Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VỚI VIỆC GIẢNG DẠY MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Tác giả : Th.s Thái Xuân Sang - Gv khoa Quản lý nhà nước
File đính kèm: Không có

Ngày 01 tháng 9 năm 2009, chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới đã được thực thi thống nhất ở tất cả các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước. Giáo trình Khoa học hành chính đã được in xong và nộp lưu chiểu vào quý I năm 2010 và ngay lập tức thay thế giáo trình môn Quản lý hành chính (tập 3) trong bộ giáo trình Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính được thực thi từ tháng 2 năm 2007. Môn khoa học hành chính được dưa vào chương trình giảng dạy ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải được thảo luận đối với người dạy và người học. Là giảng viên trực tiếp giảng dạy ở khoa Quản lý nhà nước, đã từng tiếp xúc với các chương trình và giáo trình Trung cấp lý luận chính trị trước đây; sau khi nghiên cứu bộ giáo trình mới với cách tiếp cận từ cơ sở, từ thực tiễn dạy, học và hoạt động của chính quyền cơ sở tôi mạnh dạn đưa ra một số quan điểm và chính kiến về thực tiễn quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở với việc giảng dạy môn Khoa học hành chính trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính hiện nay. Rất mong các đồng nghiệp cùng tranh luận.
Sau nhiều năm làm việc ở khoa Quản lý nhà nước, tôi giật mình nhận ra một số điều thú vị:
1. Các giảng viên giảng dạy ở khoa Quản lý nhà nước, nhưng chưa bao giờ trực tiếp là chủ thể có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước. Tất cả những nội dung giảng viên giảng chỉ là lý thuyết kết hợp với những vănbản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước cùng với một số tổng kết thực tiễn mà giảng viên góp nhặt được trong những lần đi thực tế với só ngày ít ỏi; một số dẫn chứng trên tạp chí, sách báo, những câu chuyện mà giảng viên nghe được ở khắp nơi.
2. Môn Quản lý hành chính(Nay là Khoa học hành chính) có tính thực tiễn và ứng dụng rất cao, nhưng hầu như rất hiếm khi Khoa Quản lý hành chính thấy học viên lựa chọn đề tài để viết tiểu luận môn học này. Các giảng viên cũng thực sự chưa có những đề tài khoa học câp tỉnh nghiệm thu và được ứng dụng.
3. Khoa Quản lý nhà nước giảng và đề cập rất nhiều đến vấn đề cải cách hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính. Nhưng không có một người nào tham gia vào ban cải cách hành chính của UBND tỉnh, tham gia hoặc phản biện vào đè án 30 về cải cách hành chính của tỉnh. Có phải chăng ban chỉ đạo cải cách hành chính không cần những nhà lý luận về hành chính tham gia hay các giảng viên không đủ năng lực để tham gia ?  
4. Chương trình mới, giáo trình mới có nhiều nội dung mới so với chương trình, giáo trình trước đây. Hầu như, tất cả các bài giảng đều hướng về cơ sở, nhiều nội dung viết trong giáo trình cần phải được thảo luận từ vấn đề nội dung, hình thức đến phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, Học viện Chính tri – hành chính quóc gia Hồ Chí Minh không có đợt tập huấn nào cho giảng viên giảng môn học này. Như vậy, có nghĩa là: có giáo trình rồi, giáo viên tự biên, tụ diễn lấy.
Từ những phát hiện trên, tôi đề xuất một số kiến nghị sau:
1. Đổi mới chương trình, nội dung đi thực tế cơ sở của giảng viên. Lâu nay, theo quy chế, giảng viên có nghĩa vụ đi thực tế ở cơ sở một số ngày nhất định, sau dó về làm báo cáo theo đề tài đã đăng ký. Làm như vậy rât dễ dẫn đến hình thức, qua loa, đại khái vì thời gian ít, giảng viên không trực tiép làm việc mà chỉ nghe và đọc báo cáo sau đó nghĩ ra một số giải pháp là xong.. Phải thay đổi tư duy, giảng viên khoa Quản lý nhà nước phải trực tiếp tham gia quản lý nhà nước ở chính quyền cơ sở hoặc trực tiếp tham mưu, tư ván chủ tịch, phó Chủ tịch UBND cấp cơ sở quản lý hành chính nhà nước trong một khoảng thời gian nhát định. Để làm được điều đó cần phải có cơ chế. Giảng viên đi thực tế về cơ sở được xem như biệt phái về cơ sở, có Quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh cần có chế độ, chính sách cụ thể và thoả đáng để khuyến khích, động viên giảng viên yen tâm công tác. Trong thời gian làm việc ở cơ sở, giảng viên phải viết nhạt ký công tác. Cuốn nhật ký này sẽ dược nọpvề phòng khoa học thong tin, tư liẹu nhà trường và đông thời cuốn nhật ký đó sẽ là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên sau thời gian biệt phái.
2. Khoa Quản lý nhà nước xây dựng một ngân hàng gợi ý các đề tài tiểu luận môn Khoa học hành chính; lập danh mục những đề tài đã và đang hướng dẫn để định hướng cho học viên. Căn cứ vào chương trình đào tạo, đặc điểm của từng lớp học cụ thể phòng dào tạo phân bổ chỉ tiêu đề tài cho các khoa hướng dẫn. Phòng khoa học, thông tin và tư liệu xây dựng quy trình hướng dẫn, hình thức tiểu luận. Trước khi chấm tiểu luận phòng khoa học thẩm định về hình thức văn bản tiểu luận. Sau khi chấm, tất cả các tiểu luận phải được lưu trữ; những tiểu luận đạt. kết quả xuất sắc được trưng bày tại thư viện của nhà trường.
3. Cải cách hành chính đang là vấn đề cấp bách hiện nay, trong tiến trình cải cách những vấn đề lý luận sẽ được làm sáng tỏ thông qua thực tiễn. Đẻ vận dụng lý luậnvào thực tiễn cũng như nắm bắt những vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở, các giảng viên khoa Quản lý nhà nước cần phải trực tiếp tham gia vào Ban cải cách hành chính của tỉnh; thamgia vào những đề án, dự án cải cách hành chính của tỉnh. Có như vậy, tri thức về khoa học hành chính của đọi ngũ giảng viên mới được vận dụng và phát huy có hiệu quả. Mặt khác, đây cũng là môi trường rất tốt để giảng viên rèn luyện, cọ xát với những vấn đề thực tiẽn gay cấn trong tiến trình cải cách hành chính.
4. So sánh sự thiết kế của hai chương trình cũ và mới, điều dễ nhận thấy là: Môn Quản lý hành chính, chương trình Trung cấp lý luận chính trị có nội dung về lý luận Quản lý hành chính nhà nước khá bao quát. Nội dung chương trình được chia làm hai phần: Phần những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và phần nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính. Những kiến thức trong môn học này có thể vận dụng vào quản lý nhà nước ở tất cả cá cơ quan trong hệ thóng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Trong khi đó, chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị có tính thực tiễn rất cao với tư tưởng chủ đạo là hướng về cơ sở. Nội dung bài giảng có nhiều điểm bổ sung mới so với chương trình, giáo trình cũ( Xem bảng so sánh)
 
Bài
MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
CHƯƠNG TRÌNH: TCLLCT
Số tiết
MÔN: KHOA HỌC HÀNH CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT – HC
Số tiết
9 bài
Phần I: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
 
Tập 1: Khoa học hành chính
 
Bài 1
Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
5
Chính quyền cơ sở trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
10
Bài 2
Những vấn đề cơ bản về tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
5
Quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở
10
Bài 3
Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước
5
Quyết định quản lý của chính quyền cơ sở
10
Bài 4
Ra quyết định và tổ chứ thực hiện quyết định
5
Quản lý cán bộ, công chức cấp cơ sở
5
Bài 5
Quan hệ giữa cơ quan Đảng với cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội
5
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
10
Bài 6
Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước
5
Công tác thống kê, văn thư lưu trữ của chính quyền cấp cơ sở
10
Bài 7
Một số vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước
5
Ngân sách cấp cơ sở
10
Bài 8
Quy chế dân chủ cơ sở
5
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính
10
Bài 9
Bài tập tình huống về quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở
5
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền cơ sở
5
 
Thảo luận + Kiểm tra L1
5
Thảo luận
5
 
Phần II: Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính
 
Tập II: Khoa học hành chính
 
Bài 1
Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ hành chính
5
Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
10
Bài 2
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
15
Quản lý hoạt độn kinh tế của chín quyền cơ sở
10
Bài 3
Tổ chức công tác văn thư,lưu trữ trong cơ quan nhà nước
5
Quản lý hoạt dộng văn hoá, giáo dục, y tế của chính quyền cơ sở
10
Bài 4
Công tác văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã
5
Quản lý hành chinh – tư pháp của chính quyền cơ sở
10
Bài 5
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
5
Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở
10
Bài 6
Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước
5
Kỹ năng điều hành công sở của Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở
5
Bài 7
Tổ chức lao động của người lãnh đạo
5
Vai trò của thôn, bản ấp trong quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở
5
Bài 8
Bài tập hực hành soạn thảo một số loại văn bản quản lý hành chính nhà nước
5
Cải cách hành chính ở cơ sở
5
 
Thảo luận + Kiểm tra
5
Thảo luận + Kiểm tra
5
 
Hệ thống môn học
5
Hệ thống môn học
5
 
Thi hết môn
 
Thi hết môn
 
 
Trong giảng dạy nói chung, có khi nói những vấn đề lý luận chung lại dễ hơn nói những vấn đề cụ thể. Nội dung môn khoa học hành chính hầu như đề cạp đến tất cả các lĩnh vực Quản lý hành chíh nhà nước của chính quyền cơ sở. Để truyền tải những kiến thức trên, đồng nghĩa với việc giảng viên phải đọc một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn, đặc biệt là những văn bản pháp quy. Những văn bản này được sử dổi , bổ sung thường xuyên. Vì vậy, tôi đề nghị Phòng khoa học thông tin và tư liệu có kế hoạch đặt cong báo, văn bản pháp quy của HĐND,UBND cấp tỉnh, văn bản pháp quy của HĐND, UBND cấp huyện để giảng viên truy cập thường xuyên. Một trong những vấn đề đặt ra đối với giảng viên giảng dạy môn học này là: phải đư dược hơi thở của cuộc sống, thực tiễn quản lý hành chính nhà nước của cơ sở vô cùng sôi động vào bài giảng. Để làm được điều đó, giảng viên phải có thực tiễn. Chương trình, các bài giảng trong giáo trình mới có thể vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực cho người lớn một cách có hiệu quả. Nếu chỉ yêu cầu cung cáp kiên thức nói chung, giảng viên chỉ càn đọc giáo trình, văn bản là đủ. Tuy nhiên, nếu chỉ làm như vậy thì giảng viên không càn phải giảng mà chỉ cần cung cấp đầy đủ giáo trình, văn bản pháp luật, tài liệu tham khảo cho học viên đọc là đủ. Để thực thi phương pháp giảng dạy tích cực, giảng viên phải có sự chuẩn bị giáo án và các phương tiện giảng dạy chu đáo. Ngoài phương pháp truyền thống là thuyết trình, giảng viên có thể sử dụng các phương pháp giảng dạy sau:    
-         Phương pháp nêu ý kiến ghi lên bảng
-         Phương pháp sàng lọc
-         Phương pháp làm việc nhóm
-         Phương pháp hỏi đáp
-         Phương pháp tình huống
-         Phương pháp hỏi chuyên gia
-         Thảo luận(Work Shop)
-         …..
Để sử dụng có hiệu quả các phương pháp trên cả giảng viên và học viên dều cần phải có sự chuẩn bị. Trước hết là cần phải có sự thay đổi tư duy, nhận thức. Lâu nay, cách tiếp thu kiến thức thụ động đã thấm sâu vào người học.Vì vậy, để thay đổi là cả một sự quyết tâm từ hai phía. Một trong những điều kiện thuận lợi đẻ vận dụng phương pháp này là: Giảng viên khoa Quản lý nhà nước được trang bị một hệ thống tri thức về thế giới quan, phương pháp luận về Nhà nước, Luật học, Khoa học hành chính bài bản, có kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm, đã thực hiện nhiều chương trình đò tạovà bồi dưỡng. Về phía học viên: Các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính chủ yếu là cán bộ, công chức của chính quyền cơ sở, một số là cán bộ, công chức cấp huyện, các viên chức lãnh đạo ở các đơn vị sự nghiệp có kinh nghiệm, hiểu biết thực tiễn phong phú. Vì vậy, học viên sẽ cung cấp ô số các tình huống quản lý trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cơ sở. Nếu giảng viên có phương pháp sẽ khơi dậy tiềm năng sáng tạo và năng lực tự thân của họ. Đây là nguồn tri thức bổ sung vào giáo án hằng ngày của giáo viên, nố là cho bài giảng sinh động, có tính thời sự hấp dẫn đối với người học.
Điều hạn chế nhất của giảng viên là chưa bao giờ trực tiếp làm, vì giảng viên không có thẩm quyền hành chính. Bởi vậy, những điều giảng viên giảng là những kiến thức giảng viên học ở nhà trường, tự học, nghe kể lại, chiêm nghiệm trong cuộc sống được sắp xếp lại một cách có hệ thống. Theo tôi, để bài giảng đạt được mục đích yêu cầu, có hiệu quả, lý luận gắn với thực tiễn, giảng viên không chỉ có giảng mà phải làm, có thẩm quyền hành hính để làm. Tôi rất tâm đắc lời phát biểu của nhà sư phạm nổi tiếng thế giới John Maxwell, E quip, Simon Lock: “ Tôi không thực hành những điều tôi giảng, tôi chỉ giảng những gì tôi đã áp dụng vào thực tế”. Trở lại nội dung kiến nghị thứ nhất, theo tôi cần phải đổi mới chương trình đi thực tế của giảng viên. Giảng viên khoa Quản lý hành chính cần phải trực tiếp làm việc ở cơ sở với tư cách có thẩm quyền hành chính hoặc là chuyên gia tham mưu, tư vấn trực tiếp vào quản lý, điều hành. Có như vậy khi thực hành giảng, các dẫn chứng, các ví dụ mới có sức sống, lôi cuốn người học.
Trên đây là một số ý kiến tham luận vào hội thảo: Nâng cao hiệu quả lý luận với thực tiễn trong giảng dạy tại các trường chính trị hiện nay. Rất mong các đồng nghiệp cùng thảo luận. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn