Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả : Lê Anh Xuân - PT Khoa Nhà nước và Pháp luật
File đính kèm: Không có

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sự thành công của phong trào công nhân trong mỗi nước chỉ có thể được bảo đảm bằng sức mạnh của sự thống nhất và sự tổ chức. V.I.Lênin nhấn mạnh: “Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối; đoàn kết là nguồn gốc, sức mạnh chủ yếu, vô tận và vô địch của Đảng”[1].
Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, kế thừa những giá trị tốt đẹp của truyền thống đoàn kết dân tộc, trong quá trình xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc.
Phân tích toàn diện, sâu sắc tính tất yếu và tầm quan trọng đặc biệt của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”. “Toàn Đảng, toàn dân đồng sức đồng lòng thì khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được”[2]. Đoàn kết thống nhất trong Đảng không phải chỉ là “đoàn kết một chiều”, “bằng mặt mà không bằng lòng”, “liên minh”, lúc cần thì hợp lực, không cần thì tìm cách lật đổ nhau…mà đoàn kết thống nhất trong Đảng phải là một chiến lược lâu dài, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, đoàn kết phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, có lý, có tình, bằng tình cảm cách mạng trong sáng, tình thương yêu đồng chí, đồng bào.
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ”[3]. Bác luôn tâm niệm, Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người và nhờ vậy “Cách mạng nhất định thành công. Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”[4].
Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Hồ Chí Minh mong muốn Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, Người chỉ dẫn: Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Người, đoàn kết nhất trí đã trở thành truyền thống cực kỳ quí báu, là sức mạnh của Đảng ta. Trước khi đi xa, đến với “thế giới của những Người hiền”, Người vẫn đặc biệt nhắc nhở và căn dặn rằng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên ngay từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. [5].
Thực hiện Di chúc của Người, 40 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng chăm  lo củng cố, giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng, đoàn kết trở thành một nguyên tắc trong xây dựng Đảng ở bất kỳ thời kỳ cách mạng nào, nhờ đó Đảng ta vẫn luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh to lớn, từng bước đưa công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến thành công. Tuy nhiên, trước sự thay đổi mau lẹ của tình hình nhiệm vụ cách mạng, đặc biệt trước những khó khăn, thách thức do công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập đặt ra, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng. Một số tổ chức cơ sỏ đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; một số cán bộ chủ chốt nhiễm chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, độc đoán chuyên quyền, kèn cựa địa vị, xem thường tổ chức, tập thể. Trong sinh hoạt đảng ở một số chi bộ cơ sở tính đảng, tính chiến đấu thấp; còn buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng kỷ luật kỷ cương; đấu tranh phê bình, tự phê bình kém, tình trạng ngại va chạm, né tránh, trong sinh hoạt không dám nói thẳng lại hay “bình phẩm ngoài lề” diễn ra khá phổ biến. Theo đánh giá của Đại hội X của Đảng: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu ...”[6] 
Vì vậy, việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “giữ gìn sự đoàn nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” càng có ý nghĩa hơn  bao giờ hết.
Thực hiện hiện Di huấn của Người, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng thiết nghĩ rằng trước hết phải bắt đầu từ chi bộ, bởi Hồ Chí Minh đã khẳng định: chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Để giữ gìn, củng cố đoàn kết thống nhất trong chi bộ cần tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.
Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Đại hội X của Đảng xác định phải: “Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng”.
Chi bộ cần giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người từng nói “Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin được”[7]. Thực hiện lời dạy của Người, một mặt chi bộ phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên với nhau, cán bộ, đảng viên với quần chúng; mặt khác mỗi cán bộ, đảng viên cần phấn đấu, rèn luyện trau dồi tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, xem đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng.
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa X) về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quan lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên. 
Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Trong chi bộ phải chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, truy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc e dè nê nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.
Chi bộ, chi ủy và đảng viên phải quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, phương pháp tiến hành tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh “Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để…đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình”, Bác viết “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng mạnh”. Do đó, chi bộ cần thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày” và cần tiến hành từ trên xuống, trước hết trong cấp ủy. Cán bộ chủ chốt phải gương mẫu tự phê bình và tiếp thu phê bình, xây dựng bầu không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong chi bộ và đơn vị. Tự phê bình và phê bình phải gắn với công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật.
3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên.
Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Hồ Chí Minh viết : “Muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa, kiểm soát khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt”[8]. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cần thực hiện đúng phương châm: công minh, chính xác, kịp thời, hiệu quả, lấy giáo dục, ngăn ngừa  làm chính, nhằm giữ vững thống nhất ý chí và hành động của chi bộ.
4. Chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ.
Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Thực tiễn đã chứng minh rằng, ở chi bộ nào có người đứng đầu chi bộ như thế thì chi bộ đó đoàn kết thống nhất và ngược lại.
Tài liệu tham khảo:
[1] xem Trần Vọng: Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng. số tháng 9/2006.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2002, tập 10, tr545.
[3] Sđd,tập 9, tr400
[4] Sđd, tập 11, tr467
[5] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 1999, tr25,26.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H,2006, tr65.
[7] Hồ Chí minh toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H, 1996, tr554
[8] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr287

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn