiếp tục hướng dẫn học viên một cách cụ thể hơn nữa. Do đó, học viên nắm được cách viết tiểu luận một cách kỹ càng hơn, hoàn thành tiểu luận nhanh hơn, kết quả thực hiện tốt hơn. Nhiều học viên đã thực sự say mê thực hiện tiểu luận của mình một cách độc lập, không sao chép các tiểu luận khác, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình công tác. Thông qua việc hướng dẫn tiểu luận, giảng viên cũng biết rõ hơn trình độ, kiến thức của học viên để từ đó có kiến nghị với cấp trên có giải pháp tốt hơn trong quy định về giảng dạy, viết tiểu luận tốt nghiệp. Qua hướng dẫn học viên viết tiểu luận, người giảng viên có thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi để nắm bắt thông tin từ thực tế ở cơ sở, từ thực tiễn cuộc sống, có được nguồn tư liệu phong phú, cập nhật để làm sinh động hơn bài giảng của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận đó, việc hướng dẫn viết tiểu luận cũng có nhiều hạn chế. Cụ thể như giảng viên hướng dẫn trên lớp không có nhiều thời gian để hướng dẫn kỹ càng, học viên ghi chép không cẩn thận nên khi đến người giảng viên hướng dẫn cuối cùng có thể phải hướng dẫn lại từ đầu. Các đề tài đưa ra cho học viên lựa chọn khá nhiều nhưng có bộ môn nhiều đề tài, có bộ môn ít đề tài nên học viên thường chọn ở môn có nhiều đề tài để có nội dung phù hợp với mình. Từ đó dẫn đến tình trạng có người hướng dẫn nhiều, có người hướng dẫn rất ít. Người hướng dẫn nhiều đương nhiên sẽ không có điều kiện soi xét kỹ nội dung đề tài mình hướng dẫn, nên đã có trường hợp các đề tài trùng lặp về nội dung (sao chép nguyên vẹn ngay giữa học viên trong một lớp với nhau), mặt khác, có những giảng viên thiếu trách nhiệm không rà soát kỹ để yêu cầu học viên viết lại nên dẫn đến hiện tượng khi chấm mới phát hiện thì đã muộn.

Thông thường, học viên thường chọn đề tài có nhiều tài liệu, dễ viết để dễ sao chép, dễ sửa chữa nên nhiều đề tài đã quá cũ, quá nhiều năm lặp đi lặp lại. Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy có những học viên làm ở một cơ quan, nhưng khi viết đề tài lại không thuộc lĩnh vực mình công tác. Do đó, nếu còn tình trạng này thì tiểu luận không đem lại cho học viên tri thức hay kỹ năng gì, càng không phụ vụ tốt hơn công việc mình đang đảm nhận. Có nhiều học viên, nhất là học viên là cán bộ vùng đồng bào dân tộc, miền núi, cán bộ xã không biết viết tiểu luận mặc dù giảng viên đã hướng dẫn rất kỹ, tận tình. Do đó, để đối phó với việc tốt nghiệp của học viên, giảng viên nhiều khi phải chấp nhận cho học viên sửa chữa một đề tài nào đó (để tránh trùng lặp) thì mới tốt nghiệp được. Nếu tiếp tục diễn ra như vậy thì kết quả học tập của học viên cũng không thể đánh giá đúng thực chất...

         Trong chấm tiểu luận tốt nghiệp, thời gian qua cũng đã thực hiện khá tốt, điều đáng ghi nhận là việc chấm tập trung, qua 2 vòng chấm độc lập, kết quả chấm tiểu luận khách quan hơn, đặc biệt là có kết quả nhanh chóng (chỉ sau 1 buổi chấm), từ đó làm cho việc lên điểm, bảo đảm chính xác kết quả học tập của học viên và nhất là đảm bảo kịp thời cho bế giảng lớp học theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc chấm tiểu luận cũng có những bất cập như: vẫn có sự nể nang người hướng dẫn nên rất ít trường hợp cho điểm thấp, việc tìm ra những tiểu luận có được do sao chép vẫn còn hạn chế giữa các lớp với nhau, thông tin giữa những người chấm độc lập vẫn có thể trao đổi với nhau nên độ khách quan chưa cao…

       Thời gian tới, để việc hướng dẫn tiểu luận tốt nghiệp ngày càng tốt hơn, theo tôi cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau đây:

      Một là, đề nghị các khoa rà soát lại toàn bộ tên đề tài tiểu luận của khoa mình (bao gồm các bộ môn cụ thể) với số lượng do nhà trường yêu cầu, nộp về nhà trường, sau đó sẽ có một hội đồng đánh giá lại tên các đề tài đó xem có phù hợp với thực tiễn không, nếu quá cũ không nên sử dụng lại. Sau khi thống nhất các đề tài cần được hướng dẫn của các bộ môn được chấp nhận, nhà trường đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường để học viên tìm hiểu, tham khảo để lựa chọn.

      Hai là, đối với học viên, khi lựa chọn đề tài nào, yêu cầu đặt ra là phải phục vụ cơ quan, đơn vị mình công tác, phù hợp với công việc mình đảm nhận. Do đó, yêu cầu học viên chọn nhiều đề tài xoay quanh công việc đang làm của họ để sau khi xem xét, nhà trường có thể quyết định cho học viên chọn đề tài nào phù hợp nhất để nâng cao chất lượng đào tạo.

       Ba là, sau khi thực hiện theo quy định mới, việc lựa chọn giảng viên hướng dẫn cần căn cứ vào năng lực, phẩm chất và đóng góp trong hoạt động khoa học. Tuy nhiên cũng không giao nhiều cho một người vì như thế cũng không có chất lượng mặt khác để hài hòa trong tiếp cận thực tiễn (qua nội dung tiểu luận) giữa các giảng viên cùng năng lực, phẩm chất nhưng khác bộ môn. Có quy định, chế tài xử phạt cụ thể đối với trường hợp thiếu trách nhiệm trong hướng dẫn tiểu luận.

        Bốn là, đối với các lớp có trình độ hạn chế, nên chăng cho thi tốt nghiệp 100% để đảm bảo công bằng trong đánh giá và tránh tình trạng đối phó trong hướng dẫn tiểu luận.

          Để chấm tiểu luận có hiệu quả, theo tôi cần thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục giữ cách chấm như cũ nhưng bộ phận phân công chấm làm thế nào để những người chấm lần 1 không biết được ai là người chấm lần 2 thì không có sự trao đổi với nhau. Việc chấm chênh lệch điểm là một lẽ đương nhiên, chúng ta không nên nhìn vào đó để nhận xét, đánh giá người chấm. Nếu không như vậy, thì chấm không thể khách quan được.

        Một giải pháp nữa là Phòng Đào tạo nên có danh sách các đề tài của các lớp trước (đưa lên mạng) để người chấm có thể tra cứu, tìm kiếm phát hiện các đề tài trùng lặp, sao chép giữa các lớp. Việc tiếp cận, tham khảo các đề tài là tốt trong nghiên cứu để kế thừa và phát triển, tuy nhiên sao chép là không thể chấp nhận được.

        Giải pháp cuối cùng là để chấm khách quan thì nhà trường xóa tên trong đề tài (cả tên lớp, tên người thực hiện và giáo viên hướng dẫn) và mã hóa, sau đó giao cho giảng viên chấm. Việc phân công giảng viên chấm không nên khép kín ở một đơn vị. Sau khi chấm xong đối chiếu với mã số để tổng hợp kết quả chấm. Từ đó đi đến kết luận kết quả cuối cùng của học viên./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn