Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Quán triệt những quan điểm cơ bản của Đại hội X vào giảng dạy lịch sử Đảng.

Tác giả : Dương Thanh Bình
File đính kèm: Không có

      Lịch sử Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta qua các thời kỳ lịch sử. Công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng còn có nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đánh dấu một chặng đường phát triển của toàn Đảng, đánh dấu bước phát triển trong sự lãnh đạo của Đảng ta.
      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X diễn ra trong khi công cuộc đổi mới đã, đang đạt được những thành tựu rất quan trọng và đất nước có bước phát triển to lớn để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy, trong giảng dạy Lịch sử Đảng hiện nay, cần chú ý quán triệt những quan điểm cơ bản của Đại hội X.
      Thứ nhất, cần quán triệt nhận định của Đại hội X trong đánh giá thành tựu của đất nước sau 20 năm đổi mới là đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Đó là sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện: đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội; kinh tế tăng trường khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức mạnh tổng hợp quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đep; nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn.
      Thứ hai, Đại hội X nhấn mạnh con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn.
       Nhận thức sáng tỏ hơn trước hết là mục tiêu và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với 8 đặc trưng
       - Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
       - Do nhân dân làm chủ.
       - Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất.
       - Có nền văn hoá tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
       - Con người được giải phóng mọi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện.
       - Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
       - Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
       - Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
      Cùng với việc xác định mô hình, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chúng ta còn nhận thức sáng tỏ hơn về chặng đường, bước đi của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nước ta đã hoàn thành chặng đường đầu của thời  kỳ quá độ và đang ở chặng thứ hai, chặng đường đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020. Trong mỗi chặng đường lại có những giai đoạn, bước đi với những mục tiêu cụ thể. Thực tiễn của công cuộc đổi mới đã chứng minh khả năng nước ta có thể bỏ qua chủ nghĩa tư bản để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bỏ qua chủ nghĩa tư bản là bỏ qua quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng của chủ nghĩa tư bản, nhưng kế thừa những thành tựu văn minh mà loài người đạt được dưới chủ nghĩa tư bản.
       Đại hội cũng đã xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
       - Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
       - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
       - Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của toàn xã hội.
       - Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
       - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
       - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
       - Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
       - Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.
      Thứ ba, Đại hội X đã tổng kết những bài học chủ yếu trong quá trình tiến hành đổi mới: đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới phải tiến hành toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi và cách làm phù hợp. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới; phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại  trong điều kiện mới; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
      Thứ tư, Đại hội X khẳng định: Nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới.
      Đại hội X có sự phát triển mới trong nhận thức về bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng. Đại hội thống nhất diễn đạt về Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
      Đại hội X nhấn mạnh: Trong những năm tới, phải giành nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân  và tính tiền phong của Đảng; xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
      Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua nhấn mạnh 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, tự phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; giữ mối liên hệ với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng phải nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, vì đó là sự thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và cũng là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
      Đại hội X cũng nhấn mạnh việc nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng; nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; làm rõ cơ sở lý luận và thực thực tiễn của đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới, kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường chống tham nhũng, lãng phí.
      Lịch sử Đảng là môn khoa học gắn nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Đảng, của phong trào cách mạng của quần chúng, do đó nó phải cập nhật những sự kiện lịch sử Đảng, sự kiện cách mạng Việt Nam một cách thường xuyên, liên tục. Trong quá trình giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, giảng viên cần đưa vào bài giảng những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung, chương trình và với từng đối tượng học viên nhằm đạt được kết quả cao nhất ./.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn