Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Uy tín của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Khoa - Gv. Khoa xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Uy tín của người cán bộ, đảng viên là tổng hợp những thành tố phẩm chất, năng lực, đức, tài của người cán bộ, đảng viên được biểu hiện bằng sự cống hiến, ảnh hưởng của họ đối với xã hội, với cộng đồng, tập thể nơi người cán bộ đó sống và làm việc. Uy tín của cá nhân người cán bộ, đảng viên bao giờ cũng được đặt trong mối quan hệ với uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mà người cán bộ đó hoạt động, trong toàn bộ uy tín của Đảng. Uy tín của Đảng, của tổ chức tạo cơ sở tôn lên uy tín của từng cá nhân cán bộ, đảng viên lại làm tăng thêm uy tín cho Đảng, cho tổ chức. Sự vĩ đại của Đảng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mà còn được tạo nên bởi sự phấn đấu hy sinh không tiếc máu xương và những phẩm chất cao đẹp, trong sáng của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng là sự phản ánh chân thực, uy tín của Đảng đối với nhân dân. Uy tín của từng cán bộ, đảng viên được đo bằng lòng tin của cấp trên và quần chúng nhân dân. Hay nói cách khác, uy tín của cán bộ, đảng viên phải được thừa nhận trong lòng quần chúng nhân dân. Chut tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thươncs cho người ta bắt chước. Uy tín của người cán bộ, đảng viên là do chính người cán bộ đó tạo nên bằng sự nỗ lực phấn đấu luyện đức, rèn tài, những hành động hữu ích cụ thể. Uy tín đó không thể chỉ được tạo nên bởi bằng cấp, chức vụ. Trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức của người cán bộ, đảng viên không tương xứng với cương vị công tác thì có thể dẫn đến hậu quả xấu. Hiện nay một số cán bộ, đảng viên được đề bạt, sắp xếp ở những vị trí trọng trách, nhưng uy tín thực sự của người cán bộ đó chưa ngang tầm với nhiệm vụ. “ Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước….Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục”( Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI). Trong những trường hợp ấy, cấp dưới, quần chúng chấp hành mệnh lệnh, chịu sự chỉ huy của cán bộ đó không phải vì cá nhân của cán bộ ấy mà là vì lợi ích chung của cách mạng. “ Đó là sự phục tùng Chính phủ và đoàn thể chứ không phải phục tùng cá nhân ai”.(Hồ Chí Minh, toàn tập, NXBCTQG, H.1995, tập 6, tr68). Người cán bộ ấy không được quần chúng nhân dân tin ,phục, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Con đường chân chính và đúng đắn để nâng cao uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên là sự tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của họ. Đồng thời các cấp ủy đảng cần tạo những điều kiện cần thiết để cán bộ, đảng viên cống hiến, bộc lộ phẩm chất, tài năng của mình. Sự quan tâm của tổ chức và sự phấn đấu của mỗi cá nhân quan hệ chặt chẽ, tác động với nhau. Tổ chức bồi dưỡng và sử dụng đúng người, đúng việc chẳng những giúp cho cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất, năng lực của mình, mà còn làm cho công việc của tổ chức được trôi chảy, hiệu quả hơn, mọi người được làm trong bầu không khí dân chủ và đoàn kết hơn, do đó uy tín của tổ chức được nâng cao hơn. Ngược lại, sự phấn đấu của mỗi người không chỉ giúp cho bản thân người đó có uy tín trong tổ chức, mà còn góp phần nâng cao uy tín cho tổ chức ấy. Trên cơ sở phân tích trên có thể đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần củng cố, nâng cao uy tín của người cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay: * Thứ nhất, phải tích cực, kiên trì thực hiện Chiến lược cán bộ đã được Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng thông qua. Trong đó thực hiện đồng bộ từ lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và những chính sách bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đối với từng loại cán bộ. Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc không thể thành công nếu không có đội ngũ cán bộ tốt. Mỗi loại công việc phải có một loại cán bộ tương ứng, công việc nào thì cán bộ ấy, dùng cán bộ như “dùng mộc”. *Thứ hai, bổ sung và hoàn thiện các loại quy chế, văn bản pháp quy đã có, xây dựng mới các loại quy chế xác định chức trách và nhiệm vụ cho từng loại cán bộ. Trên thực tế, trong công tác cán bộ của chúng ta hiện nay còn thiếu những quy chế cần thiết cho vấn đề này. Tạo môi trường thuận lợi, những điều kiện vật chất, tinh thần cần thiết để cho từng cán bộ có thể cống hiến nhiều nhất cho xã hội, bộc lộ phẩm chất, năng lực của mình, trên cơ sở đó mới có thể đánh giá đúng uy tín thật sự của từng cán bộ cụ thể. Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của công tác cán bộ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra: “ Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu…”( Văn kiện Đại hội XI của Đảng, trang 261). *Thứ ba, thực hiện một cách thường xuyên việc kiểm tra về uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng cách lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cấp dưới, của quần chúng nhân dân một cách chân thực về từng cán bộ, đảng viên. Quần chúng bao giờ cũng là tai mắt khách quan. Đương nhiên việc lấy ý kiến quần chúng phải thật sự dân chủ và trung thực. Mọi biểu hiện gò ép một cách có chủ đích trong vấn đề này đều là sự bóp méo hiện thực, phủ nhận tính khách quan. Trên cơ sở kiểm tra về uy tín của cán bộ, đảng viên, có phương hướng, biện pháp để cho từng cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện được tốt hơn. Nhờ đó, uy tín được nâng lên./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn