Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY

Tác giả : Lê Thị Hoài Nam - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ
File đính kèm: Không có

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ. Người nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Bất cứ chính sách, công tác gì, nếu có cán bộ tốt thì thành công. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn chú ý đến công tác cán bộ và coi đó là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế thế giới, để đạt được mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào những năm 20 của thế kỷ XXI, càng cần có một đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao và giỏi về lý luận chính trị, có kinh nghiệm và năng lực thực tiễn.
Bởi vậy, trong công tác tổ chức cán bộ bên cạnh khâu tuyển chọn, quy hoạch, sử dụng cán bộ cần phải quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đây là một khâu hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội. Nhận thức được vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thời gian vừa qua, chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ tỉnh nhà đã không ngừng được nâng lên. Đa số cán bộ đều có trình độ đại học, nhiều đồng chí có trình độ thạc sỹ trở lên. Đặc biệt là hầu hết cán bộ lãnh đạo đều được trang bị khá đầy đủ về lý luận chính trị.
Tuy vậy, qua theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là công tác giảng dạy lý luận chính trị phải gắn với thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Tham gia với hội thảo, dưới góc độ của những người làm công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhiều đồng chí được đào tạo sau đại học về chuyên môn, lý luận chính trị. Trường đã tạo điều kiện để cán bộ giáo viên thường xuyên được cập nhật các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ trương gửi cán bộ, giáo viên về công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước để thâm nhập thực tế, tích luỹ kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cơ bản phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Chương trình đào tạo lý luận chính trị được thực hiện theo quy định của Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh; chương trình bồi dưỡng cán bộ cơ sở được biên soạn theo hướng bám sát thực tiễn "cầm tay chỉ việc", tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo về cơ bản đều phát huy tốt năng lực, sở trường, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, về phương pháp, lề lối làm việc. Nhiều đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
- Chỉ tính riêng về số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ năm 2006 đến nay đã không ngừng được nâng lên. Cử nhân chính trị: 40 đồng chí, cao cấp chính trị: 741 đồng chí, trung cấp chính trị: 3440 đồng chí.
Hầu hết cán bộ đã nhận thức được sự cần thiết của việc nâng cao kiến thức, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đó là một trong những nguyên nhân làm cho nhu cầu đào tạo lý luận chính trị
Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận còn có một số tồn tại, hạn chế:
- Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng mặc dù đã có sự đổi mới nhưng vẫn còn chậm, còn nặng về lý luận và chưa sát với thực tiễn. Chương trình đào tạo trung cấp, cao cấp còn chồng lấn nhau quá nhiều. Một số nội dung bài chậm cập nhật và chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
- Phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên những năm gần đây có nhiều cải tiến đáng kể theo hướng phát huy tính tích cực của người học nhưng nhìn chung vẫn còng nặng về thuyết trình một chiều, kiến thức thực tiễn thiếu phong phú. Đội ngũ giảng viên kiêm chức tuy đã hình thành nhưng chưa tham gia giảng dạy nhiều.
- Phần lớn cán bộ được cử đi học theo hình thức không chính quy, vừa học vừa làm, thời gian học tập thường bị chi phối bởi công việc nên chất lượng đào tạo có phần hạn chế. Mặt khác, trình độ cán bộ được cử đi học không đồng đều, trong một lớp học có học viên là tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng có học viên chỉ ở mực độ học trung cấp, cao đẳng. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc truyền thụ kiến thức của giáo viên cũng như khả năng tiếp thu của học viên.
- Công tác quy hoạch cán bộ đã được quan tâm nhưng một số nơi chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên đến lúc đề bạt, bổ nhiệm lại chưa đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị.
- Chế độ hỗ trợ cho cán bộ đi học chưa đáp ứng nhu cầu; đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo vừa chậm và thiếu đồng bộ.
Từ những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và yêu cầu thực tiễn của công tác giáo dục lý luận chính trị, trong thời gian tới cần quan tâm và chú trọng một số vấn đề sau:
- Cần phải xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một khâu quan trọng và thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Do đó cần tiếp tục quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ mọi mặt và khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc gắn học tập lý luận chính trị với liên hệ và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương, của yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay.
- Cấp uỷ các cấp cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, do đó phải chủ động xây dựng kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, nhất là nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết và có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mở rộng công khai, dân chủ và phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị trong xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ. Trong xây dựng quy hoạch, cần đặc biệt quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, quy hoạch cán bộ chủ trì. Sau khi đã đào tạo, bồi dưỡng cần bố trí vào các vị trí công tác khác nhau để thử thách, rèn luyện, nâng tầm cán bộ.
- Đối với Trường Chính trị tỉnh cần:
+ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhất là chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở nên theo hướng bám sát thực tiễn, tiếp cận và giải quyết các tình huống cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại để đề cao vai trò tự học, tự nghiên cứu và tinh thần sáng tạo của người học, vận dụng có hiệu quả nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn trong quá trình giảng dạy chính trị.
+ Về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên đảm bảo đủ về số lượng, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác Đảng, có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc và kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định của Điều lệ Đảng; có phương pháp sư phạm, có khả năng kết hợp lý luận với thực tiễn. Đồng thời chú trọng việc hình thành đội ngũ giáo viên kiêm chức, bố trí một số đồng chí lãnh đạo các Ngành, các Ban xây dựng Đảng tham gia giảng dạy một số chuyên đề ở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ; xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên kiêm chức. Đây là một nguồn lực dồi dào vừa có trình độ, vừa có bề dày kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong bài giảng.
+ Chú ý việc tuyển chọn giáo viên: Nên lựa chọn một số đồng chí có trình độ chuyên môn đã từng kinh qua hoạt động thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Ngoài ra, cần tiếp tục đưa giáo viên đi thực tế ở các địa phương, các ngành như đã từng làm. Không chỉ giáo viên mới ra trường, mà nên có một kế hoạch tổng thể, lần lượt cho các giáo viên trong nhà trường hàng năm đi thực tế để tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy.
+ Về đối tượng học viên: Khi mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị nên phân loại đối tượng theo vùng, miền, ngành, nghề để các học viên có trình độ tương đương, trên cơ sở đó lựa chọn giáo viên sâu về nhiệm vụ, chuyên môn của học viên để bố trí đứng lớp.
- Đối với các cơ quan tham mưu, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng có tính chất chiến lược hơn, nâng cao chất lượng quản lý cán bộ trong quá trình đào tạo và sau đào tạo. Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nên dành một lượng thời gian và kinh phí thích hợp để các học viên được học tập, nghiên cứu và tìm hiểu thông qua hình thức đi tham quan, thực tế ở các di tích lịch sử, các mô hình, các điển hình ở các lĩnh vực có gắn với chuyên môn và có tác dụng cho quá trình công tác của học viên.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn