Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Một số phương hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại Trường Chính trị Nghệ An trong thời gian tới

Tác giả : Th.s Nguyễn Khắc Thắng - TP. Khoa học – Thông tin – Tư liệu
File đính kèm: Không có

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong hai chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng được xác định của các trường chính trị tỉnh, thành phố. Trong Quyết định số 334/QĐ - TU ngày 05 tháng 4 năm 1993 của Tỉnh ủy Nghệ An và Quyết định số 1779/QĐ - UB ngày 27 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (nay là Trường Chính trị Nghệ An) đã ghi rõ chức năng, nhiệm vụ cơ bản của nhà trường là: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh theo đối tượng được phân cấp; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về công tác lý luận, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, vận động quần chúng. Trong những năm vừa qua, tại Trường Chính trị Nghệ An gắn liền với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn không ngừng được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Thống kê từ năm 2005 đến nay các đơn vị, cá nhân trong nhà trường đã triển khai thực hiện 32 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học trong đó 02 đề tài cấp tỉnh, cấp ngành, 13 đề tài cấp trường, 17 đề tài cấp khoa. Tất cả các đề tài đều được nghiệm thu đạt loại khá trở lên (có 14 đề tài được xếp loại xuất sắc chiếm 43,75%). Các đề tài, đề án nói trên được triển khai nghiên cứu và quản lý theo quy định chung của nhà nước và quy chế nội bộ của trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu. Có thể nói, đẩy mạnh việc nghiên cứu đề tài, đề án khoa học của nhà trường trong thời gian vừa qua bên cạnh tác dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường còn góp phần nhất định trong việc hoạch định chính sách và tổ chức lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội cho tỉnh cũng như các huyện, xã tại địa bàn nghiên cứu Bên cạnh việc nghiên cứu đề tài khoa học, hàng năm mỗi giảng viên theo quy chế của nhà trường đều thực hiện nhiệm vụ đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Kết quả nghiên cứu thực tế được báo cáo bằng văn bản, được Hội đồng khoa học trường thông qua và trình bày trước tập thể giảng viên để cùng góp ý, trao đổi. Qua hoạt động này, kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên không ngừng được bổ sung, góp phần làm sinh động, phong phú thêm cho các bài giảng, từng bước thực hiện được yêu cầu“gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy”. Từ năm 2005 đến nay đội ngũ giảng viên nhà trường đã thực hiện hơn 130 đề tài nghiên cứu thực tế ở cơ sở tạo ra nguồn tư liệu phong phú phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Có thể nói thông qua hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học, đi thực tế cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng trưởng thành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm, vốn sống, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ năm 2005 đến nay, nhà trường cũng đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo khoa học quan trọng, góp phần làm rõ thêm nhiều vấn đề từ đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn như:“Nâng cao hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy tại các Trường chính trị”; “Khai thác giá trị khoa học từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vận dụng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay"; “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản và con đường đi lên CNXH của Việt Nam"; “Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị” ... thông qua các cuộc Hội thảo khoa học này cán bộ, giảng viên của nhà trường có dịp giao lưu khoa học với nhiều cán bộ quản lý, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh qua đó tích lũy thêm nhiều tri thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, quản lý. Trường cũng thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên đề như mời các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài tỉnh nói chuyện chuyên đề hoặc phân công cho các khoa chuẩn bị các nội dung báo cáo chuyên đề theo định kỳ. Nhiều buổi báo cáo chuyên đề của giảng viên đã đạt hiệu quả mang tính thiết thực cao như: chuyên đề về công tác soạn thảo và ban hành văn bản, chuyên đề về tình hình phát triển các Khu CN của tỉnh, về tình hình QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh...Qua các đợt sinh hoạt chuyên đề này, cán bộ, giảng viên được bổ sung thêm nhiều thông tin bổ ích, quan trọng trên nhiều lĩnh vực góp phần làm giàu thêm những kiến thức thực tiễn và làm cho các bài giảng được sinh động và hấp dẫn hơn. Mặc dù còn nhỏ bé song những kết quả đạt được trên đây cũng đã thể hiện một bước phát triển nhất định của nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Theo chúng tôi, đạt được những kết quả đó là do những nguyên nhân cơ bản sau đây: - Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác NCKH, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Năm 2005, Đảng ủy Trường đã có Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác NCKH, tổng kết thực tiễn. - Trường đã xây dựng và hàng năm đều tiến hành nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế NCKH tạo ra cơ sở pháp lý và từng bước chuẩn hóa, quy trình hóa hoạt động NCKH - Lực lượng cán bộ, giảng viên ngày càng trưởng thành, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, trình độ và phương pháp NCKH ngày càng được nâng lên - Hàng năm, HĐKH Nhà trường đã chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch NCKH bài bản, chi tiết; ban hành các văn bản cần thiết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện. - Kinh phí đầu tư cho công tác NCKH hàng năm được tăng lên, tạo điều kiện để các đơn vị nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu tích cực có hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác NCKH, TKTT trong nhà trường vẫn còn những hạn chế sau đây: - Kết quả hoạt động NCKH, TKTT vẫn chưa ngang tầm với vị thế, tiềm năng, yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu với trên 30 thạc sỹ của nhiều chuyên ngành nhưng các đề tài nghiên cứu chủ yếu vẫn là cấp trường, cấp khoa với quy mô nghiên cứu còn nhỏ. Số lượng những đề tài NCKH cấp cao (từ tỉnh trở lên) còn quá ít. - Việc lựa chọn một số đề tài nghiên cứu chưa hợp lý, chưa mang tính thiết thực và gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của nhà trường - Thời gian dành cho NCKH, TKTT còn ít so với thời gian giảng dạy, đứng lớp. - Đầu tư cho nghiên cứu khoa học còn mang tính dàn trải, cào bằng dẫn đến hiệu quả thấp. - Việc tổ chức nghiệm thu vẫn còn biểu hiện nể nang, chiếu lệ… làm ảnh hưởng đến tính công bằng và động lực trong nghiên cứu KH. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế thiếu sót, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường, công tác NCKH, TKTT trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - Phối hợp với Sở KH-CN và các ban ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quy định, cơ chế phù hợp (đặc biệt là cơ chế tài chính) cho công tác NCKH, TKTT trong nhà trường. Phấn đấu đưa nhà trường trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và được cấp kinh phí nghiên cứu khoa học thường xuyên. - Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng nhất là của Đảng bộ tỉnh nhà để triển khai các đề tài nghiên cứu đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. - Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài về cải tiến, đổi mới phương pháp và nội dung chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn bài giảng, đề cương bài giảng hoặc tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ có chất lượng, tiến tới có giáo trình lưu hành nội bộ của một số môn học, phần học. - Khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách đãi ngộ hợp lí để động viên cán bộ, viên chức nhà trường tham gia NCKH. - Tổ chức Hội thảo về NCKH nhằm rút kinh nghiệm để hoạt động NCKH của nhà trường trong thời gian tới thiết thực và hiệu quả hơn./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn