Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân: Lời căn dặn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kim chỉ nam hành động của Đảng ta trong sự nghiệp giữ nước, dựng nước.

Tác giả : Th.s Hồ Minh Đức - Phó Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu phong cách tiếp thu chủ nghĩa Mác -Lê nin và năng lực vận dụng sáng tạo linh hoạt vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách đúng đắn, không biểu hiện xơ cứng, khuôn phép trong tư duy và hành  động. Là người từng trải bằng vốn sống thực tế của  các tầng lớp nhân dân trong chế độ phong kiến bị thực dân Pháp xâm lược. Hồ Chí Minh đã lăn lộn trong phong trào chống Pháp của học sinh, sinh viên để rồi quyết chí ra đi tìm đường cứu nước,cứu dân.
Là người đi nhiều,học nhiều, biết nhiều, am hiểu  về cuộc sống lầm than của những người lao động ở các nước và các châu lục khác nhau.,là người trực tiếp chứng kiến những bất công trong xã hội phong kiến, thực dân "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Hiếm có lãnh tụ nào trên trái đất này từng trãi qua bao đắng cay cực khổ, từng tắm mình trong những đau thương, khát vọng của con ngừơi đi tìm chân lý và hạnh phúc đến như vậy trong  suốt chặng đường dài bôn ba tim đường cứu nước.
Hồ Chí Minh là con người không gì lay chuyển nổi trong mục tiêu và nguyên tắc cách mạng nhưng rất năng động sáng tạo trong hoạt động. Nắm chắc và chủ động trong vận dụng phương châm "Dĩ bất biến,ứng vạn biến"chỉ đạo chiến lược, sách lược hết sức linh hoạt,bình tĩnh suy xét các vấn đề đặt ra, biết mình, biết người để vượt lên chính mình và hoàn cảnh để đổi mới tư duy và hành động 
Hồ Chí minh là người thấm nhuần sâu sắc truyền thống yêu nước và văn hóa Việt Nam. Có thể nói ở phong cách vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin có cái gì đó gần gần như quan niệm của Phan Huy Chú "Đem đạo thánh hiền để tránh thói đời không bằng đem đạo đời để cảm hóa lòng người"1. Hồ Chí Minh cho rằng (...một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn truyên truyền). Chính điều này là một trong những  nguyên nhân vừa là kết quả của sự gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ và nhân dân và niềm tin yêu của nhân dân giành cho lãnh tụ.
Trên tinh thần đó xin được bước đầu tìm hiểu về nội dung đoàn kết trong tác phẩm Di chúc của Người
1. Đoàn kết trở thành sức mạnh để Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi thử thách và thành công trong sự nghiệp cách mạng
Đoàn kết là sức mạnh đã được kiểm nghiệm bằng máu và nước mắt trong lịch sử dân tộc. Để đạt được những thành tựu lớn lao trong chiến đấu giữ nước,dựng nước trước hết phải kể đến vai trò quyết định của tinh thần đoàn kết nhất trí của cả dân tộc
Hôm nay đọc lại những nội dung Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc tôi cảm thấy bồi hồi xúc động và càng nhân lên tình yêu trân trọng về Người, về những nội dung, ý tứ mà Người đã để lại cho ngày nay và cả mai sau trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cho đến lúc chuẩn bị đi xa. Điều mà Người giành tâm huyết sâu sắc nhất vừa khẳng định, vừa yêu cầu công việc mà Đảng phải làm:"Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác"
Đoàn kết để toàn tâm, toàn ý đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng đất nước giàu mạnh. Đoàn kết trong Đảng để đoàn kết trong xã hội và toàn cả đất nước là quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh. Là quan điểm độc đáo trong tư tưởng của Người ngay từ những ngày đầu đi tìm đường cứu nước cho đến lúc ước nguyện thành công trở thành lãnh tụ của Đảng, của nhà nước trong hơn 1/4 thế kỷ, nhưng tấm lòng của Người trước sau như nhất thủy chung, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.Là lãnh tụ của nhân dân chiếm trọn niềm tin yêu của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới, đặc biệt là những người khi được tiếp xúc gặp gỡ dù chỉ một lần nhưng ấn tượng và niềm tin yêu luôn theo suốt cuộc đời.
"Đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân ta và của Đảng ta,các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bằng phương pháp so sánh đắt giá nhưng rất gần gủi với mọi người để rồi ai cũng dễ nhận ra và tự ngẫm lại mình trước trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Bản Di chúc Hồ Chí Minh để lại là sự chuẩn bị chu đáo, sâu sắc thấu tình,đạt lý cho Đảng,cho dân tộc. Từ bản Di chúc viết tay được sửa chữa nhiều lần qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của đất nước và phù hợp với sự chuyển biến của tình hình chung thế giới. Hồ Chí Minh nêu rõ tầm quan trọng, trách nhiệm, phương thức để Đảng cũng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng.
Bởi lẽ không có sự đoàn kết thì sẽ không có sự ổn định trong Đảng, khó có sự đoàn kết toàn dân tộc, lòng dân sẽ không yên và  rất khó huy động được mọi nguồn lực để đổi mới sáng tạo cho quá trình phát triển. Đó là  điều mấu chốt nhất cần phải đoàn kết để xây dựng Đảng mạnh, chính quyền mạnh, hệ thống chính trị vững chắc bám rễ ăn sâu vào lòng dân.
Quán triệt tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định. "Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân, với nông dân, trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng nguồn lực các thành phần kinh tế của toàn xã hội"2. Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng được thực hiện bằng nhiều hinh thức trong đó các chủ trương của Đảng và chinh sách pháp luật của nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc,cũng cố Mặt trận thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh" đã được nêu rõ trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH".Nghị quyết lần thứ VII BCHTW Đảng khóa IX về "Đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường Mặt trận thống nhất".Lấy đại nghĩa dân tộc làm điểm tương đồng hướng tới tương lai. Là thể hiện sự nhất quán về tính chiến lược và mục tiêu hành động của Đảng ta, là cơ sở cũng cố lòng dân vững chắc, tin yêu Đảng trong sự nghiệp giữ nước,dựng nước
2. Thực hành dân chủ rộng rãi là sức mạnh nội sinh của Đảng,của dân tộc, là di sản văn hóa Hồ Chí Minh
Di chúc nêu rõ:"Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh phê và tự phê bình là cách tốt nhất để cũng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.".
Là Đảng cầm quyền, Đảng của nhân dân và của dân tộc gánh vác trọng trách lớn lao,khó khăn gian khổ song vinh quang khi làm tròn sứ mệnh vẻ vang của Đảng, của dân tộc,đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.Đảng phải thực hành dân chủ là vấn đề cốt yếu nhất, biện chứng nhất để đảm bảo cho sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Bởi có phát huy dân chủ mới tạo sự đột phá trong đổi mới tư duy để khai thông trí tuệ của mỗi người  phục vụ cho việc chung.
Dân chủ, minh bạch làm cho tâm trí được mở mang. Mỗi khi trong Đảng còn  có những biểu hiện thiếu dân chủ như đảng viên không được tham gia bàn bạc thảo luận, không được biết những việc cần biết, không được góp ý kiến vào những chủ trương, đường lối của Đảng, những quyết định của mỗi tổ chức Đảng sẽ xuất hiện những bức xúc âm ỉ, tạo nên những cơn sóng ngầm không đáng có là nguyên nhân làm  suy yếu chính bản thân Đảng, làm tổn hại đến cán bộ lãnh đạo của Đảng
Cán bộ lãnh đạo chủ quan duy ý chí, quan liêu, độc đoán chuyên quyền,cho rằng mọi vấn đề mình là người hiểu biết nhất, có quyền nhất, bảo thủ không lắng nghe ý kiến người khác, nhân viên không dám thổ lộ ý kiến của mình, không muốn nêu chính kiến để làm rõ vấn đề tranh luận thì không thể có sự đoàn kết nhất trí. Lẽ thường những bi kịch xẩy ra phần lớn do cán bộ xem thường quần chúng,vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.Hồ Chí Minh đã có lần cảnh báo:"Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa"3 (T10, tr 666)
Do vậy xây dựng chế độ dân chủ là mục tiêu hướng tới, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng. Điều đó đòi hỏi trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi.Bởi lẻ không có dân chủ trong Đảng thì khó có dân chủ ngoài xã hội và dân chủ trong Đảng trước hết thuộc về những người đảng viên được Đảng giao nhiệm vụ trọng trách gánh vác công việc của Đảng để chăm lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt.
Sự thống nhất trong nội dung Đảng cầm quyền trước hết  là sự đoàn kết nhất trí trong bộ máy cán bộ và giữa nhân dân với bộ máy quản lý nhà nước thành một khối, là sự thống nhất về nhận thức,ý chí và hành động được thể hiện bằng bản lĩnh chính trị của mỗi người trước lợi ích của Đảng, của dân tộc. Xuất phát từ "Nước ta là một nước đân chủ. Mọi công việc đều vì lị ích của dân mà làm" (T6, tr66) Hai vấn đề mấu chốt quan trọng là vấn đề làm chủ về chính trị và kinh tế(vật chất và tinh thần) luôn có quan hệ nhân quả với nhau, mỗi khi những vấn đề đó không được đặt ra để giải quyết trong mối quan hệ tổng thể một cách phù hợp sẽ là khởi điểm của những mâu thuẫn không đáng có, sẽ là cơ sở của mất đoàn kết. Bởi lẽ văn minh chính là  trình độ con người đạt được trong quá trình chinh phục, khai thác thiên nhiên và xử lý mối quan hệ ứng xử giữa con người với con người và con người với thiên nhiên, con người với cộng đồng và tổ chức.
Thực hiện dân chủ để phát huy sức mạnh trí tuệ, tình người của mỗi cá nhân và của cả tập thể.Tư tưởng đó đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Điều lệ Đảng ghi rõ:"Đảng viên có quyền được thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị..."Từ Đại hội VI của Đảng một bầu không khí dân chủ mới được hình thành. Dân chủ trở thành một nguyên tắc không thể thiếu được trong sinh hoạt của các tổ chức Đảng, nhà nước và quần chúng. Dân chủ trở thành vấn đề của lối sống, phong cách  hoạt động  chính trị nhằm đề cao con người,vì con người, đảm bảo trình độ làm chủ thực sự của con người trong đời sống xã hội nói chung đã được thể chế bằng pháp luật và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp đổi mới.
Ngày nay trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc để phát huy dân chủ đòi hỏi phải không ngừng nâng cao dân trí về mọi mặt, cung cấp  thông tin kịp thời để mọi người nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước., tăng cường đối thoại để hiểu biết, trân trọng nhau, cùng chia sẻ với nhau,để đồng thuận và đoàn kết.Cần lưu ý dân chủ tập trung có quan hệ mật thiết với dân chủ rộng rãi,dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện là để hướng tới dân chủ tập trung đầy đủ hơn. Dân chủ  tập trung trên cở sở phát huy dân chủ là nhằm cổ vũ cho tập trung vì mục tiêu chung.Vì vậy dân chủ không tập trung sẽ là dân chủ nửa vời ,dân chủ trái nguyên tắc, là dân chủ không vì mục tiêu chung của mọi người.
Tuy nhiên do nhận thức từ mỗi người còn có khác nhau, đặc biệt do tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, do những lợi ích cục bộ chi phối nên việc thực thi dân chủ có nơi, có lúc còn nhiều hạn chế hoặc còn mang tính hình thức.Có nơi bộ máy quyền lực nặng về "quyền uy" người làm chủ thực hiện nghĩa vụ công dân còn dừng ở "sự phục tùng"hoặc "ngại va chạm" .Đặc biệt nguy hại nhất là mỗi khi vấn đề dân chủ bị cá nhân hoặc một số người chi phối lợi dụng phục vụ cho  mục đích cá nhân mưu cầu lợi riêng, đánh tráo phải, trái, trắng, đen..
3.Thường xuyên tự phê bình và phê bình là hướng tới chân, thiện mỹ
"Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để cũng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng".Phê bình và tự phê bình cũng là hướng tới phát huy dân chủ tốt hơn, phục vụ cho sự hoàn thiện tốt hơn những vấn đề đang được đặt ra để giải quyết thấu tình, đạt lý.
Phê, tự phê cần phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể,  điều  kiện cụ thể, nắm chắc thực tiễn để khách quan khi xem xét.,đồng thời phải có cái tâm trong sáng, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Thành công của Đảng là:"Khéo dùng vũ khí phê bình và tự phê bình để xây dựng Đảng"5(T9, tr290) Phải công khai trung thực, thẳng thắn,chân tình đó là đạo đức Hồ Chí Minh và đã trở thành đạo lý ở đời. Dân chủ bị lợi dụng để phục vụ cho lợi ích riêng tư, ích kỷ hẹp hòi, tự kiêu ,tự mãn,.lợi dụng dân chủ để xúc phạm danh dự của người khác, thiếu tinh thần xây dựng, thiếu tình đồng chí, đồng nghiệp là điều đáng hổ thẹn,điều đáng chê tránh. Hồ Chí Minh quan niệm"Dân chủ là của quý nhất của nhân dân"6.(T8 tr279)Cho nên thực hiện,và phát huy dân chủ phê bình,tự phê bình phải  hướng tới giá trị chân  thiện, mỹ., là hướng tới cái đúng, hướng tới  trí tuệ ở đỉnh cao.  
Phê bình và tự phê bình là để đạt tới sự hoàn thiện cá nhân và tập thể ở tầm cao hơn, kịp thời sữa sai những việc làm chưa đúng để đoàn kết triệt để hơn, thống nhất cao hơn về ý chí và hành động. Để Đảng ngang tầm với vị trí là Đảng cầm quyền làm cho:"Mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" Đòi hỏi "Cán bộ phải hòa mình với quần chúng thành một khối ,tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân chúng lên trên hết, trước hết,việc gì có lợi cho dân thì làm"để xứng đáng là tấm gương đạo đức cách mạng. Rất tiếc hiện nay không ít người vẫn nói theo điều đó nhưng làm thì không được như vậy "Miệng nói dân chủ nhưng làm việc thì họ theo lối quan chủ.Miệng thì nói"phụng sự quần chúng "nhưng  họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng".7(T5tr552)  
4 .Cán bộ, đảng viên phải có tình  thương yêu lẫn nhau, cùng  chia sẻ để tiến bộ,để  phục vụ nhân dân,phục vụ Tổ quốc       
Hồ Chí Minh luôn coi trọng tình đồng chí, đồng nghiệp, tình người. Phải biết thương yêu nhau,chia sẻ với nhau, chung vui với nhau.Chính vì lẽ đó mà khi đọc lại bản bản Di chúc được viết trước đó Hồ Chí Minh đã viết thêm bổ sung vào đoạn đánh máy những ý tứ tâm huyết nhằm nhắc rằng:"Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".Là sự sáng suốt của một trí tuệ anh minh , sự nhạy cảm của tấm lòng nhân ái bao la. Điều đó như là một yếu tố quan trọng, là một trong những cách tốt nhất để cũng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân. .
Chỉ với 9 âm tiết được bổ sung thêm đã làm nổi rõ cái tâm trong sáng, cái tình bao dung của Người đối với mỗi con người. Đây là sự thể hiện đạo lý làm người, tính nhân văn cao cả về tình đồng chí, tình  người mà Hồ Chí Minh mong muốn và tin ở tình đời,ở đạo đức người cán bộ cách mạng.Vì rằng:"Muốn làm cách mạng phải cải cách tính nết mình trước tiên"8(T5tr552).Hồ Chí Minh là Người nhân đạo đầy đủ nhất, luôn thương yêu và tin ở con người, biết đòi hỏi và phát huy sức mạnh ở con người. Mong muốn người Đảng viên,cán bộ trước hết phải có tâm trong sáng, xử sự có văn hóa,khiêm tốn,cầu thị ,khoan dung, độ lượng, bình tĩnh trong xử lý công việc, ân tình trong tình đồng chí, tình người vì sự tiến bộ của mỗi người và cộng đồng đó là chất phải có của người Đảng viên.
Tình thương yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, tôn vinh những thành công, những mặt  tích cực của người khác là chìa khóa để phát huy dân chủ rộng rãi, để tập trung dân chủ được đề cao,để kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt hơn,tránh kiểu "cá đối bằng đầu".Có tình thương yêu đồng chí mới thực hiện dân chủ tốt hơn, trung thực hơn và tình đồng chí, đồng nghiệp càng nồng ấm hơn, đúng nghĩa đồng chí, đồng bào. Cũng như lúc ra đi tìm đường cứu nứơc bằng ý chí không gì lay chuyển được,với ý chí giải phóng dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân. Hồ Chí Minh đã tìm giá trị độc lập dân tộc trong tự do hạnh phúc và mục tiêu lý tưởng XHCN cao đẹp vì dân, do dân.Ốxit Mandenxtam nhà thơ Xô viết  khi tiếp xúc với Người năm 1923 đã bằng sự cảm nhận  tinh tế của mình nhận xét rằng "Trong cử chỉ cao thượng, giọng nói của Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một thứ văn hóa tương lai "
Hồ Chí Minh là hiện thân tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, luôn coi lực lượng nhân dân, lực lượng dân tộc là lực lượng quyết định mọi cuộc thắng lợi của cách mạng.,vì rằng  đó là nơi hội tụ trí tuệ, sức mạnh, tình người của cả cộng đồng.Người nêu rõ:"Trong bầu trời không gì quí bằng nhân dân.Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"9(T7tr544).Hồ Chí Minh đã trở thành con ngươi cao quý nhất, bình dị nhất trong mỗi gia đình.Bởi CNXH của Hồ Chí Minh là làm cho mọi người được ăn  no, mặc ấm, sung sướng, tự do, nhân dân thoát nạn bần cùng, có việc làm, ấm no, hạnh phúc. Đó là điều mà nhân loại tiến bộ đang tìm mọi cách để hướng tới.
Tóm lại:
Di chúc giành thời lượng nhiều nhất để nói về Đảng và được xoay quanh trục chủ đạo là đoàn kết. Lời văn ngắn gọn, súc tích có 3 cặp từ được nhắc lại nhiều nhất là nhân dân, Đảng, đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và góp phần vào đoàn kết các đảng em, đoàn kết quốc tế đó là nhiệm vụ trọng trách và vinh quang của Đảng ta. Đoàn kết để ổn định, để đổi mới và sáng tạo, để làm nên tất cả vì sự phát triển bền vững."Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công" đã trở thành  chân lý trường tồn cho mỗi đơn vị, quốc gia và quốc tế vì sự tiến bộ của nhân loại.
Mở đầu nội dung Di chúc và kết thúc Di chúc Hồ Chí Minh xác định vị trí, vai trò của đoàn kết,cách thức thực hiện đoàn kết, nội dung của đoàn kết, yêu cầu của đoàn kết để đạt tới khát vọng cháy bỏng:"Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình" ra sức thi đua để đạt điều mong muốn cuối cùng là:"Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Thiết nghĩ đổi mới là trở về với di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa và phát triển di sản truyền thống dân tộc, tinh hoa nhân loại, nắm chắc lý luận và  thực tiễn, kịp thời đúc rút kinh nghiệm, đổi mới tư duy tìm về những quy luật khách quan để đoàn kết, thống nhất trong lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.
Tài liệu tham khảo:
(1)Lịch triều Hiến chương loại chí, NXB sử học, 1961. t2, tr 71
(2).Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới:Đại hội VI,VII,VIII,IX NXBCTQG 2005 tr63

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn