Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tác giả : T s Trần Công Dương - Thường trực Tỉnh ủy-Nguyên Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ nói chung, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói riêng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của nhà trường. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các trường chính trị…”*. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII xác định: “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp…”**. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới Trường chính trị Nghệ An cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong đó cần quan xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, trong những năm qua mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ kịp thời yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đều tiếp tục có bước phát triển mới. Có được kết quả đáng phấn khởi đó là nhờ nhà trường thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên được bổ sung số lượng, trẻ hóa và được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cho đến nay, trong số 71 cán bộ, giảng viên có trên 30 thạc sỹ, 1 giảng viên cao cấp, 17 giảng viên chính. Hầu hết cán bộ giảng viên đều yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm khá vững vàng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác giáo dục chính trị nói riêng, trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường còn nhiều hạn chế, bất cập kể cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Vì vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trường Chính trị Nghệ An cần phải tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây: Một là, tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện đề án “Xây dựng Trường Chính trị Nghệ An vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” giai đoàn 1999 – 2011, trong đó tập trung đánh giá quá trình vận hành tổ chức bộ máy và thực hiện chiến lược xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên nhà trường như trong đề án đã xác định, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2020, trong đó xác định rõ tổ chức bộ máy và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. * Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, trang 256 ** Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, trang 81 Hai là, trên cơ sở quy định tiêu chuẩn chung của Đảng và Nhà nước về cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, từ hoạt động thực tiễn và yêu cầu chức năng nhiệm vụ của nhà trường, tiến hành cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên làm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong giai đoạn mới. Ba là, tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ cán bộ giảng viên các khoa trên cơ sở cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng và xu hướng phát triển. Hàng năm, rà soát đánh giá, bổ sung quy hoạch. Từ trước tới nay Trường mới tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, chưa quan tâm quy hoạch đội ngũ giảng viên, từ giảng viên chính, đến giảng viên cao cấp ở các khoa, phòng, theo cơ cấu, tiêu chuẩn, chuyên ngành đào tạo. Vì vậy, thời gian tới ngoài quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cần tiến hành quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu giảng dạy các bộ môn, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ phải được thực hiện theo một quy trình thi tuyển khoa học, chặt chẽ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trên cơ sở tiêu chuẩn quy định. Để có nguồn tuyển dụng cán bộ vào trường, đáp ứng thực chất về yêu cầu tiêu chuẩn, cần có chính sách thu hút, ưu tiên lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, những người có học vị thạc sỹ, tiến sĩ, những người đã trải qua thực tiễn công tác ở cơ sở. Trong quá trình tuyển chọn cần quan tâm quá trình học tập trưởng thành của đối tượng dự tuyển trong quá trình học phổ thông, học đại học và ra trường công tác ở các cơ quan, đơn vị trước đó. Bao gồm, ý thức, quan điểm chính trị, phong cách, lối sống, năng khiếu, sở trường cũng như học lực để lựa chọn chính xác đảm bảo yêu cầu chất lượng. Năm là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường, đáp ứng ba yêu cầu: “vững vàng về lý luận, nhuần nhuyễn về phương pháp, sâu sát về thực tiễn”. Trên cơ sở cơ cấu, quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên, hàng năm bố trí cho giảng viên đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên sâu theo các chuyên ngành. Mặt khác, cần có kế hoạch hàng năm bố trí cho đội ngũ giảng viên đi thực tế, tổng kết thực tiễn. Đối với đội ngũ giảng viên đã có quá trình trải qua thực tiễn công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, hay các doanh nghiệp thì hàng năm bố trí đi thực tế ít nhất một tháng, để tiếp cận thực tiễn. Đối với đội ngũ giảng viên trẻ, chưa qua thực tiễn công tác ở cơ sở, thì cần bố trí về công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong hệ thống chính trị hoặc ở doanh nghiệp ít nhất một năm, tùy theo chuyên ngành giảng dạy, sau đó hàng năm, mỗi năm đi thực tế một tháng để tích lũy kiến thức thực tiễn. Quá trình đi thực tế cơ sở tổng kết thực tiễn của giảng viên cần theo một chương trình, kế hoạch và đề cương được lãnh đạo nhà trường phê duyệt với yêu cầu, nội dung cụ thể, hết đợt phải có thu hoạch được nghiệm thu kết quả làm cơ sở đánh giá xếp loại giảng viên hàng năm. Đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Hàng năm nhà trường cần quan tâm cử giảng viên đi dự các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho đội ngũ giảng viên. Quy định tiêu chuẩn bắt buộc giáo viên đứng lớp phải có chứng chỉ sư phạm. Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng, dự giờ, thi giảng viên giỏi, tăng cường kiểm tra việc biên soạn giáo án, tổ chức hội thảo khoa học… Sáu là, cần quan tâm tạo dựng môi trường công tác thuận lợi để mỗi một cán bộ, giảng viên say sưa, tâm huyết, sáng tạo, phát triển tài năng, cống hiến trưởng thành. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá cán bộ, giảng viên phải trên cơ sở tiêu chí cụ thể, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, uy tín trong tập thể cán bộ, giảng viên và học viên. Quá trình đánh giá phải được tiến hành theo một quy trình công khai dân chủ, đảm bảo công bằng, khách quan. Tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện quy trình bố trí, đề bạt và thực hiện chính sách cán bộ. Thông qua việc đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, năng lực sở trường, hiệu quả công tác,…để thực hiện chính sách cán bộ. Phải thường xuyên quan tâm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống gia đình bằng chính lao động nghề nghiệp của mình. Đổi mới trang thiết bị dạy học, nhất là phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin để giảng viên cải thiện điều kiện, nâng cao chất lượng giảng dạy. Phải xây dựng trong nhà trường một môi trường sư phạm, công bằng, dân chủ, đoàn kết, thân ái, đầy tình đồng chí, đồng nghiệp. Ở trong môi trường đó, mỗi một cán bộ, giảng viên ai cũng thấy mình được quan tâm, được đối xử công bằng, đều có điều kiện phát huy năng lực sở trường, tự do sáng tạo, đều có cơ hội cống hiến trưởng thành. Có thể khẳng định, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường chính là nhân tố quyết định sự trưởng thành phát triển của nhà trường trong mọi giai đoạn lịch sử. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là “công việc gốc” thường trực trong mọi hoạt động của nhà trường. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trên là những bài học thực tiễn rút ra trong quá trình triển khai thực hiện đề án xây dựng Trường về công tác cán bộ giai đoạn 1999-2011, xin được trao đổi rút kinh nghiệm.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn