Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Một số suy nghĩ về việc thực hiện công tác quốc phòng ở đảng bộ xã Đồng Văn huyện Thanh Chương hiện nay

Tác giả : Hồ Sỹ Quế - TK.Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Xây dựng Tổ quốc gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đặt ra từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay. Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng từ Đại hội VI đến nay, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Đảng bộ xã Đồng Văn huyện Thanh Chương là đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Bài học rút ra ở đây là đảng bộ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với việc tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của xã. Quá trình thực hiện các nội dung công tác quốc phòng, đảng bộ, chính quyền, ban chỉ huy quân sự của xã Đồng Văn đã xác định rõ những thuận lợi khó khăn, đặc biệt là những khó khăn khi thực hiện các nội dung công tác quốc phòng hiện nay: Đồng Văn là xã đất chật, người đông, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, lao đông nông nghiệp dôi dư nhiều, họ phải đi tìm kiếm việc làm gây khó khăn cho việc huy động lực lượng khi làm công tác quốc phòng. Do sự tác động của cơ chế thị trường và sự hoạt động đa dạng của nền kinh tế nhiều thành phần, mỗi người dân họ phải tự lo liệu lấy cuộc sống của bản thân và gia đình họ, điều đó cũng gây không ít khó khăn cho việc huy động lực lương làm công tác quốc phòng. Vì vậy việc tuyển chọn lực lượng trong độ tuổi tham gia dân quân, nhất là lực lượng để biên chế vào trung đội dân quân cơ động phải thường trực tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động làm công tác quốc phòng tại xã còn eo hẹp, chưa tương xứng với công sức mà họ phải bỏ ra. Vì vậy những người được giao nhiệm vụ phụ trách các công việc về lĩnh vực quốc phòng - an ninh ở cơ sở còn thiếu phấn khởi, khi thực hiện nhiệm vụ. Nhờ xác định được những thuận lợi, khó khăn trên nên trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Văn đã thực hiện khá tốt các nội dung công tác quốc phòng. Từ việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng đến xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đào tạo cán bộ quân sự được quan tâm; thực hiện tốt chế độ chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội. Từ thực tiễn công tác quốc phòng ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Một là: phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, điều đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã cả nhiệm kỳ, năm năm, từng năm và việc tham mưu cụ thể hóa các nội dung đó của Ban chỉ huy quân sự xã qua từng năm. Hai là: Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của đảng bộ thông qua hoạt động của Hội đồng nhân dân nhân, Ủy ban nhân dân thực hiện rõ ràng cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành,ban chỉ huy quân sự cùng các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Đặc biệt phải có sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra của các ban ngành, đoàn thể, tạo được phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở. Ba là: Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến về mọi mặt trên địa bàn xã. Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung công tác cụ thể cho từng tháng, từng quý và cả năm. Tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền các nội dung có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian nhất định. Kế hoạch công tác cần nêu rõ các nội dung công việc như kế hoạch Huấn luyện dân quân, giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân trong sạch, vững mạnh; xây dựng trung đội dân quân cơ động có đủ năng lực trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Khi xây dựng kế hoạch cần phải thật cụ thể về nội dung công việc, thời gian cần thực hiện, dự trù kinh phí, đặc biệt phải quan tâm đến tính khả thi của kế hoạch. Và khi kế hoạch đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua thì cần thực hiện tốt các nội dung đã đề ra để tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng dân quân nói chung và trung đội dân quân cơ động nói riêng. Bốn là: Luôn luôn phát huy tính chất tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của lực lượng dân quân trong việc tham gia hoạt động lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm là: Quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở.Quan tâm xây dựng cơ sở chính trị-xã hội nhất là thế trận lòng dân,động viên khuyến khích nhân dân tham gia một cách tự giác vào các hoạt động bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn xã. Sáu là: Thường xuyên giáo dục nhân dân đề cao, cảnh giác đối với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Bạo loạn lật đổ” và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân. Bảy là: Đảng bộ luôn luôn chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nhằm ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nội bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể đoàn kết thống nhất. Để thực hiện tốt hơn nưa công tác quốc phòng trong trong giai đoạn mới tôi thấy đảng bộ xã Đồng Văn cần giải quyết một số nội dung sau: - Cần đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục nội dung công tác quốc phòng, đặc biệt là cần sử dụng các phương tiện nghệ thông tin, để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo ra được sự sinh động, hấp dẫn hơn của công tác tuyên truyền. Cần bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên làm công tác giáo dục quốc phòng ở các xã nói chung cũng như xã Đồng Văn nói riêng, để họ truyền đạt các nội dung công tác quốc phòng có hiệu quả hơn. Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu tổng kết thực tiễn hoạt động của công tác quốc phòng ở cơ sở để có chế độ chính sách phù hợp hơn đối với lực lượng dân quân, lực lượng an ninh, lực lượng dự bị động viên ở cơ sở nhất là kinh phí cho các hoạt động huấn luyện, hoạt động của trung đội dân quân thường trực. Đề nghị Nhà nước có chế độ cho chức danh xã đội phó được hưởng lương theo Nghị định 121. Vì khối lượng công việc giao cho chức danh này khá nhiều nhưng chế độ hiện nay chưa tương xứng./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn