Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Yên Hòa - Huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An, vấn đề đặt ra cần giải quyết

Tác giả : Bùi Thị Hoa - Trưởng khoa nhà nước – Pháp luật
File đính kèm: Không có

Xuất phát từ tầm quan trọng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII đã chỉ rõ: "Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp." (VKHNlần thứ 8 BCHTW- khoá VII, Hà nội năm 1995 tr.35). Muốn nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND, cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa HĐND và UBND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Yên Hòa là trung tâm của cụm 6 xã vùng trong của huyện Tương Dương, là một trong những xã thuộc vùng núi cao của Tỉnh nghệ An, cách trung tâm huyện 48 km về phía nam. Yên Hòa có 3 dân tộc cùng sinh sống, bao gồm dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Kinh. Trong đó dân tộc Khơ Mú chiếm: 13,4%, còn lại dân tộc Kinh và dân tộc Thái. Dân cư toàn xã gồm: 978 hộ, có 4.527 khẩu; trong đó có 431 hộ nghèo, chiếm 44,1%, nhân khẩu nghèo 1.953 khẩu. Xã có 12 bản. Nhiệm kỳ 2004- 2011, HĐND xã Yên Hòa bầu được 25 vị đại biểu. Trong đó: + Số đại biểu nam: 22 vị, chiếm 88% + Số đại biểu nữ : 3 vị, chiếm 12% + Đại biểu dân tộc Thái: 23 vị chiếm: 92% , dân tộc Khơ Mú: 1 vị, chiếm: 4%; dân tộc Kinh: 1 vị, chiếm: 4%. Nhiệm kỳ 2004 – 2011 UBND xã Yên Hòa gồm có Chủ tịch, Phó chủ tịch và 3 ủy viên ủy ban. Mối quan hệ giữa HĐND và UBND xã Yên Hòa nhiệm kỳ (2004 - 2011), được thể hiện thông qua những hoạt động sau: Thứ nhất, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân. Để tạo nên sự thành công của mỗi kỳ họp HĐND, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố chuẩn bị nội dung kỳ họp. Nhận thức được tầm quan trọng nói trên, Thường trực HĐND xã Yên Hòa đã chủ động phối hợp với thường trực Đảng uỷ, Ủy ban mặt trận tổ quốc và Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp. UBND xã được phân công cùng với Thường trực HĐND chuẩn bị điều kiện vật chất cũng như nội dung chương trình cho kỳ họp. Cụ thể, UBND: - Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng, 1 năm của xã; báo cáo dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách xã hàng năm; - Chuẩn bị các đề án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu dân cư và các loại đất khác theo thẩm quyền; đề án làm mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá bản; - Chuẩn bị đề án về xóa nghèo nhanh, bền vững ở xã; đề án thực hiện chỉ tiêu trồng rừng hàng năm; đề án di dân phát triển kinh tế; - Chuẩn bị đề án phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương. Chủ tịch UBND đã phân công các ban, giúp UBND nghiên cứu, thu thập thông tin dự thảo các báo cáo, đề án để UBND xem xét trước khi trình HĐND xã thảo luận thông qua. Thường trực HĐND còn phối hợp với văn phòng UBND gửi các báo cáo, đề án, giấy mời cho các đại biểu HĐND xã, đại biểu HĐND huyện, tỉnh, đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của xã; chuẩn bị điều kiện vật chất khác cho kỳ họp được tiến hành đúng kế hoạch, thuận lợi và đạt kết quả tốt. Thứ hai, Trong quá trình tiến hành kỳ họp Tại kỳ họp, HĐND đã tiến hành xem xét các báo cáo, đề án do UBND xã đệ trình, như: báo cáo thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội xã 6 tháng, năm; báo cáo thực hiện đề án trồng rừng; đề án xóa nghèo nhanh, bền vững; đề án bảo vệ tài nguyên khoáng sản… Các báo cáo nêu trên đã được UBND chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, được HĐND và cử tri của xã đánh giá đạt chất lượng tốt, do vậy đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND xã Yên Hòa. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn, đã gửi câu hỏi cho Thường trực HĐND. Thường trực HĐND chuyển câu hỏi chất vấn cho cán bộ UBND bị chất vấn. Người bị chất vấn nghiên cứu câu hỏi và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND. Đối với những câu hỏi chất vấn nội dung phức tạp, cần có thời gian kiểm tra, thu thập số liệu, Thường trực HĐND cho phép trả lời bằng văn bản gửi đến người chất vấn và Thường trực HĐND sau kỳ họp. Thông qua chất vấn và trả lời chất vấn, các vấn đề về quản lý tài nguyên, khoáng sản, thực hiện chế độ xóa nghèo nhanh bền vững… của xã Yên Hòa đang có nhiều ý kiến khác nhau đã được làm rõ, nhờ vậy đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Thứ ba, sau kỳ họp Hội đồng nhân dân. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND kịp thời đôn đốc UBND xã triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND, như nghị quyết về tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; nghị quyết xóa nghèo nhanh bền vững; nghị quyết thực hiện định mức trồng rừng hàng năm... UBND xã Yên Hòa triển khai các biện pháp nhằm huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết HĐND. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2010 xã Yên Hòa đã đạt được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để trẻ em trong xã bước vào năm học mới được thuận lợi. Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đầu năm 2010 giảm 5,5% hộ nghèo so với năm 2009. Năm 2010 bình xét toàn xã có 317 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 56,6.% so với chỉ tiêu huyện giao. An ninh chính trị trật tự an toàn được giữ vững, công tác quản lý hành chính về ANTT được chú trọng. Tuy vậy, so với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đặc biệt đối với một xã vùng cao hiện nay đang là điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép và buôn bán ma túy, thì cần phải tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý của chính quyền xã. Để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Chính quyền xã Yên Hòa trong thời gian tới cần phải giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND và UBND xã. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết để thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐND và UBND xã Yên Hòa Thứ nhất, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của HĐND và UBND do pháp luật quy định và thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND và UBND xã cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp hoạt động. Nội dung quy chế phải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn mỗi cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung, điều kiện cho kỳ họp; trong việc chất vấn và trả lời chất vấn; trong việc đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp HĐND. Thứ hai, trong quá trình thực hiện mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa HĐND và UBND sẽ phát sinh những vướng mắc, các bên phải phối hợp giải quyết kịp thời, để không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chính quyền xã Yên Hòa. Thứ ba, khi thực hiện quyền chất vấn, các đại biểu Hội đồng nhân dân phải phát huy trách nhiệm của người đại biểu, nghiên cứu kỹ vấn đề cần chất vấn. Vấn đề chất vấn phải liên quan đến trách nhiệm của người trả lời chất vấn, câu hỏi chất vấn ngắn gọn, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề, không trùng lặp với câu hỏi của đại biểu khác. Cán bộ UBND trả lời chất vấn phải phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, trước đại biểu HĐND trả lời đúng trọng tâm vấn đề, trung thực, dễ hiểu, không trả lời mang tính chiếu lệ, đối phó. Thứ tư, nếu cán bộ UBND trả lời chất vấn, đại biểu nêu câu hỏi chất vấn thấy không thỏa đáng, Thường trực HĐND phải đưa ra HĐND để biểu quyết; nếu cần, phải quy kết trách nhiệm đối với người trả lời chất vấn. Thứ năm, HĐND và UBND xã cần chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa HĐND và UBND xã, đặc biệt trong trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau về phối hợp thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, cần có sự chỉ đạo của Đảng ủy xã để tạo nên sự thống nhất hành động./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn