Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Vai trò của công tác dân vận trong thực thi quyền lực chính trị

Tác giả : Th.s Phạm Thị Như Quỳnh - Gv khoa Dân vận
File đính kèm: Không có

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam, là một trong những nhân tố góp phần hình thành các nhiệm vụ cách mạng, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
 Trong giai đoạn hiện nay công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Để phát huy vai trò lãnh đạo và thực thi quyền lực chính trị của Đảng, công tác dân vận cần quán triệt và thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Để góp phần làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh hơn, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, phát huy trí tuệ và sức mạnh của dân tộc thì vai trò của công tác dân vận trong việc truyền bá hệ tư tưởng của Đảng trong nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. C.Mác đã từng viết, lý luận sẽ trở thành sức mạnh vật chất khi thâm nhập vào quần chúng.
Để khẳng định giá trị bền vững và sức sống của CNMLN, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng ta phải bảo vệ và phát triển nó lên một trình độ mới, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân là yếu tố cần thiết để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Truyền bá sâu rộng hệ tư tưởng của Đảng để nhân dân cảnh giác với những âm mưu chống phá những thành quả của Cách mạng như: Âm mưu diễn biến hoà bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác với thủ đoạn làm tha hoá đội ngũ cán bộ, làm rệu rã về mặt tổ chức và làm sa sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Thực hiện tốt công tác dân vận trong việc truyền bá tư tưởng, giáo dục đạo đức trong cán bộ, đảng viên để họ tự giác thực hiện những nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng giai đoạn lịch sử. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống thói xem nhẹ tư tưởng. Mà để đưa một hệ tư tưởng đến với người dân thì không thể thiếu vai trò của công tác dân vận. 
Tuy nhiên trong tình hình tư tưởng có nhiều diễn biến phức tạp và sự bùng nổ thông tin dữ dội như hiện nay thì việc truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi người làm công tác tuyên truyền phải thường xuyên cập nhật, phân tích các thông tin và lựa chọn những thông tin có lợi cho Đảng, cho cách mạng để tuyên truyền vào quần chúng nhân dân. Đồng thời đưa ra những lập luận xác đáng để phê phán, loại bỏ các thông tin có tư tưởng xấu, nhằm bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Hệ tư tưởng của Đảng ta.
2. Truyền bá cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân
Một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác dân vận là truyền bá cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân để mọi người dân hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt  đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này, dân rất tốt, lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết phải chịu khó tìm đủ mọi cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ mà họ phải làm" [Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5  tr.246]
Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước muốn được nhân dân nhất trí, tin tưởng, quyết tâm thực hiện tốt đều phụ thuộc vào công tác dân vận tốt hay kém. Nhiệm vụ của công tác dân vận là phải đưa nó vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của các tầng lớp nhân dân, giải quyết các vấn đề thực tiễn đem lại lợi ích cho nhân dân.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân chủ yếu thông qua Nhà nước, cụ thể là thông qua hệ thống luật pháp, chính sách, tổ chức điều hành, thực thi luật pháp, chính sách, thông qua mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để thực hiện luật pháp và chính sách, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua cán bộ, công chức Nhà nước. Thực chất của quá trình này là thực hiện ý chí chính trị, mục tiêu chính trị của Đảng. Công tác dân vận là một cơ chế thực thi quyền lực chính trị của Đảng. Trong quá trình này cần phối hợp tốt giữa dân vận của Đảng, dân vận của Nhà nước và các tổ chức chính – xã hội, tổ chức thực hiện chặt chẽ, kiên quyết nhằm biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các phong trào cách mạng của nhân dân, là điều kiện quyết định thành công đối với công tác dân vận của Đảng.
3. Phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân 
 Công tác dân vận không chỉ là sự "tuyên truyền", "vận động "…mà công tác dân vận còn nhằm phát huy các sáng kiến, sáng tạo từ phía quần chúng nhân dân, "Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra" [Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 tr 295].
Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước là sản phẩm “đầu ra” của hệ thống chính trị. Vì vậy, chúng phải phù hợp, thống nhất và phản ánh “đầu vào”, tức là nhu cầu chính trị của nhân dân. Đó chính là ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Người làm công tác dân vận muốn phản ánh được  ý chí nguyện vọng của nhân dân phải gắn bó với dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình hoạch định đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.      
 Công tác dân vận chỉ có thể đóng vai trò chủ động khi những người làm công tác dân vận lăn mình vào cuộc sống, có hiểu biết sâu sắc thực tiễn, nắm được ý nguyện chân chính của nhân dân phản ánh với Đảng, biến nó thành đường lối để lãnh đạo quần chúng, lãnh đạo nhân dân thực hành những ý kiến của chính mình đã được phân tích, nghiên cứu, sàng lọc, sắp đặt thành hệ thống. Hồ Chí Minh viết: "Muốn thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm mới biết được sinh hoạt của quần chúng như thế nào, mới biết khó khăn, biết chí khí của quần chúng như thế nào, mới biết nguyện vọng của quần chúng như thế nào" [Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 tr.251]
 4. Tạo nên sự đồng thuận, nhất trí, đoàn kết, thúc đẩy tính tích cực chính trị của nhân dân 
Công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong quá trình tạo ra sự động thuận xã hội. Bởi vì: Trong công tác dân vận Đảng ta luôn nhất quán tư tưởng "dân là chủ", "dân làm chủ", vì vậy, trong quá trình hoạt động đội ngũ làm công tác dân vận phải làm cho các tầng lớp nhân dân, các cộng đồng, các nhóm trong xã hội xác định được vai trò của mình trong đời sống chính trị.
Muốn nhân dân đồng thuận, nhất trí, đoàn kết, thúc đẩy tính tích cực chính trị của nhân dân thì trước hết phải quan tâm đến lợi ích của họ. Phải lấy lợi ích thiết thân của người lao động làm cơ sở để xây dựng chủ trương, chính sách, xây dựng và phát triển đất nước, bởi vì lợi ích là cái gắn bó người ta lại với nhau, là động lực thúc đẩy mọi hành động của nhân dân.
 Khi nhân dân đã hiểu đúng, hiểu đầy đủ thì sẽ tạo được sự tự giác trong thực hiện, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính sách đúng, cơ chế phù hợp còn là yếu tố quan trọng của Nhà nước, của cơ quan chính quyền trong việc phục vụ nhân dân và phát huy sức mạnh toàn dân.
Thông qua công tác dân vận giúp người dân biết tìm ra những tương đồng chung, biết gác lại những khác biệt và hành động trên cơ sở những tương đồng chung ấy. Đó chính là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân, là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực của đất nước./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn