Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Những quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về lĩnh vực xã hội và văn hóa được thể hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh - PT Khoa Triết - CNXHKH
File đính kèm: Không có

Vừa tròn hai năm kể từ ngày khai mạc Đại hội X, cũng là hai năm toàn Đảng, toàn dân ta triển khai thực hiện nghị quyết ĐH của Đảng. Để góp phần đưa tinh thần nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, đặc biệt vào lĩnh vực giảng dạy ở trường Chính trị, tôi mạnh dạn trình bày các quan điểm của Đại hội X về xã hội và văn hoá, theo nhận thức của mình.
      Trong Mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm 2006-2010 (trang 75): Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
     Như vậy, vấn đề xã hội và văn hoá đã được Đảng ta coi là nội dung quan trọng. Tư tưởng nổi bật trong đường lối giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển văn hoá của Đảng là “Từ thực tiễn xây dựng đất nước mấy chục năm qua, chúng ta nhận thức ngày càng sâu sắc rằng: xã hội, văn hoá là những lĩnh vực thể hiện rõ nhất bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa”.  Đại hội đã thể hiện và khẳng định quyết tâm “Trong những năm tới, cần đưa việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển văn hoá lên nhanh hơn nữa, tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế”(Báo cáo trên). Những tư tưởng, quan điểm về xã hội và văn hoá nêu trên định hướng cho đường lối tiếp tục xây dựng, phát triển về xã hội và văn hoá của Đại hội X. Tiếp tục xây dựng trên lĩnh vực này vừa có tính chiến lược vừa có ý nghĩa điều kiện bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm cho sự phát triển của đất nước theo hướng bền vững.
     Đại hội đã chỉ rõ các quan điểm về các lĩnh vực cụ thể hơn trong phát triển văn hoá - xã hội.
   1. Trong lĩnh vực xã hội: Đại hội X chỉ rõ các tư tưởng chỉ đạo chủ yếu:
     - Đảng ta chủ trương:  “Kết hợp chặt chẽ và hợp lý các mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; Thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội.”( Văn kiện Đại hội X, trang 32)
      Cái mới ở đây là Đảng ta đã đặt vấn đề giải quyết tốt mối quan hệ giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội một cách toàn diện. Đây là cơ sở để nâng cao tầm nhìn chung, có hệ thống nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế và xã hội ở cả phương diện vĩ mô, cả phương diện vi mô, cụ thể, gắn với từng  ngành, từng địa phương. Mặt khác, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phải được tiến hành  ngay trong từng bước đi, từng chính sách phát triển, tạo sự phát triển đồng thời cả kinh tế và tiến bộ xã hội. Thực hiện các chính sách xã hội phải dựa trên cơ sở của sự phát triển kinh tế, tránh nôn nóng, chủ quan, duy ý chí, tránh tư tưởng tách bạch giữa hai lĩnh vực này. Vấn đề quan trọng là phải gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của con người. Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội là tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
     - Trên cơ sở quan điểm đó, văn kiện Đại hội chỉ rõ: “Chúng ta khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội”(Văn kiện Đại hội X, trang 33)
     Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng ta chủ trương tạo cơ hội và điều kiện bình đẳng cho mọi người dân làm giàu theo pháp luật, khắc phục tình trạng tâm lí đố kị, nghi kị nhau dù làm giàu bằng sức lao động của mình. Phải thật sự khuyến khích, biểu dương và tôn vinh những người làm giàu chính đáng bằng tài năng trí tuệ, sức lao động của mình. Đồng thời tập trung giải quyết có hiệu quả chính sách xoá đói giảm nghèo, thực hiện ngày càng tốt hơn công bằng xã hội. Công bằng xã hội không có nghĩa là bình quân chủ nghĩa mà phải trên cơ sở tôn trọng và khuyến khích tài năng phát triển, chấp nhận có phân tầng xã hội nhưng hợp lý, có sự giúp dỡ tương trợ lẫn nhau cùng tiến bộ.
    - Đại hội khẳng định: “Xây dựng hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, tạo điều kiện cho mọi người dân, kể cả người nghèo được đáp ứng nhu cầu về  giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, tạo việc làm…Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển mạnh mẽ hệ thống bảo hiểm y tế, tiến tới y tế toàn dân. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ. Một tư tưởng mới được nhấn mạnh là, xây dựng chiến lược quốc gia về  nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện giống nòi. Thực hiện tốt chính sách dân số, các chính sách ưu đại xã hội…
Đoạn lược trích trên được thể hiện trong Văn kiện (từ trang 101-104) là một sự đổi mới trong chính sách của Đảng đối với lĩnh vực xã hội, là thể hiện quan tâm cụ thể vào từng chính sách cụ thể. Đặc biệt là đối với các chính sách có yêu cầu cho sự phát triển của đất nước và của con người. Những vấn đề như chất lượng con người, sức khoẻ, thể chất, tuổi thọ, tầm vóc con người …được đề cập trong Đại hội X như một quan điểm có tính đột phá về chính sách xã hội.
2. Về văn hoá: Văn kiện Đại hội X chỉ rõ: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra chất lượng mới của cuộc sống, xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá”(Văn kiện Đại hội X, trang 33)
     Tư tưởng nổi bật ở đây là tập trung nâng cao chất lượng của việc xây dựng con người và môi trường văn hoá để tạo nhân cách mới của con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
     Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển văn hoá từ hội nghị trung ương 5 (Khóa VIII) Và kết luận của hội nghị trung ương 10 (Khoá IX), Đại hội X đã xác định cụ thể ba lĩnh vực cần tập trung thực hiện:
     - Xây dựng môi trường, lối sống và đời sống văn hoá của mọi người dân ở cơ sở, phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân. Thực hiện theo hướng góp phần nâng cao tinh thần công dân trong thời kỳ mới, nâng cao ý thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân đối với nhân dân, dân tộc và thời đại.
     - Khuyến khích sáng tạo văn học nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. (Văn kiện Đại hội X, trang 213)
    Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc trưng của văn hoá và có ý nghĩa tạo nên bộ mặt văn hoá dân tộc. Để thực hiện được nhiệm vụ này, cần tạo ra môi trường thuận lợi về vật chất, tinh thần, phát huy dân chủ, đảm bảo tự do cho mọi sự sáng tạo. Đồng thời nêu cao trách nhiệm công dân của trí thức, văn nghệ sĩ trước nhân dân, dân tộc và thời đại.
     - Tập trung xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, chú trọng xây dựng các công trình văn hoá tiêu biểu.
      Hệ thống thiết chế văn hoá bao gồm toàn bộ bộ máy tổ chức, các cơ quan hoạt động sáng tạo, biểu diện, nghiên cứu  quản lí văn hoá, nghệ thuật; các đơn vị hành chính - sự nghiệp, toàn bộ cơ sở  vật chất kĩ thuật và đội ngũ nhân sự cùng với cơ chế hoạt động để xây dựng vấn đề trong Chiến lược xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
      Cùng với xây dựng thiết chế văn hoá, Đảng còn chủ trương tập trung vào các vấn đề trong Chiến lược xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng các công trình văn hoá lớn tiêu biểu cho những thành tựu sáng tạo mới của nền văn hoá Việt Nam hiện đại.
      Như vậy là trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hoá - xã hội, Đảng ta tiếp tục bổ sung và phát triển một số quan điểm mới./.

                                                                                     
     Chú thích:  Các trích dẫn trong bài chủ yếu từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  X, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H, 2006.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn