Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Chữ Liêm trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

Tác giả : Th.s Nguyễn Thị Chiên - Giảng viên khoa Triết - CNXHKH
File đính kèm: Không có

      Chính trị là lĩnh vực liên quan đến việc giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị. Một giai cấp nhất định nào đó muốn trở thành giai cấp thống trị thì trước hết phải giành lấy quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước. Nhưng giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại còn khó hơn (V.I Lê nin), chính vì vậy, trong cuộc đấu tranh cách mạng để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thực hiện đồng thời cả hai cuộc cách mạng. Đó là giành chính quyền và xây dựng thành công chế độ chính trị mới sau khi đã có chính quyền cách mạng. Chế độ chính trị đó phải mang lại tự do thật sự cho nhân dân. Đó là chế độ chính trị thật sự dân chủ, bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền lực là thuộc về dân, quyền hành và lực lượng đều ở trong dân. Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý để nhân dân là chủ và làm chủ. Vì vậy, Đảng của giai cấp công nhân sau khi chấp chính phải xây dựng được một nền chính trị thân dân và chính tâm mà cội nguồn sức mạnh của nó là từ đoàn kết và thanh khiết. Đây cũng chính là một chế độ chính trị mà Hồ Chí Minh đã và muốn xây dựng ở Việt Nam.
      Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã bất kỳ ở cấp nào và nghành nào- đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN2000 Tập 10, tr323). Để Đảng ta thật sự là một Đảng lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải thực hành đoàn kết và thanh khiết. Chính vì lẽ đó, trong những phẩm chất cần có của người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cao chữ LIÊM.
      Theo Hồ Chí Minh, LIÊM tức là luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước và của nhân dân; “Phải trong sạch, không tham lam. Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”(Sdd, tr 636, 640). Người chỉ rõ, do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. Người đã dẫn câu nói của Khổng Tử để răn dạy những kẻ bất liêm rằng: Người mà không liêm không bằng súc vật. Và trong thực thi quyền lực, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy (Mạnh Tử).
      Để thực hiện chữ LIÊM, theo Hồ Chí Minh, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bởi lẽ, theo Người,  cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân. Người nói: “Mỗi người phải nhận rằng, tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN 1995, tập 5 tr 640). Vì lẽ đó, hơn ai hết, cán bộ phải thi đua thực hành liêm khiết để làm tấm gương cho quần chúng noi theo. Theo Người, một dân tộc biết Cần, Kiệm, Liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ.
      Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt nam đã vượt qua bao thử thách to lớn để từng bước cập bến bờ thắng lợi. Ngày nay, sau hơn 20 năm đổi mới, chúng ta đã gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ kinh tế đến văn hoá… Đặc biệt, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được Đảng ta nhận thức rõ hơn (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X). Song, để đi tới mục tiêu CNXH, chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó, một trong những thử thách lớn nhất đối với chúng ta hiện nay là tình trạng thoái hoá, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức, có quyền, mà biểu hiện của nó là bất LIÊM. Vì bất LIÊM mà tham ô, tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”, “quốc sỉ” đang làm lệch chuẩn những mục tiêu tốt đẹp của CNXH, làm băng hoại đạo đức - phong hoá, làm cho lòng dân không yên, đe doạ đến sự an nguy của chế độ… Vì vậy, hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức thực hành chữ LIÊM.
      Trước hết, Chính phủ phải thi hành một nền chính trị liêm khiết. Đảng lãnh đạo và những cán bộ, đảng viên của Đảng phải là hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. Vì vậy, chúng ta phải quán triệt trong thực tế tư tưởng và cách làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc Người đã dặn lại: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Ở thời điểm hiện nay, cần phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chiến lược quốc gia chống tham nhũng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra như khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp… sao cho chặt chẽ, đồng bộ, không còn kẽ hở cho tham nhũng lợi dụng luồn lách. Cần thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đồng thời, cần học tập kinh nghiệm phòng chống tham nhũng có hiệu quả của các nước như Xinhgapo, Trung Quốc, Hàn Quốc…
     Thứ hai, để phòng chống tham nhũng lâu dài, đi đôi với siết chặt cơ chế, luật pháp còn phải thường xuyên tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ quan chức, công chức. Trong giai đoạn hiện nay, cần làm cho cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - một kẻ thù nguy hiểm, một thứ “giặc nội xâm”, là nguồn cội của BẤT LIÊM.
     Thứ ba, sinh thời Hồ Chí Minh chỉ rõ, một trong những nguồn gốc của “quan tham” là do “dân dại”. Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót thì “quan” dù  “không Liêm” cũng phải hoá ra “Liêm”. Vì vậy, cần phải nâng cao dân trí để dân biết quyền hạn của mình, biết kiểm soát cán bộ, để “giúp” cán bộ thực hiện chữ LIÊM. Đồng thời, pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ BẤT LIÊM, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì.
     Cuộc bầu bầu cử Quốc hội khoá XII ngày 20/5/2007 đã thành công tốt đẹp. Tuyệt đại đa số nhân dân ta đã đi bỏ phiếu để bầu ra những người thật sự có đức, có tài, xứng đáng là người đại diện chân chính của mình. Với niềm tin tưởng lớn lao của nhân dân cả nước đó, hy vọng Quốc hội kỳ này sẽ là những người tiên phong thực hành chữ LIÊM để xây dựng một Chính phủ liêm khiết và một Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân như mong đợi của nhân dân và như ý nguyện của Bác Hồ ./.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn