Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Vận dụng Di chúc Của Bác Hồ vào công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Tác giả : Phan Hồng Hải - P Giám đốc Trung tâm KHXH & NV Nghệ An
File đính kèm: Không có

Trong lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Di chúc Bác Hồ chính là sự đúc kết những tư tưởng lớn lao, những suy tư trăn trở của Người với tầm nhìn bao quát về công cuộc đấu tranh thống nhất và xây dựng nước nhà, cũng là mong muốn của Người đối với thế hệ mai sau về một xã hội tiến bộ, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước với vai trò là một đảng cầm quyền, Đảng đã luôn dành sự quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng bởi vì nó là nền tảng, là hạt hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chính cơ sở đảng là nơi hàng ngày diễn ra mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân do vậy hệ thống chính trị cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong bản Di chúc, Người đề cập đến truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng và căn dặn cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực hiện di huấn của Người, chúng ta hiểu và đã vận dụng thiết thực tư tưởng của Người vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và đã giành được nhiều thắng lợi lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đại hội nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; trên cơ sở đó kiên quyết xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ 1987 đến 1990 là giai đoạn khởi động của nền kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế mới. Từ năm 1991 đến nay, chúng ta đã tiến hành đổi mới, hội nhập và tăng trưởng, đường lối đổi mới đã có tác động trực tiếp đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vào loại cao trong khu vực, năm 1991 tăng 5.81%, các năm tiếp theo cho đến năm 1997 con số tương ứng là: 8.7%, 8.08%. 8.83%, 9.54%, 9.34% và 8.15%. Từ năm 1998 đến năm 2001, tốc độ tăng trưởng kinh tế có giảm sút, do khủng khoảng tài chính khu vực Châu Á nhưng so với các nước trong khu vực thì Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng tương đối cao: 5.76%, 4.77%, 6.79% và 6.99% . Năm 2002 đến 2008 nền kinh tế đã được hồi phục, biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng ngày càng cao: 7.08%, 7.34%, 7.79%, 8.44%,  8.17%, 8.48% và 6.23%. GDP/người từ 181 USD năm 1991 đã tăng lên trên 1000 USD năm 2008, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, số hộ đói nghèo giảm rõ rệt.  Trong giai đoạn này, nước ta cũng đã hội nhập sâu rộng vào nhiều tổ chức của Thế giới như nối lại quan hệ với Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào năm 1990; gia nhập ASEAN, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, ký Hiệp định khung về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vào năm 1990; gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 và đang cùng các nước ASEAN thực hiện Khu vực mậu dịch tự do - AFTA và đang tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đến nay chúng ta đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế và khu vực, là nền tảng để chúng ta vận dụng các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả.
Cùng với sự phát triển chung của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự nổ lực của nhân dân tỉnh nhà đã đưa kinh tế - xã hội của Nghệ An tiếp tục có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 - 2008 đạt bình quân trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, lĩnh vực xã hội tiến bộ đều trên các mặt, an sinh xã hội được đảm bảo tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã nảy sinh những vấn đề của sự phát triển. Đó là tính bền vững và hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư và tăng trưởng, công tác quản lý trì trệ, chậm đổi mới và kém linh hoạt khiến cho tình hình kinh tế bất ổn và biến động khôn lường tạo tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư…và " Còn rất nhiều yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa không giữ đúng kỹ cương phép nước xảy ra nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều nơi biểu hiện của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cơ sở còn chắp vá "   Để xảy ra những yếu kém đó  có phần trách nhiệm từ cơ sở mà nguyên nhân chính là do nhận thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc,  thiếu các hướng dẫn cụ thể, sát sao đối với từng cơ sở, cục bộ địa phương, năng lực chuyên môn của một số cán bộ hạn chế,... Trong bài phát biểu tại Hội thảo khoa học: " Những giải pháp thu hút đầu tư vào Nghệ An ", đồng chí bí thư tỉnh ủy Nghệ An thừa nhận về một số yếu kém trong cải cách hành chính làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, ngoài ra ông cũng nhấn mạnh đến sự phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn, cản trở của một bộ phận chuyên viên các sở, ban, ngành, địa phương diễn ra trong nhiều năm qua.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước được áp dụng, triển khai và giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội… trong đó tổ chức cơ sở đảng đóng vai trò nòng cốt. Tuy nhiên qua thực tiễn triển khai còn tồn tại một số bất cập. Để góp phần khắc phục những hạn chế đó, việc vận dụng Di chúc của Bác vào công tác xây dựng Đảng cần chú trọng vào các phương diện sau:
1. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong các cơ sở Đảng.
Đoàn kết là danh từ được Bác dùng nhiều nhất khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng, Bác đã từng nói “Nội bộ Đảng phải đoàn kết nhất trí, đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ”. Tự phê bình và phê bình không những là vũ khí sắc bén mà còn là động lực bên trong giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải khách quan, trung thực, thẳng thắn, công khai, chân thành. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Do đó, tự phê bình và phê bình cần tiến hành từ trên xuống, từ dưới lên, phê bình việc chứ không phê bình người và phê bình phải thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày”. “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Ngoài ra, tổ chức cơ sở đảng phải biết tập hợp quần chúng thông qua các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ nhằm tạo sự gắn kết tình anh em, tình đồng chí thông qua các hoạt động phong trào, thăm nom, hiếu hỉ để động viên, chia sẻ về vật chất, tinh thần trong khó khăn hoạn nạn, có như thế thì mới tạo được sự đoàn kết bền vững.
2. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực  vì đây là động lực quyết định hướng đi lên của một đất nước. Người đòi hỏi phải có chiến lược trồng người như trong câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” . Vì vậy, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được bắt đầu từ cơ sở, chú trọng cán bộ trẻ trong đội ngũ cán bộ không chuyên trách, cán bộ nữ, cán bộ là dân tộc, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Có chính sách thu hút, tăng cường cán bộ về cơ sở, chú trọng điều chuyển cán bộ theo thời gian. Ngoài việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng cần phải tổ chức các chương trình tập huấn, lớp học chuyên đề về kỹ năng, tác phong làm việc, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Bác Hồ thường nói: Làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cách mạng to lớn, vẻ vang cho nên người cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng.
3. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở.
Bác nói: "Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ". Hiện nay có hiện tượng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thường phàn nàn về một số vấn đề bức xúc của địa phương nhưng lại không nhận thấy trách nhiệm của mình ở đâu, vì vậy hơn ai hết cán bộ, đảng viên phải là những người được phát hiện, tuyển chọn từ cơ sở thông qua hoạt động thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng và giúp họ trưởng thành. Một khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng thì họ sẽ đem hết khả năng, trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hành nghị quyết nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện xa rời quần chúng, nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí và sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong nhân dân tránh tình trạng dây dưa kéo dài để trở thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Trong trường hợp cán bộ sai phạm phải được xử lý nghiêm minh, tránh xuề xòa, bỏ quá cho nhau gây mất niềm tin, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đối với những điển hình tiên tiến, xuất sắt cần được biểu dương, khen thưởng để khích lệ, động viên họ nhằm tạo ra phong trào thi đua giữa các tổ chức cơ sở Đảng với nhau.
5. Thực hiện dân chủ cơ sở.
Dân chủ trước hết là phải công khai, minh bạch hóa để mọi người được biết, được tham gia nhưng vấn đề là phải biết cách làm. Bởi vì, thực tế có những loại việc cần phải được công khai, có sự tham gia ý kiến của người dân nhưng cũng có những công việc cần phải được giới hạn và thống nhất theo thiểu số. Nhưng dù làm cách nào thì cũng cần phải coi trọng công tác tuyên truyền, vận động và bàn bạc với dân. Như Bác Hồ đã nói "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" hoặc "Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng qua". Vì vậy, dân chủ cơ sở không thể là hô hào, khẩu hiệu, hình thức mà chúng ta phải biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến lợi ích của nhân dân nhằm góp phần nâng cao đời sống, tinh thần của người dân. Nhưng ngược lại Bác cũng căn dặn " chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng ", nghĩa là người đảng viên phải biết xem xét, phân tích vấn đề để nâng cao dần sự giác ngộ của người dân từ đó định hướng họ đi theo cái mới, tiên tiến chứ không hùa theo cái lạc hậu. Tránh tình trạng sợ vi phạm dân chủ, trách nhiệm, va chạm dẫn đến né tránh và thụ động làm cho công việc trở nên trì trệ.
6. Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước.
Chúng ta cần phải tranh thủ vai trò của các già làng, trưởng bản, cán bộ hưu trí có uy tín để vận động quần chúng nhân dân, tuyên truyền các chủ trưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
40 năm qua kể từ ngày Bác ra đi, nhìn lại những chặng đường phát triển của đất nước, chúng ta lại càng thấm thía hơn những lời căn dặn của Bác. Từ vận dụng đến thực tiễn triển khai, chúng ta đã, đang và sẽ xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

 

 

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn