Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Bài học về xây dựng đoàn kết, thống nhất của Đảng qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả : Hồ Sỹ Quế - T Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta. Người đã vận dụng sáng tạo Học thuyết xây dựng Đảng của giai cấp công nhân của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng ta, bảo đảm cho Đảng ta, mặc dù sinh trưởng trong hoàn cảnh một nước thuộc địa, nửa phong kiến, nông dân chiếm số đông trong dân số, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, nhưng vẫn luôn luôn mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học - thuộc tính căn bản nhất của một Đảng mác-Lê nin.
Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng. Đây là văn kiện vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người vĩ đại, cả cuộc đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc vì nhân dân, vì nhân loại và một thế giới hoà bình. Di chúc đã khẳng định thắng lợi tất yếu của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước khi nó đang diễn ra quyết liệt nhất, đồng thời cũng chỉ ra định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi.
Trong bốn năm cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã năm lần viết Di chúc, lần đầu tiên là ngày mồng 5 tháng 5 năm 1965 nhân dịp mừng 75 tuổi , và lần cuối cùng là ngày mồng 10 tháng 5 năm 1969.
Tư tưởng xuyên suốt trong Di chúc của Người là vấn đề Đảng “Trước hết nói về Đảng” và trong công tác xây dựng Đảng Người đặc biệt chú ý đến vấn đề “Xây dựng Đoàn kết thống nhất của Đảng”. Người khẳng định:  “TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG- Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân,phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Đoàn kết thống nhất của Đảng, đó là điều được Người quan tâm trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Lúc còn sống Người là hiện thân của sự đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Trong các hội nghị, các diễn đàn gặp gỡ, tiếp xúc nói chuyện với mọi tầng lớp quần chúng, nhân dân, trước lúc chia tay Người bao giờ cũng cất bài hát “KẾT ĐOÀN” và bắt nhịp cho mọi người cùng hát. Người đã thấy rõ “ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT” trong Đảng  là vấn đề sống còn của Đảng, là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong suốt chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước,nghiên cứu lý luận,tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn đã làm cho Người hiểu sâu sắc điều đó.
Ngay từ những năm 40 của Thế kỷ XIX. Qua vận động của phong trào cách mạng và tổng kết bài học kinh nghiệm thất bại của Công xã Pa ri(1871). Mac-Ănghen đã thấy rằng một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã là do Công xã không có một chính Đảng thống nhất ý chí và hành động lãnh đạo, nội bộ Công xã phân chia thành phe phái. Từ thực tế đó Mác-Ănghen đã chỉ rõ sự cần thiết phải đoàn kết thống nhất giai cấp vô sản. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải hình thành các Đảng độc lập ở từng nước để thống nhất giai cấp vô sản ở nước đó và giữ vững nguyên tắc thống nhất quốc tế của phong trào vô sản.
Kế thừa và phát triển tư tưởng của Mác-Ănghen vào thực tiến nước Nga.Trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội đủ mọi màu sắc để vận động thành lập Đảng Bôn sê vích Nga. Lê Nin đã luận chứng sâu sắc tính tất yếu và ý nghĩa to lớn của sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Lênin cho rằng: sự đoàn kết thống  nhất của giai cấp công nhân không thể có được nếu thiếu sự đoàn kết thống nhất của chính đảng của nó, rằng đoàn kết thống nhất của Đảng là nguồn sức mạnh vô địch, là nhân tố đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng. Nhờ có quan điểm đúng đắn đó Lê-Nin đã xây dựng Đảng Bốn sê vích Nga hoạt động giữ vững được đoàn kết thống nhất đã đưa cách mạng Tháng Mười Nga đi đến thành công.
Lênin là người rất quan tâm đến xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ Đại hội II(1903) đến cách mạng Tháng Mười Nga (1917), Lênin đã khởi thảo 5 Nghị quyết về đoàn kết thống nhất trong Đảng. Lênin cho rằng: Đoàn kết thống nhất trong Đảng là bắt nguồn từ bản chất vốn có của giai cấp công nhân. Cũng vì vậy Lênin cho rằng: Mục đích của xây dựng Đảng là xây dựng và cũng cố sự đoàn kết thống nhất đội ngũ Đảng. Nội bộ Đảng càng đoàn kết bao nhiêu thì ảnh hưởng của Đảng đối với quần chúng càng lớn bấy nhiêu và đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhất là những nước phần đông là nông dân, giai cấp công nhân chỉ chiếm phần nhỏ trong dân cư, khi khối thống nhất của đảng bị phá vỡ sẽ gây tổn tất nghiêm trọng cho Đảng, cho cách mạng. Nó không những phá vỡ tận gốc nguồn sức mạnh của Đảng mà còn cắt đứt mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng dễ dẫn đến nguy cơ mất chính quyền.
Đảng ta tháng 3/1931 Ban chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết: “…Đảng không bao giờ dung túng bè phái”, và Tháng 2/1935 trong Điều lệ đầu tiên tại Đại hội I của Đảng cũng tiếp tục nêu lên  “Đảng không thoả hiệp với xu hướng bè phái”.
Các Nghị quyết các văn kiện của Đảng ta từ khi ra đời đến nay không có Nghị quyết nào không nói đến việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất của Đảng.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác đã nhiều lần nói đến Đoàn kết thống nhất. Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Đảng 3/2/ 1963, Bác đã chỉ rõ: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí” hoặc trong Bài nói chuyện của Bác tại Tỉnh Hà Bắc tháng 10/1963 cũng khẳng định: “Đoàn kết nhất trí: đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công…Đảng ta là một Đảng lãnh đạo. Tất cả mọi cán bộ và đảng viên dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ Đảng giao cho”.
Tổng kết hoạt động thực tiễn cách mạng Việt Nam Người đi đến khẳng định:                        
                          Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
                   Thành công, thành công, đại thành công.
Việt Nam một dân tộc đất không rộng, người không đông, lại ở vào khu vực Đông Nam châu Á  khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nơi thường xuyên phải chống chọi với thiên tai dịch hoạ, quá trình dựng nước, giữ nước để tồn tại phát triển được đòi hỏi mọi người phải cố kết lại với nhau.
Dân ta đã có câu ca dao:          Một cây, làm chẳng nên non,
                                             Ba cây chụm lại, nên hòn núi cao.
Là một người con của dân tộc Việt Nam Người hiểu sâu sắc, đời sống sinh hoạt, đặc điểm văn hoá dân tộc. Vì vậy trong Di chúc của mình trước khi đi xa Người đã căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta…” Bác nói điều này đã thể hiện một tình cảm sâu sắc lay động đến tâm can của mọi con dân đất Việt, không kể họ là ai. Và Bác đã căn dặn. Các đồng chí giữ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác đã dùng hình ảnh giữ gìn con ngươi trong đôi mắt của mỗi con người để chỉ rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn đoàn kết thống nhất của Đảng. Cách nói cách viết của Bác rất gần gũi với nói, cách nghĩ, của quần chúng nhân dân nhưng lại hàm chứa một tình cảm lay động lòng người.
Cùng với việc khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề Đoàn kết thống trong Đảng, Bác còn chỉ dẫn rất cụ thể các công việc phải làm để xây dựng đoàn kết thống nhất của Đảng. Đó là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Mỗi từ, mỗi câu trong Di chúc của Bác đều hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc, nhưng lại rất cụ thể. Ở Bác, ta thấy nói và làm là thống nhất, điều đó đã trở thành phong cách sống và làm việc của Bác “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi…” Dân chủ phải được thể hiện trong mọi việc làm, chứ không phải chỉ “hô hào”. Dân chủ trong Đảng phải gắn với  “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Tự phê bình và phê bình trong Đảng là vấn đề Bác rất quan tâm. Bác căn dặn nhắc nhở tự phê bình và phê bình phải làm thường xuyên chứ không phải từng cú, từng nhát, và phải làm nghiêm chỉnh chứ không phải làm chiếu lệ, hình thức. Vì tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Đảng muốn tồn tại và phát triển phải tuân theo quy luật đấu tranh để giải quyết những mâu thuẫn trong bản thân mình, tạo nên sự nhất trí về tư tưởng, sự thống nhất về hành động, nhất là đối với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng. Muốn có sự thống nhất đó phải thông qua công cụ tự phê bình và phê bình, nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo tập thể, tăng cường sinh hoạt dân chủ và đoàn kết trong Đảng. Người Cộng sản phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Trong Đảng không thể che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, lừa dối cấp trên, trù dập, đàn áp cấp dưới, hoặc xem tự phê bình và phê bình là công cụ để đã kích nhau, kình chống, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.
Những chỉ dẫn  trong Di chúc của Bác là những bài học sâu sắc của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều cán bộ, đảng viên, nhiều tổ chức Đảng đã thực hiện tốt những lời dạy của Người, vẫn còn đó tình trạng “Trong Đảng còn hình thức chiếu lệ, chỉ phê bình mà không tự phê bình. Ngược lại có nơi chỉ tự phê bình mà không dám phê bình. Phê bình mà không sửa, có thái độ nể nang, né tránh, không kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Có hiện tượng trấn áp trù dập người phê bình, cũng như lợi dụng phê bình để đã kích cá nhân gây rối nội bộ”(Nghị quyết TW3).
Là danh nhân văn hoá, anh hùng giải phóng dân tộc, đồng thời là người cộng sản vĩ đại, tư tưởng của Hồ chí Minh về Đảng và những chỉ dẫn về công tác xây dựng Đảng thể hiện trong Di chúc của Người không chỉ dừng lại ở ý nghĩa phương pháp luận, mà còn chỉ ra những công việc cụ thể cho quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay .
Việc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm xây dưng chỉnh đốn Đảng hiện nay, làm cho Đảng ta luôn luôn trong sạch vững mạnh, thật sự “Xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

 

 


 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn