Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Những thành công và tồn tại của công cuộc cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta những năm vừa qua

Tác giả : Th.s Võ Thị Thuý Hà - Gv Khoa Quản lý Nhà nước
File đính kèm: Không có

Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt nam lần thứ IX ( tháng 4 / 2001 ) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá đã đưa ra một loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính như : điều chỉnh chức năng, cải tiến phương thức hoạt động cuả Chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh, tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cái cách doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực, thiết lập trật tự, kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng
  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải nhanh chóng xây dựng cho được một chương trình cải cách hành chính có tính chiến lược, dài hạn của Chính phủ . Sau một thời gian chuẩn bị ngày 17/ 9 /2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136 / 2001/ QĐ- TTG  phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010
   Với chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 lần đầu tiên trong quá trình cải cách Chính phủ đã có một chương trình mang tính chiến lược, dài hạn xác định rõ bốn lĩnh vực cải cách là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công. Chương trình đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi cho công cuộc cải cách
   Trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính đã đạt được một số thành công nhất định trên các mặt sau:
   Trong công cuộc cải cách thể chế Chính phủ đã trình Quốc hội các dự án luật như: Luật doanh nghiệp, bộ luật Dân sự, luật đầu tư, luật đất đai, luật thương mại … và đã ban hành rất nhiều Nghị định có thể nói đây là cơ sở cho việc cải cách thể chế khắc phục tình trạng thiếu luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế và xã hội . Điều quan trọng là các dự án luật mà Chính phủ trình Quốc hội đã phản ánh được chủ trương của Đảng và của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, thông qua đó giảm thiểu đáng kể sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào các quan hệ dân sự, kinh tế và thương mại nói chung và các hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng. 
     Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chương trình tổng thể đề ra là điều chỉnh làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong hệ thống các cơ quan hành chính nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ .Một số loại công việc trước đây do Chính phủ, Thủ tuớng Chính phủ giải quyết nay đã được chuyển cho các bộ, ngành và phân cấp cho chính quyền địa phương. Ngày  4 / 2 /2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số  13 /NĐ – CP qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , cùng ngày Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14 / 2008/NĐ – CP Qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Có thể nói công cuộc cải cách hành chính nhà nước đã góp phần xây dựng và hoàn thiện hơn nhà nước pháp quyền XHCN, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào các hoạt động của chính quyền như : lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách, xử lý các hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính trong khi giái quyết các khiếu nại của dân. Thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đã được cải cách theo hướng đơn giản hoá, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp như : lĩnh vực đất đai, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, hải quan. Điều này đã tạo lập được niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp vào các cơ quan hành chính nhà nước. Chính quyền địa phương các cấp đã triển khai công tác rà soát thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế “ một cửa”. Kết quả rõ nhất trong việc triển khai cơ chế “ một cửa” là công khai hoá, minh bạch hoá các Quyết định về thủ tục hành chính nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức góp phần đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và nhân dân theo hướng phục vụ.
   Đối với công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã có những thành công nhất định trong vấn đề tuyển dụng. Nếu như theo qui định từ pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 đến trước khi pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 đã có sự thay đổi cơ bản trong chế độ tuyển dụng từ xét tuyển sang thi tuyển bắt buộc chung thì sau năm 2003 đã có sự phân biệt giữa công chức hành chính là bắt buộc phải qua thi tuyển còn viên chức sự nghiệp được sử dụng hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển theo chế độ hợp đồng.
   Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, chế độ bảo hiểm xã hội đã phần nào góp phần ổn định cuộc sống cho cán bộ, công chức. Đề án cải cách chính sách tiền lương đã điều chỉnh lộ trình và bước đi trong cải cách tiền lương so với mục tiêu ban đầu đặt ra là đến năm 2005 cải cách cơ bản tiền lương cán bộ, công chức. Cải cách chế độ tiền lương là đòi hỏi tất yếu từ phía cán bộ công chức và nhà nước nhằm đảm bảo cho tiền lương là động lực của sự phát triển. Trong những năm vừa qua chính sách tiền lương đã được cải cách theo hướng giải quyết được vấn đề cho đội ngũ cán bộ, công chức vừa bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động và có sự cân đối với tiền lương của khu vực tư nhân.
   Lĩnh vực tài chính công được quản lý chặt chẽ hơn, công tác khoán biên chế và kinh phí bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, công tác xã hội hoá giáo dục và y tế được đẩy mạnh, góp phần giảm chi phí cho ngân sách nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và y tế.
   Mặc dù công cuộc cải cách hành chính nhà nước đã đạt được một số thành tựu như trên nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Những qui định về hoạt động công vụ, về trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ, công chức chưa được qui định rõ ràng trong khi đó trên thế giới các quốc gia đã xây dựng luật công vụ, luật về đạo đức công vụ từ rất lâu. Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003 thì lại qui định quá chung chung về các vấn đề này . Hệ thống văn bản được ban hành còn thiếu tính toàn diện và đồng bộ, luật thì qui định quá chung chung còn văn bản hướng dẫn ra đời chậm đang là vấn đề nổi cộm. Thủ tục hành chính mặc dù đã được cải cách nhưng nhìn chung còn phức tạp, còn gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Cơ chế “một cửa”  được triển khai nhiều nhưng hoạt động vẫn đang rất hình thức như: không công khai rõ cho nhân dân về các thủ tục hành chính, biểu mẫu hồ sơ, thời gian giải quyêt, phí và lệ phí. Quy chế làm việc của một số cơ quan hành chính nhà nước còn chung chung và hình thức. Chậm đổi mới về phương thức và lề lối làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan hành chính nhà nước chưa cao.
   Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên nhất là về kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp hành chính nhưng vẫn còn một bộ phận suy thoái về phẩm chất đạo đức, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, thiếu ý thức và tinh thần phục vụ vô cảm trước yêu cầu của nhân dân và xã hội . Công tác quản lý, sử dụng, thi tuyển, đánh giá cán bộ, công chức chậm được thay đổi vì vẫn đang sử dụng phương pháp cũ là chủ yếu.
  Chúng ta đang thực hiện giai đoạn hai của công cuộc cải cách hành chính là giai đoạn cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010. Do đó công cuộc cải cách hành chính nhà nước phải tiếp tục được đẩy mạnh cùng với các cuộc cải cách khác như cải cách kinh tế, cải cách tư pháp để góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn