Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả : Vũ Ngọc Hải - Trưởng khoa Dân vận
File đính kèm: Không có

Ngày 15 tháng 10 năm 1949 trong tác phẩm “Dân vận” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết luận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hơn 60 năm qua quán triệt tư tưởng “dân vận khéo”, “ tất cả vì lợi ích nhân dân” của Người, Đảng và nhà nước ta từ trung ương đến cơ sở, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể nhân dân đã có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp pháp và chính đáng cho nhân dân; sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công cuộc đổi mới tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước đang được Đảng và Nhà nước ta đặt vào nhiệm vụ chiến lược hàng đầu với quan điểm: “CNH,HĐH là sự nghiệp của toàn dân, của các thành phần kinh tế…”, “lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, động viên toàn dân cần kiệm xây dựng đất nước…tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, phát triển văn hóa giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”. Tuy nhiên trên thực tế trên các bình diện của đời sống xã hội, việc phát huy nguồn lực, chăm lo lợi ích cho các tầng lớp nhân dân việc phát huy công tác dân vận và làm dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh đang thực sự bộc lộ những hạn chế bất cập trong việc “ nói đi đôi với làm”, tác phong, thái độ, trách nhiệm dân vận của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang là “công bộc” của nhân dân . Quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta cần điểm lại và hiểu rằng: cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cũng bắt đầu bằng “dân vận”. Quyết định ra đi tìm đường cứu nước bằng một hành trang tư tưởng lớn “yêu nước, thương dân” một ý chí, một hành động dũng cảm lớn lao “đi ra nước ngoài xem người ta làm như thế nào để về cứu dân, cứu nước”. Tư tưởng lớn, ý chí lớn, hành động lớn đó ở Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bắt đầu từ những suy nghĩ, lời nói, việc làm thật gắn bó với đời thường, với bao mong ước được tự do, cơm áo, học hành của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội. Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói và làm đều xuất phát từ mục đích, mục tiêu cao cả đó là vì “ích quốc lợi dân”, bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu Người cũng chỉ theo đuổi một mục đích, một ham muốn đến tột bậc “làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong suy nghĩ Người không bao giờ tự xưng mình là Chủ tịch nước mà chỉ là “gánh vác chức chính phủ do đồng bào ủy thác cho tôi, giống như một người lính xông pha ngoài mặt trận…” mà cũng chỉ với tư cách là một đồng chí già viết thư trao đổi với các đồng chí ở tỉnh nhà và cuối cùng đó là “đồng bào yêu quý” . Tư tưởng “ích quốc lợi dân”, “tất cả vì lợi ích nhân dân” ở Người đã trở nên động lực lớn lao khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đứng lên đấu tranh giành chính quyền, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó hài hòa, sâu đậm trong tâm hồn nhân dân, Người đã tìm mọi cách đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Cuộc sống đời thường của Người giản dị đến khiêm nhường, tác phong đạo đức trong sáng đến lạ thường mà mỗi một ai cũng soi thấy mình ở trong lòng Người và chính Người cũng có trong lòng mỗi một người dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm” là “dân vận khéo”, “Cần kiệm, liêm chính” là dân vận khéo; “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì hại đến dân thì hết sức tránh” làdân vận khéo; “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân” là dân vận khéo và Người đã dạy chúng ta “chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Dân vận khéo trái ngược với căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, quan liêu, cậy quyền, cậy thế, tư túng bè phái, kiêu ngạo, tham ô, lãng phí… Quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay không có nghĩa là dừng lại ở những lời kêu gọi hô hào chung chung hay chạy ở vòng ngoài của cuộc sống mà phải đi thẳng vào cuộc sống của nhân dân để vận động xóa đói giảm nghèo, xóa tập tục, tệ nạn, chống quan liêu, xa hoa, lãng phí….Thử hỏi rằng “ai xóa ? ”, “ai chống ? ”, phải chăng đây là sự nghiệp của toàn dân; Trong khi dân chưa được giác ngộ, chưa hiểu biết đầy đủ; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp, đối tượng nhân dân chưa đồng bộ mà còn có độ chênh lệch vùng miền…mà cán bộ đảng viên lại chưa hòa mình vào quần chúng để nâng quần chúng lên ngang bằng mình” hoặc cán bộ đảng viên “tay cầm chủ trương, đầu đội chính sách” chưa thấu đáo, chưa mẫu mực hoặc thái thái độ trách nhiệm dân vận còn kém, vì thế mà hô hào rồi lại lặng dần, hiệu quả không tương xứng. Nói đến cuộc sống không thể không nói đến mối quan hệ giữa nhân dân với các chủ trương, chính sách của Nhà nước; người làm chính sách đến với nhân dân phải thực sự quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng; chính sách phải phù hợp với đối tượng, điều kiện hoàn cảnh và khả năng thực thi cùng với sự công minh, liêm chính, trách nhiệm tận tụy của đội ngũ cán bộ thực sự là linh hồn của dân vận khéo. Trong thời kỳ cách mạng mới quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của phong cách dân vận khéo trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác của mình ở mọi chức trách lĩnh vực công việc, phải luôn bắt đầu từ : “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; phải làm mực thước, gần gũi, sâu sát, phải tìm mọi cách giải thích cho dân hiểu rõ ràng chủ trương, chính sách, pháp luật… Phải có cách tiếp cận và làm việc phù hợp, phải biết tin và dựa vào dân, biết khuyến khích, động viên và tôn vinh nhân dân. Trong thực tế đời sống xã hội sôi động đang diễn ra, mặt tích cực có nhiều nhưng những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn… cũng không phải là ít, mà những tiêu cực đó đang thực sự tác động, ảnh hưởng xấu đến đời sống, tư tưởng, tình cảm trong nhân dân, niềm tin trong nhân dân đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên đang thật sự đáng quan tâm. Nhìn thẳng vào sự thật chúng ta không khỏi băn khoăn ở nơi này, nơi khác, ở địa phương hay từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học…. Việc quán triệt tư tưởng “dân vận khéo” đang dừng lại ở các cấp độ rất khác nhau và ở mức hình thức chung chung, còn việc chỉ đạo thực hiện những việc cần làm theo quy trình dân vận khéo chưa được quan tâm đúng mức và đồng bộ, thậm chí còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập trong thái độ trách nhiệm, thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ, coi thường, thiếu trách nhiệm trước nhân dân. Cuộc vận động, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết nghĩ trước hết là học tập và làm theo phong cách dân vận khéo của Người. Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc thì hãy trở về với nhân dân với phương châm: có dân là có tất cả, hãy thực hiện đúng quy trình “dân vận khéo” bắt đầu là nắm chắc tình hình nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ cho dân hiểu, dân tin, biết tổ chức, tập hợp, đoàn kết nhân dân và biết hướng dẫn nhân dân hành động, phải biết làm kiểu mẫu cho nhân dân làm theo và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Trong mọi việc phải biết dựa vào quần chúng, lấy sức quần chúng mà vượt qua khó khăn”. Quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đưa chúng ta đạt đến cái đích cuối cùng của công tác dân vận đó là không ngừng nâng cao cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, tạo nguồn lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XVII đề ra, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh gương mẫu như chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn