Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tác giả : T.s Trần Công Dương - Bí thư Đảng ủy CCQ Dân Chính Đảng
File đính kèm: Không có

Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng Mácxít vững mạnh, đã và đang lãnh đạo cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để xây dựng Đảng vững mạnh, Người rất coi trọng việc xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong di chúc  để lại trước lúc đi xa, Người đã nhắc nhở, dặn dò cán bộ, đảng viên: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"
Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong Đảng phải trên nguyên tắc tôn trọng và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đoàn kết thống nhất vì mục tiêu lý tưởng cách mạng, vì lợi ích của giai cấp, của Đảng, của nhân dân và toàn thể dân tộc, không phải đoàn kết thống nhất để bảo vệ lợi ích cục bộ của rmột bộ phận, hay cá nhân, bất chấp sự vi phạm chủ trương chính sách, pháp luật. Đoàn kết thống nhất trên cơ sở đấu tranh tự phê bình, phê bình để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không phải đoàn kết theo "kiểu dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu tranh trước các biểu hiện sai phạm, bao che khuyết điểm lẫn nhau...
Hồ Chí Minh xem đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố đảm bảo cho Đảng vững mạnh, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng cách mạng. Trong di chúc phần nói về Đảng, Người khảng định: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Bốn mươi năm qua, thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta đã gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, sự đoàn kết thống nhất ở không ít cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bị giảm sút. Thậm chí ở không ít cấp uỷ, chi bộ Đảng, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Ở các đơn vị đó, nội bộ chia bè kéo phái, cán bộ Đảng viên thiếu niềm tin, luôn cảnh giác, đối phó lẫn nhau, đối xử với nhau thiếu tình đồng chí, bằng mặt, không bằng lòng. Ở một số cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đoàn kết thống nhất giả tạo, không trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc xây dựng Đảng, mà bao che cho nhau vi phạm khuyết điểm, vì bệnh thành tích và mưu cầu lợi ích cục bộ, cá nhân. Vì đoàn kết theo kiểu dĩ hoà di quý, thủ tiêu đấu tranh phê bình, tự phê bình mà "tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu tham nhũng, lảng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng". Đánh giá công tác xây dựng Đảng, văn kiện Đại hội X khảng định: "Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới..." "Sự đoàn kết nhất trí ở không ít cấp uỷ còn yếu...". Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ đầu Đại hội X có nhận định: "Tình trạng trong Đảng xuất hiện những ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản có liên quan đến đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, Đảng viên..."
Nguyên nhân của những yếu kém trong việc xây dựng và giữ gìn sự  đoàn kết thống nhất trong Đảng, xuất phát từ những hạn chế yếu kém trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ những hạn chế trong việc thực hiện các nguyên tác xây dựng đảng trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là sự thiếu gương mẫu của một số cán bộ đảng viên là lãnh đạo quản lý.
Thực tiễn công tác xây dựng đảng cho thấy: cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối, quan điểm của Đảng và điều lệ Đảng. Vì vậy, để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cần phải tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên nhất là giáo dục chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đảng. Phải làm cho các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các quy định của điều lệ Đảng, thấm nhuần sâu sắc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhận thức sâu sắc đó phải được thể hiện nhất quán trong mỗi hành động, việc làm. Có như vậy, mới tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức, từ đó có sự thống nhất về hành động của toàn Đảng, nhằm đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn, biến đường lối của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng.
Để xây dựng bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cần phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ để cán bộ, đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng của Đảng. Trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ cần cung cấp cho cán bộ, đảng viên đầy đủ những thông tin về những vấn đề liên quan đến vai trò trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ, của chi bộ, những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Để mở rộng dân chủ nội bộ trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ cần đảm bảo tự do tư tưởng. Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, trao đổi, thảo luận góp phần tìm ra chân lý. Trên cơ sở đó đi đến thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động. Tự do tư tưởng, tham gia ý kiến thảo luận, thể hiện chính kiến là  quyền lợi và cũng chính là trách nhiệm của mọi người.
Để tăng cường đoàn kết nội bộ phải thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình với ý thức xây dựng, với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với mình và có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phải đưa nội dung tự phê bình, phê bình cán bộ, đảng viên vào định kỳ sinh hoạt của cấp uỷ, đặc biệt là định kỳ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Hồ Chí minh xem tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ. Người chỉ rõ: "một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, cán bộ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Người phê phán những thái độ lệch lạc, sai trái thường xảy ra trong tự phê bình và phê bình như thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản thân, sợ phê bình, không dám phê bình, nể nang né trành, dĩ hoà vi quý, hoặc ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, đả kích, vùi dập người khác, và như vậy chỉ làm mất đoàn kết nội bộ.
Đễ xây dựng Đảng thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành đông, cần phải coi trọng việc thực hiện kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng; phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đảng, biến kỷ luật thành ý thức và hành động tự giác. Nếu không thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, không thống nhất về tư tưởng và hành động, "Đảng sẽ xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc".
Để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, mỗi cán bộ phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Các cấp uỷ Đảng, các chi bộ Đảng phải tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Gắn việc học tập với tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Người một cách thiết thực. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên trong định kỳ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ mới đem lại hiệu quả. Mạt khác phải gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với công tác phòng chống tham nhũng, lảng phí, thực hành tiết kiệm. Phát huy tính gương mẫu tự giác của mỗi cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý  trong thực hiện cuộc vận động, với vai trò giám sát của cấp uỷ, của chi  bộ và của quần chúng nhân dân.
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, kiểm điểm 40 thực hiện di chúc của Người chúng ta tự hào về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, nhưng chúng ta cũng thấy chưa thực hiện được đầy đù lời dặn của Người trước lúc đi xa: "Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Để xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác mỗi một chúng ta hãy cố gắng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người", ra sức tu dưỡng rèn luyện "Nâng cao đạo đức cách mạng, quyết sạch chủ nghĩa cá nhân", góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".  

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn