Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Những giá trị khoa học trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay ở Nghệ An.

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo - PT Ban Dân vận tỉnh ủy
File đính kèm: Không có

Lời mở đầu
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của Đảng, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và nhân dân thế giới. Trước lúc đi xa, Người đã để lại một bản di chúc quý báu "…Là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, tâm hồn cao đẹp… là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc của người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau". (Trích lời mở đầu cuốn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà xuất bản chính trị quốc gia tháng 5/1999).
Bản Di chúc của Người có giá trị khoa học hết sức to lớn về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, vấn đề xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến nhiều nhất với tư duy vô cùng nhạy bén, sáng tạo, độc đáo, là tư tưởng xuyên suốt, thống nhất trong toàn bộ bản Di chúc.
Trong những năm qua, Di chúc thiêng liêng của Người đã trở thành cương lĩnh hành động, giúp Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đoàn kết phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới quê hương đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Sau 40 năm thực hiện Di chúc của Người và sau 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cùng với việc đánh giá những thành quả đã được trong chặng đường vừa qua chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng. Nhằm rút ra những bài học và tìm được những giải pháp đúng đắn góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, để phấn đấu đưa Nghệ An "mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất của miền Bắc" và cả nước như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thứ nhất
Những giá trị khoa học trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng để tổng kết thành một phương châm sâu sắc "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công". Trên cơ sở thực tiễn đó di chúc của Người lại một lần nữa khẳng định Đoàn kết "là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta".
Quan điểm, tư tưởng đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bản di chúc, (bút tích của Người viết về vấn đề này chỉ một lần, không phải sửa chữa). Bản di chúc được công bố năm 1969 chỉ cô đọng trong 1026 từ nhưng đã có tới 331 từ thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ đoạn đầu "nói về Đảng" đến kết thúc di chúc Bác đã thể hiện một cách sâu sắc, sinh động những quan điểm về đoàn kết của Đảng ta, đồng thời có những nhìn nhận hết sức khoa học, biện chứng về vấn đề này.
Sau khi khẳng định về tầm quan trọng của đoàn kết, người đã yêu cầu "các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".
Người đã chỉ ra những nội dung cơ bản để phát huy tinh thần đoàn kết đó là thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, thường xuyên xây dựng chỉnh đốn Đảng thông qua việc phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Người đã đặt tự phê bình lên trước và xem đó là cách tốt nhất để "Củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng", tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, làm hạt nhân khối đại đoàn kết toàn dân.
Tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bó hẹp trong phạm vi nội bộ Đảng ta mà còn vươn đến phong trào cộng sản quốc tế. Bác luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ khăng khít với phong trào cách mạng thế giới. Tình cảm, trách nhiệm của người đối với các Đảng anh em hết sức chân tình, sâu sắc, coi các Đảng anh em là một phần máu thịt trong cơ thể của mình. Do vậy Người thể hiện mong muốn và căn dặn Đảng ta phải ra sức khôi phục tình đoàn kết giữa các Đảng anh em. Với nhân sinh quan nhạy bén của người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng các Đảng và các nước anh em sẽ đoàn kết lại. Theo quan điểm của Người thì sự đoàn kết thống nhất giữa các Đảng cộng sản là xu thế tất yếu, khách quan. 
Cuối di chúc Bác đưa ra lời nhắn nhủ, nhưng đó cũng là niềm tin của Người "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Tư tưởng về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam nên vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn và tính dân tộc, tính quốc tế sâu sắc, đã góp phần vào việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phần thứ hai
Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Nghệ An sau 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện lời căn dặn của Bác trong bức thư cuối cùng gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và di chúc thiêng liêng của Người; trong 40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phấn đấu vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân tăng 10%, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng cao. Sản lượng lương thực năm 2008 đạt trên 1,157 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đẩy mạnh, bộ mặt thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo tăng cường. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có tiến bộ, phát triển quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Đảng bộ đã vận dụng những giá trị khoa học trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng để tăng cường công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan tâm đến công tác tư tưởng, để góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; truyền thống yên nước và cách mạng của quê hương cho toàn Đảng, toàn dân, giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, vững vàng kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền CNXH. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để quần chúng noi theo.
Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) (khoá VIII) và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt, đưa cán bộ đảng viên về sinh hoạt ở khu dân cư. Định kỳ tự phê bình trước dân và nghe ý kiến của dân. Tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia quản lý, giám sát, góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên nơi công tác và cư trú. Thực hiện nề nếp việc nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm và cuối nhiệm kỳ. Tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thông qua đó, đã phát động được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên. Xây dựng sự đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt xây dựng đại đoàn kết toàn dân.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết 11 - NQ/TU về "Tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới" với mục tiêu cơ bản là "Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền của dân do dân vì dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo và kém phát triển".
Đến nay, sau gần 2 năm chỉ đạo thực hiện các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có những chuyển biến tích cực về nội dung, phương thức lãnh đạo chỉ đạo công tác quần chúng, từng bước phát huy dân chủ trong Đảng, để làm cơ sở tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI đề ra.
Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng nhưng đến nay Nghệ An vẫn đang là tỉnh nghèo, kém phát triển. Mức sống của một bộ phận nhân dân còn thấp. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh chỉ bằng 64% mức bình quân chung cả nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được phát huy tốt; công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn yếu, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng chưa được phát huy tốt, có nơi còn mất dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiên phong gương mẫu thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có những đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

 
Phần thứ ba
Một số nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

Để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Nghị quyết 11/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng. Xác định cho mỗi cán bộ đảng viên và người dân trách nhiệm phải gìn giữ và phát huy truyền thống đó trong công cuộc đổi mới đất nước.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về đại đoàn kết toàn dân. Góp phần nâng cao đạo đức cách mạng cho đảng viên, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở. Từng bước đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, làm mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều xây dựng kế hoạch cá nhân để làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của từng cơ quan, đơn vị cần phải làm trước, định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ để nâng cao thêm niềm tin của cán bộ và nhân dân với đội ngũ cán bộ.
3. Đẩy mạnh công tác quần chúng của Đảng, các chủ trương nghị quyết của Đảng cần tập trung cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tạo cơ chế cho Mặt trận và các đoàn thể nhân dân được tham gia giám sát, phản biện. Phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong công tác này, vận động người thân và gia đình cùng cộng đồng làm theo. Phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chống quan liêu, tham nhũng lãng phí và những hiện tượng gây mất đoàn kết trong Đảng. Những vụ việc nhân dân quan tâm qua thanh tra kiểm tra phải thông báo rộng rãi. Biểu dương kịp thời những người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân sai phạm.
5. Mỗi đảng bộ, chi bộ cần có những buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó đánh giá khách quan những việc đã làm được trong việc thực hiện tư tưởng của Người về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu lên những hạn chế, tìm ra nguyên nhân để có phương hướng giải pháp khắc phục nhằm góp phần phát huy những giá trị khoa học trong di chúc của Người về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện di chúc của Bác, đi theo con đường của Bác, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh nhà đã có bước trưởng thành mới về chính trị tư tưởng và tổ chức, đa số cán bộ đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng như lời dạy của Người. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Để phát huy những giá trị khoa học về công tác xây dựng Đảng trong di chúc của Người chúng ta càng quan tâm gắn với việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có dịp soi lại mình, tự sửa mình, lấy tư tưởng, quan điểm về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm phương châm cho mọi hành động nhằm thực hiện tốt những lời thề thiêng liêng của Đảng, của dân tộc trước anh linh của Người.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn