Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Nhớ lời Di chúc, noi gương và làm theo đạo đức Cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Tác giả : Hoàng Trung Côn - Nguyên Bí thư Đảng ủy, trưởng Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng, của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế, trước khi đi xa đã để lại bản Di chúc lịch sử thiêng liêng cho muôn đời con cháu.
40 năm đã qua, những lời căn dặn của Người trong Di chúc vẫn là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn sức mạnh lớn lao để Đảng và nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và ngày nay đang vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Bản Di chúc là kết tinh những quan điểm cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó một lần nữa Người lại nhắc nhở, căn dặn Đảng về đạo đức cách mạng.
Suốt cuộc đời Người luôn nêu cao vai trò, tác dụng của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Người đã chăm lo xây dựng nền móng đạo đức đạo đức mới vững chắc cho Đảng, cho dân tộc, dày công rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các giai đoạn cách mạng.
Từ năm 1927, trong tác phẩm “Đường kách mệnh” Bác đã giành hẳn một chương đầu để nói về  “Tư cách người kách mệnh”.
Năm 1947, đúng 20 năm sau, trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, Bác lại nói: ‘Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Trong Di chúc Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Như vậy, theo Hồ Chí Minh thì đạo đức cách mạng là cái gốc, cái căn bản nhất của người cách mạng. Vì Bác cho rằng sự thắng lợi hay thất bại của một cuộc cách mạng phụ thuộc trực tiếp vào bản lĩnh, trí tụê và đạo đức của đội tiên phong.
Đạo đức cách mạng luôn là một tiêu chuẩn quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào. Đạo đức cách mạng là tiền đề, là sức mạnh để người cách mạng thực hiện lý tưởng, mục tiêu cao cả của mình, là giá trị thuộc về nhân cách của mỗi con người.
Trong việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, Bác quan tâm, bồi dưỡng toàn diện cả vật chất và tinh thần, nhưng Người vẫn đặt lên hàng đầu vấn đề bồi dưỡng về đạo đức cách mạng, về lý tưởng cách mạng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức rất phong phú, rộng lớn nhưng tập trung vào mấy điểm cơ bản:
- Suốt đời hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Trung với nước, hiếu với dân.
Bác coi đây là điều mấu chốt nhất, Bác viết: “Những người Cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới” (1).
Cả cuộc đời cách mạng của Người là cả một quá trình cống hiến quên mình cho Đảng, cho cách mạng, nêu cao tấm gương Trung với Đảng, hiếu với dân. Học tập và làm theo Bác, hàng nghìn anh hùng liệt sỹ đã xả thân hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay trong thời kỳ hội nhập, chuẩn mực đạo đức Trung với nước, hiếu với dân đang đứng trước những thách thức mới do sự tấn công của mặt trái cơ chế thị trường, với sự tác động của nhiều nhân tố phức tạp. Nếu cán bộ, đảng viên không đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng thì sẽ bị sa ngã, biến chất.
- Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên, lên lợi ích của bản thân mình, tòan tâm, toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Bác luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến làng xã “Phải nhớ mình là công bộc của dân, ra làm việc là để gánh vác việc chung của dân, mọi chủ trương, chính sách phải lấy lợi ích của Đảng, của dân làm gốc” vì “Đảng ta là Đảng chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ngoài ra không còn lợi ích nào khác”(2).
Trong Di chúc Bác viết: Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao phó cho mình, toàn tân, toàn ý phục vụ nhân dân”.
Bác dạy, nâng cao đạo đức cách mạng phải gắn với chống chủ nghĩa cá nhân vì những người mắc phải chủ nghĩa cá nhân thì bao giờ cũng đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, bao giờ cũng vụ lợi vun vén cho mục đích cá nhân của mình.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một phẩm chất đạo đức lớn của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi con người.
Năm 1946, trong tác phảm “Cần, kiệm, liêm, chính” Bác viết: “Cần, kiệm. liêm, chính là nền tảng của đạo đức mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
 Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
   Người có 4 đức; Cần, Kiệm, Liêm, chính
                                  Thiếu một mùa thì không thành trời
                                  Thiếu một phương thì không thành đất
                                  Thiếu một đức thì không thành người
Trong Di chúc, Bác nhắc lại: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Bác đã từng định nghĩa cần, kiệm, liêm, chính rất giản dị, dễ hiểu như: Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm không xa xỉ bừa bãi. Bác dạy không những phải tiết kiệm tiền của mà còn phải tiết kiệm thì giờ “thời giờ là tiền, là bạc”. Tiết kiệm cũng không phải là bủn xỉn. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau. Cần mà không kiệm thì như thùng không đáy, Kiệm mà không cần thì không phát triển. Liêm là ai cũng phải giữ mình cho trong sạch, không tham lam. Chính là không tà, nghĩa là phải thẳng thắn, đúng đắn.
Bác phân tích, cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Con người đã cần, kiệm, liêm nhưng chưa có chính thì chưa trọn vẹn.
Suốt quá trình cách mạng, Bác đã luôn quan tâm đấu tranh xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Từ khi nhân dân ta giành được chính quyền, Bác đã sớm đề ra nhiều biện pháp kiên quyết chống nguy cơ thoái hoá, biến chất của một Đảng cầm quyền. Bác đòi hỏi Đảng phải vững mạnh, trong sạch mà trong sạch của Đảng trước hết phải từ đạo đức trong sạch của mỗi đảng viên.
Bác đã cùng toàn Đảng, toàn dân chống lại mọi thứ giặc mà trong đó có một loại giặc mà Bác gọi là  giặc “nội xâm”, nó phá hoại Đảng từ bên trong “đó là tham ô, lãng phí, quan liêu, chủ nghĩa cá nhân”. Bác đã rất nghiêm khắc trong đấu trang chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Đến nay cuộc đấu tranh với loại giặc này đang là nhiệm vụ cấp bách đối với toàn Đảng và cả xã hội.
Bác đã đưa ra các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng là: Tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, nói và làm phải đi đôi, nêu gương đạo đức cách mạng, xâ dựng đạo dức mới đi liền với chống đạo đức lạc hậu.
Bác nói: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Bác là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc nhưng Bác vẫn thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, tự mình nêu tấm gương đạo đức cách mạng trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc gian khổ, tù đày.
Đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết: Hồ Chí Minh là một nhà đạo đức học, vừa là biểu tượng toàn diện của đạo đức cách mạng. Ở Người toả ra hào quang của một cuộc đời cao thượng, một tâm hồn trong sáng xưa nay hiếm.
Chúng ta thấm thía lời dạy của Bác “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu  mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.(3)
Thực tế cho thấy trong những năm qua không ít cán bộ, đảng viên trong đó có những người giữ chức vụ cao, đã được rèn luyện thử thách trong hai cuộc kháng chiến, đã bị những “viên đạn bọc đường” của thời kinh tế thị trường đánh gục, họ đã không chịu đựng được sung sướng như Bác dạy.
Bác đã đưa ra một luận điểm nổi tiếng: Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên. Trong Di chúc Người nhắc lại: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.
Ngày nay thế hệ trẻ Việt Nam đang sống trong điều kiện kinh tế hết sức phức tạp của thời kỳ hội nhập và cơ chế thị trường, trước hết là về tư tưởng và lối sống. Nếu Đảng buông lơi sự giáo dục lý tưởng cách mạng, buông lơi định hướng chính trị cho thanh niên, những thế hệ nối tiếp sự nghiệp ông cha sẽ có nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
Có thể nói những điều mà Bác đã từng lo lắng, bức xúc, nhắc nhở, giáo dục chúng ta trong quá trình cách mạng cũng như trước lúc đi xa đã 40 năm về trước, nhưng chúng ta thực hiện chưa nghiêm túc và hiệu quả chưa cao. Chúng ta chưa làm tốt việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
Mới đây, Hội Nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 - Khoá X (1/2009) vẫn nhận định: “Số đông cán bộ vẫn kiên định, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gần gũi với nhân dân. Tuy nhiên tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng diễn biến phức tạp, tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức gây bức xúc trong nhân dân”.
Ngoài xã hội môi trường đạo đức cũng bị huỷ hoại như tệ nạn ma tuý, mại dâm, tội phạm phát triển. Những chuyện tày trời như chồng giết vợ, mẹ giết con, con giết cha, người thân trong gia đình chém giết lẫn nhau, thanh thiếu niên phạm tội ngày càng nhiều, chứng tỏ gốc rễ đạo đức xã hội đang bị lung lay, các giá trị đạo đức nền tảng đang bị xói mòn.
Vì vậy, một lần nữa chúng ta cần khẳng định: Việc giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của sự nghiệp cách mạng, vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ khoá X là cách tốt nhất nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ vô vàn kính yêu./.
- Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tập 10, tr19.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tập 8, tr766.
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tập 10, tr666.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn